Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Беларуская мова і літаратура, методыкі выкладання.

Беларуская мова

Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры і ў пазаўрочнай дзейнасці


Яшчэ ў XVII ст. Я. А. Каменскі ў ,,Вялікай дыдактыцы" адзначаў: ,,Правільна вучыць моладзь - гэта не значыць убіваць у галовы сабраную з аўтараў сумесь слоў, выразаў, думак, а гэта значыць - раскрываць здольнасць разумець рэчы, каб менавіта з гэтай здольнасці, быццам з жывой крыніцы, пацяклі ручайкі (веды)".

Сучасныя метадысты адзначаюць, што ўрок найперш павінен адпавядаць наступным патрабаванням:
1)
настаўнік - не транслятар гатовых ведаў, ён аднадумца вучня ў пошуку ісціны, адкрыты для любой інфармацыі, станоўча настроены назваротную сувязь;
2)
вучань - не пасіўны слухач, ён кіруе сваёй навучальнай дзейнасцю;
3) галоўнае ў працэсе навучання - ацэнка спосабаў дзейнасці школьнікаў, а вынік - не пэўная колькасць ведаў, а набытыя навыкі самастойнай працы, прага самаадукацыі, сфарміраваны вопыт творчай дзейнасці.

На ўроках
беларускай мовы і літаратуры і ў пазаўрочнай дзейнасці трэба актыўна звяртацца да метадаў і прыёмаў тэхналогіікрытычнага мыслення і выкарыстоўваць іх на розных этапах заняткаў. У структуры занятка (у тэхналогіі крытычнага мыслення) вылучаюць тры стадыі: выклік, асэнсаванне, рэфлексія.

Індывідуальны план падрыхтоўкі вучня да алімпіяды па беларускай мове.doc
Індывідуальныя планы работы з вучнями якiя праявілі здольнасці да вывучэння беларускай мовы і літаратуры.doc
ІНТЭРАКТЫЎНАЕ НАВУЧАННЕ ЯК СРОДАК АКТЫВІЗАЦЫІ ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ.doc
Інфармацыйна-камп'ютэрныя тэхналогіі на уроках беларускай мовы i лiтаратуры.doc
Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку вывучэння беларускай i (або) рускай моў вучнямi.doc
Аб мове Каб не нашкодзіць....doc
Аб'ём навучальнага і экзаменацыйнага рэфератаў, узор іx афармлення.doc
Адораныя дзеці (бел).docx
Адукацыйны праект Як вучыць паспяхова на уроках беларуская мовы i лiтаратуры .doc
Адукацыйны праект Як вучыць паспяхова.doc
Актыўныя метады ў выкладанні беларускай мовы і пазакласнай дзейнасці .doc
Актыўныя метады навучання на уроках беларускай мовы і літаратуры.doc

Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літ. праз выкарыстанне інтэрактыўных метадаў.doc
АНАЛІЗ РАБОТЫ МА НАСТАЎНІКАЎ.doc
АНАЛІЗ І САМААНАЛІЗ УРОКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Аналіз тыдня беларускай мовы і літаратуры.doc
АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.doc
Арганізацыя даследчай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры.docx
АРГАНІЗАЦЫЯ МАТЫВАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.docx
Арганізацыя работы па дыферэнцыраваным навучанні на ўроках беларускай мовы.doc
Арфаграфічныя хвілінкі для выкарыстання на ўроках беларускай мовы.doc
Асаблiвасцi канструявання i рэалiзацыi заняткаў па модульнай тэхналогии.doc
Асабливасци памылак па ЦТ беларуская мова Многія недарэчнасці здараюцца пад уплывам рускай мовы.doc

АСНОЎНЫЯ ТЫПЫ І ВІДЫ АНАЛІЗУ ЎРОКАЎ беларускай мовы.doc
Асноўныя віды пісьмовых работ па беларускай літаратуры.doc
Асноўныя віды пісьмовых работ па беларускай літаратуры.rtf
Ацэначная дзейнасьць настаўніка на ўроку.doc
Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце "Беларуская літаратура.doc
Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце "Беларуская мова".doc
БЕЗЭКВIВАЛЕНТНЫЯ БЕЛАРУСКIЯ ФРАЗЕАЛАГIЗМЫ I СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ IХ СЕМАНТЫКI НА АНГЛIЙСКУЮ МОВУ.docx
БЕЛАРУСКІ КЛЯСЫЧНЫ ПРАВАПІС Збор правілаў Сучасная нармалізацыя.doc
БЕЛАРУСКАЯ МОВА ХРЭСТАМАТЫЯ.doc
Беларуская мова ЯК ВЫЗНАЧЫЦЬ УЗРОВЕНЬ НАВУЧАЛЬНАСЦІ.doc

Віды дамашніх заданняў.doc
ВІДЫ ДЫКТАНТАЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
Віды зместавых, моўных, граматычных памылак у творчых работах вучняў.doc
Віды творчых работ на ўроках беларускай мовы.doc
Веданне народных традыцый - аснова грамадзянскага выхавання.doc
Вобраз народнага мастака ў паэмах Курган Янкі Купалы і сымон-музыка Якуба Коласа.doc
Водгук на мастацкі твор.doc
ВОДГУК НА МАСТАЦКІ ТВОР_.doc
Вучэбна метадычны комплекс Публіцыстычны стыль маўлення.doc

Вучэбна-творчае дальтан-заданне.doc
Вывучэнне верша Аркадзя Куляшова "Бывай…".doc
Вывучэнне творчасці І. ЧЫГРЫНАВА.doc
Вывучэнне творчасці ІВАНА ЧЫГРЫНАВА Базавы узровень.doc
Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у выкладанні мовы і літаратуры.doc
ВЫКАРЫСТАННЕ ІНТЭРАКТЫЎНЫХ МЕТАДАЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў навучання як сродак павышэння эфектыўнасці ўрокаў беларускай мовы і літаратуры.doc
Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і электронных сродкаў навучання на ўроках як адзін з фактараў павышэння якасці адукацыі.doc
ВЫКАРЫСТАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ У ВЫКЛАДАННІ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДАЎ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ ІНСЕРТ, ВОЛЬНАЕ ПІСЬМО ПАНЁС ЁН ЛЮДЗЯМ ПЕСЕНЬ ДАР.doc
Выкарыстанне праектнай тэхналогіі на ўроках. беларускай мовы.doc

Выкарыстанне прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на ўроках беларускай літаратуры.doc
Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры і ў пазаўрочнай дзейнасцi.doc
Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на на уроках беларускай мовы i лiтаратуры.doc
Выхаванне грамадзянскіх якасцей вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры.doc
Выяўленне адораных (здольных) вучняў.doc
Гульнёвыя формы работы на ўроках літаратуры.docx
Даклад КАТЭГОРЫЯ СКЛОНУ Ў НЯМЕЦКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ.doc
ДАЛЬТАН-ТЭХНАЛОГІІ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЛІТАРАТУРЫ.doc
Дальтан-тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры.doc
Дальтан-урок беларускай літаратуры ў 9 класе Паэма Якуба Коласа "Новая зямля".doc

Дневник руководителя МО в школе.doc
Документы по кабинету.doc
Дыдактычныя мадэлі правядзення заняткаў.doc
ДЫКТАНТЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ. ВIДЫ, МЕТОДЫКА ПРАВЯДЗЕННЯ.doc
З вопыту работы настаўніка беларускай мовы і літаратуры МЕТАДЫЧНАЯ СКАРБОНКА.doc
З вопыту работы настауницы беларускай мовы.doc
З вопыту работы РАЗВІЦЦЁ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ ВУЧНЯЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ.doc
З гісторыі беларускага правапісу.doc
Заданнi Запішыце самастойна ў адпаведнасці з новым правілам.doc
Змены ў новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.doc
ЗМЕСТ І АРГАНІЗАЦЫЯ МЕТАДЫЧНАЙ РАБОТЫ З НАСТАЎНІКАМІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc

К МА настауникау беларускай мовы Буклет-Памяткаа - ТЫПЫ ЎРОКАЎ.doc
КАК НЕ НАДО ДАВАТЬ ОТКРЫТЫЙ УРОК.doc
КВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ атэстуемым настауникам.doc
Конкурс научно-исследовательских работ уч-ся Тапанимичныя назвы.doc
Контроль и оценка в языковом и литературном образовании Беларуская и Русский.doc
ЛIТАРАТУРА Ў ДАПАМОГУ НАСТАЎНIКУ да ЦТ.doc
ЛІНГВІСТЫЧНЫ КОНКУРС.doc
Лексіка - граматычная работа на уроках беларускай мовы.doc
Міжпрадметныя сувязі на ўроках беларускай мовы і лiтаратуры.doc

МА и ТЭАРЭТЫКА-МЕТАД.ПРАЦА.doc
Магчымыя формы заняткаў (пасяджэнняў) метадычных аб'яднанняў настаўнiкаў прадметникау.doc
МАРАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ СПАДЧЫНЫ МІКОЛЫ ГУСОЎСКАГА.doc
Маральна-прававое i сямейнае выхаванне вучняу праз урок беларускай мовы.pdf
Матэрыялы Творчай Майстэрни Перспектыўная лінія Творчасць Максіма Багдановіча.doc
МЕТАДЫЧНАЯ СКАРБОНКА настауницы беларускай мовы.doc
Метадычныя парады пры вывучэнні аглядавых тэм па сучаснай беларускай літаратуры ў ХІ' класе.doc
Метадычныя рэкамендацыi 5-9 клас ВЫВУЧАЕМ БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС.doc
Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме Развицце мовы у 5 класе.doc
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па падрыхтоўцы заданняў для школьнай алімпіяды па беларускай мове (9-11 класы).doc
Метадычныя рэкамендацыі для правядзення факультатыўных заняткаў ВЫВУЧАЕМ БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС.

Метадычныя рэкамендацыі па ўключэнні рэгіянальнага кампанента ў структуру моўнай і літаратурнай адукацыі ў школе.doc
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па арганізацыі і правядзенні школьнай алімпіяды па беларускай мове .doc
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці вучняу.doc
Метадычныя рэкамендацыі пры вывучэнні аглядавых тэм па сучаснай беларускай літаратуры ў ХІ.doc
Метод. рекомендации по введению системы предпрофильного обучения.doc
Методические рекомендации проведения урока 1-го сентября бел мова .doc
Методыка выкладання беларускай мовы Каб вучыцца было цікава.doc

Моўная адукацыя ў школе сёння і заўтра.doc
Мотивационный аспект урока.docx
Мэтадычны дапаможнік беларускага настаўніка Стратегия активного обучения.doc
Навучыць граматна пісаць па-беларуску і захаваць цікавасць да прадмета.doc
Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование учебного кабинета.doc
НЕТРАДЫЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ ЎРОКАЎ-0.doc
Нетрадыцыйныя формы ўрокаў.doc
Организация самостоятельной работы учащихся на уроке, внедрение способа само- и взаимопроверки.doc
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ учебных кабинетов в УО РБ..doc

Оцените себя с помощью следующей шкалы оценок Ведущий канал восриятия.doc
Павышэнне цікавасці да вывучэння беларускай мовы і літаратуры шляхам выкарыстання мультымедыйных сродкаў навучання.docx
Падрыхтоўка вучняў да выніковай атэстацыі і да ЦТ па беларускай мове ў 9,11-ых класах на факультатыўных занятках.doc
Паказчыки ацэнки кантрольнага тэставага дыктанта.doc
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАБУДОВЫ ПЛАНА ЎРОКА МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Памятка молодому педагогу Как достичь дисциплины и порядка на уроке.doc
Памятка настаўніку-прадметніку па рабоце з вучнямі, якія праявілі здольнасці да вывучэння прадмета.doc
Памятка по организации учебной работы, направленной на развитие творческого начала школьнтков.doc
Памятка по подготовке предметного кабинета к началу учебного года.doc

Памятка по самообобщению опыта.doc
Памятка по составлению календарно-тематического планирования Рус Бел .doc
Памятка по составлению КТП Рус Бел .doc
Памятка ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ РАЗАМ.doc

Памятка учителю-исследователю по работе с учащимися, имеющими повышенные учебные способности.doc
Памятка учителю-предметнику по работе с учащимися, имеющими повышенные учебные способности.doc
ПАРАДЫ ДЛЯ САМАКАНТРОЛЮ НАСТАЎНІКА ПРЫ ВЫБАРЫ АПТЫМАЛЬНАГА ТЫПУ ЎРОКА.doc
ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ, ЯК РАЗВІВАЦЬ ТВОРЧЫЯ ЗДОЛЬНАСЦІ ВУЧНЯЎ.doc
Паспорт кабинета образец-шаблон.doc
Паспорт учебного кабинета.doc
Педагагічная майстэрня па творы С. Алексіевіч "Чарнобыльская малітва".rtf
Педагогический анализ - возможность повышения педагогического мастерства учителя. Преподавание белорусского языка и литературы в современной школе.doc
Педмайстэрня па апавяданні В.Быкава СВАЯКИ.doc

Педмайстэрня па В.Быкаву Аблава.doc
Пераказ - від работы па развіцці маўлення.doc
Пераказ. Класіфікацыя і віды, патрабаванні..doc
Пераклад з рускай мовы на беларускую садзейнічае развіццю .doc
ПЕРЕЧЕНЬ педагогических работников, которым устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.doc
Перспективный план работы кабинета.doc
Питание и здоровье человека..DOC
ПЛАН РАБОТЫ МЕТАДЫЧНАГА АБ'ЯДНАННЯ белмова.doc
План идеологической работы МА настауникау БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ.doc
План методической недели в школе.doc

План работы МА настауникау беларускай мовы и литаратуры.doc
План работы метадычнаяга аб'яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 2011-2012.doc
План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла.doc
План работы творчай групы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры .doc
План тыдня беларускай мовы і літаратуры, прысвечаннага 80-годдзю з дня нараджэння У. Караткевіч.doc
ПЛАНАВАННЕ МА НАСТ БМЛ 2009-2010 ВГ.doc
ПЛАНАВАННЕ РАБОТЫ НАСТАЎНІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ I ЛІТАРАТУРЫ.doc
Порядок согласования программ факультативных занятий.doc
ПРАВІЛЫ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦII.doc

Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў.doc
ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ АСОБНА памятка.doc
ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ РАЗАМ Памятка.doc
ПРАГРАМА ІДЭАЛАГІЧНАЙ РАБОТЫ МА настауникау беларускай мовы и литаратуры.doc
Праграма курса Творчыя майстэрні.doc
Праграмма педагагічнай практыцы па бел.мове и лит-ре.doc
Праект Вобраз народнага мастака ў паэмах "Курган" Янкі Купалы і "сымон-музыка" Якуба Коласа.doc

ПРАЕКТНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ І ТЭХНАЛОГІЯ МАЙСТЭРНЯЎ НА ЎРОКАХ ЛІТАРАТУРЫ І ПАЗАКЛАСНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ.doc
Праектная тэхналогія і тэхналогія майстэрняў на ўроках літаратуры і ў пазакласнай дзейнасці.doc
ПРАКТЫКУМ ПА АРФАГРАФІІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
Преподавание белорусского языка и литературы в современной школе.doc
Прызначэнне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры, пазакласнай работы ў адраджэнні каштоўнасцей беларускай культуры і народных традыцый.doc
Прыкладная схема самааналіза ўрока.doc

Прынцыпы арганізацыі вучэбнай дзейнасці на ўроку.doc
Прырода і чалавек у апавяданні Г. Далідовіча " Губаты".doc
Псіхалагічны трэнінг па тэме "Самапазнанне".doc
Пытанні да квалифицыйнага экзамену настауникау бел.мовы и лит-ры.doc
Работа з вучнямі, якія праявілі здольнасці да вывучэння беларускай мовы і літаратуры.doc
Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў сродкамі ўрокаў беларускай мовы і літаратуры і пазакласнай работы па прадмеце.doc
Рэкамендацыi да ўрока-залiку.doc

Рэкамендацыі да правядзення ўрока-заліку па трылогіі Якуба Коласа На ростанях.doc
РЭКАМЕНДАЦЫІ па зместаваму напаўненню інфармацыйна-даведачнага стэнда Рыхтуемся да экзаменаў.doc
Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да конкурса Вуснае выказванне.doc
Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да тэсціравання па беларускай мове.doc
Рэкамендацыи па падрыхтоўцы да тэсціравання па бел. мове.doc
РЭФЛЕКСІЯ на уроку. МЕТАД ШЭСЦЬ КАПЕЛЮШОЎ.doc

САМААДУКАЦЫЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫ ПЛАН РАБОТЫ настаўніцы беларускай мовы і літаратуры.doc
Самааналіз педагагічнай майстэрні па творы Святланы Алексіевіч "Чарнобыльская малітва".doc
Самаанализ урока - Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе.doc
Самоанализ факультатыўнага занятку па беларускай мове,.docx
Сачыненні на ўроках мовы.doc
Сачыненне - работа творчага характару, якая патрабуе дакладнага.doc
Сачыненне - від работы па развіцці маўлення вучняў.doc
Сачыненне. Класіфікацыя і віды..doc
Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Да Юбилея Купалы.doc

СКЛАДАННЕ ВІДЭАРОЛІКА НА АДНУ 3 КАРЦІН пьесы Вольскага Несцерка.doc
Складнікі эфектыўнага ўрока беларускай мовы і літаратуры ідэі і знаходкі.doc
Слоўнік на стэнд.doc
Слоўнік цяжкіх для напісання слоў.doc
СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ-ПОРТФОЛИО УЧЕБНОГО КАБИНЕТА.doc
Структура і парадак правядзення кваліфікацыйнага экзамену на вышэйшую катэгорыю настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.doc
Структура ўрока аналізу навучальных і кантрольных дыктантаў.doc

Структура ўрока аналізу пісьмовых (творчых) работ вучняў.doc
Структура ўрока замацавання ведаў, уменняў і навыкаў па беларускай мове.doc
Структура ўрока паўтарэння і абагульнення вывучанага па беларускай мове.doc
Структура ўрока падрыхтоўкі да навучальнага пераказу тэксту.doc
Структура ўрока падрыхтоўкі да напісання сачынення.doc
Структура ўрока тлумачэння новага матэрыялу па беларускай мове.doc
Структура ўрока тлумачэння новага матэрыялу.doc
Структура камбінаванага ўрока беларускай мовы.doc
Структура планавання метадычнай работы МА.doc

Структура планавання МР.doc
СТРУКТУРНЫЯ КАМПАНЕНТЫ ЎРОКa БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
Сучасныя педагагiчныя тэхналогi на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры.doc
Сучасныя прынцыпы выкладання лiтаратуры.doc
СХЕМА АНАЛІЗУ ЎРОКА.doc
Схема аналізу ўрока вывучэння новага матэрыялу.doc
СХЕМА АНАЛІЗУ ЎРОКА ЗАМАЦАВАННЯ ВЕДАЎ, УМЕННЯЎ І НАВЫКАЎ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.doc
Схема аналізу ўрока замацавання ведаў.doc
СХЕМА АНАЛІЗУ ЎРОКА КАМБІНАВАНАЙ БУДОВЫ.doc
Схема аналізу пераказаў і сачыненняў.doc
СХЕМА САМААНАЛІЗУ ЎРОКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc

Табліцы - памяткі Я было i як стала.doc
ТВОРЧЫЯ МАЙСТЭРНІ.doc
ТВОРЧЫЯ РАБОТЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ ВІДЫ, МЕТОДЫКА ПРАВЯДЗЕННЯ.doc
ТВОРЧЫЯ РАБОТЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ - ВІДЫ, МЕТОДЫКА ПРАВЯДЗЕННЯ.doc
Тлумачайная запiска АСНОВЫ МОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ.doc
Требования к оформлению классных журналов.doc
Требования по оформлению предметных кабинетов.doc
Тыпы пытанняў для аналiтычнай работы па лiтаратуры.doc
Тэкст для перакладу.doc

Тэст - комплекс заданняў, якія дазваляюць вызначыць узровень вучэбных дасягненняў .doc
Тэхналёгія пэдагагічных майстэрняў.pdf
Тэхналогiя педагагiчных майстэрняў (французская)..doc
Тэхналогiя дзелавой гульнi.doc
Тэхналогiя праектнага навучання. Абарона любiмай кнiгi.doc
Тэхналогiя розна?зро?невага навучання..doc
Тэхналогіі сэнсатворчасці і дыялогу, педагагічных майстэрняў і НЛП. Агульныя заўвагі.doc
ТЭХНАЛОГІЯ ПАДРЫХТОЎКІ ДА АЛІМПІЯДЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Тэхналогія перспектыўных ліній.doc
ТЭХНАЛОГІЯ ФРАНЦУЗСКІХ ПЕДАГАГІЧНЫХ МАЙСТЭРНЯЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ.doc
Тэхналогія французскіх педагагічных майстэрняў на ўроках беларускай мовы.doc
Тэхналогии выкладання бел. лит-ры.doc

УДАСКАНАЛЬВАННЕ СІСТЭМЫ РАБОТЫ З АДОРАНЫМІ І ВЫСОКАМАТЫВАВАНЫМІ ДЗЕЦЬМІ .doc
ФАКУЛЬТАТЫЎ I КУРС НА ВЫБАР ЯК ФОРМА АРГАНIЗАЦЫI ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЎЧАЙ ДЗЕЙНАСЦI.doc
Фанетычная транскрыпцыя - гэта спецыяльнае фанетычнае пiсьмо.doc
Фармiраванне ў школьнiкаў матывацыi да навучання на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры.doc
ФАРМІРАВАННЕ Ў ШКОЛЬНІКАЎ МАТЫВАЦЫІ ДА НАВУЧАННЯ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
ФАРМІРАВАННЕ МАТЫВАЦЫІ Ў ШКОЛЬНІКАЎ.doc
ФАРМУЛЁЎКА МЭТ УРОКА МОВЫ.doc

ФАРМУЛЁЎКА МЭТЫ ЎРОКА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Фразеалагізмы, іх значэнне і рускія эквіваленты.doc
Шаблоны, формы отчетов Приложения к сборнику контрольных работ.doc
Эсэ як жанр літаратурнай творчасці і форма самавыяўлення асобы.doc
ЭТАПЫ ПЛАНАВАННЯ І ПАДРЫХТОЎКІ ЎРОКА.doc
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД САЧЫНЕННЕМ.doc
ЯК ВЫЗНАЧЫЦЬ УЗРОВЕНЬ НАВУЧАЛЬНАСЦІ па беларускай мове.doc

"Методические подходы к проведению интегрированных уроков" РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ ОБЩ. - ГУМ. ЦИКЛА.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com