Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Нормативное обеспечение преподавания предмета

Беларуская мова

Асноўнымі мэтамі і задачамі навучання беларускай мове і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з'яўляюцца:

- засваенне ведаў пра сістэму беларускай мовы на ўсіх яе ўзроўнях (фанетыка, лексіка, фразеалогія, склад слова і словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс), заканамернасцей і правілаў функцыянавання моўных сродкаў у маўленні, нормаў беларускай літаратурнай мовы, фарміраванне ўменняў практычнага выкарыстання мовы ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці (моўная кампетэнцыя);
- фарміраванне камунікатыўных уменняў на аснове авалодання маўленчай тэорыяй (тэкст, тыпы, стылі і жанры маўлення) і культурай маўлення, уменняў ствараць самастойныя вусныя і пісьмовыя выказванні розных тыпаў, стыляў і жанраў (камунікатыўная кампетэнцыя);
- усведамленне вучнямі мовы як феномена культуры, у якім знайшлі адбітак яе праяўленні, як сродку спасціжэння айчыннай і сусветнай культуры; выпрацоўка ўменняў карыстацца культуразнаўчымі звесткамі з мэтай забеспячэння паўнацэннай камунікацыі (лінгвакультуралагічная кампетэнцыя);
- далучэнне вучняў да набыткаў айчыннай мастацкай славеснасці (у кантэксце сусветнай), развіццё здольнасці да эстэтычнага ўспрымання і ацэнкі з'яў літаратуры, фарміраванне навыкаў самастойнага чытання, мастацка-эстэтычнага густу;
- развіццё інтэлектуальнай, камунікатыўнай, духоўна-маральнай, грамадзянскай культуры вучняў сродкамі вучэбных прадметаў "Беларуская мова" і "Беларуская літаратура".

Адукацыйны стандарт Беларуская літаратура.doc
Адукацыйны стандарт Беларуская мова.doc
АСНОВЫ ТЭАТРАЗНАЎСТВА и крытыки.doc
АСНОВЫ ЖУРНАЛІСТЫКІ.doc
АСНОВЫ ЭТНАГРАФІІ БЕЛАРУСІ .doc
АСНОВЫ Этналогии и Фалькларыстыки.doc
Ацэнка вынікаў Беларуская літаратура.doc

Ацэнка вынікаў Беларуская мова.doc
Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце Беларуская литаратура.doc
Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце Беларуская мова.doc
Ацэнка вынікаў мова і літаратура (апошні).doc
БЕЛАРУСКІ МАДЭРНІЗМ І ЛІТАРАТУРА ПАЧАТКУ ХХ СТ..doc
БЕЛАРУСКІ НАРДНЫ КАЛЯНДАР.doc
БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ КАЛЯНДАР.doc

Беларускі фальклор ( сямейна-абрадавая паэзія) (для VІІ класа агульнаадукацыйных устаноў.doc
БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР VIIklass.doc
БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР VIklass.doc
БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР Vklass.doc
БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР.doc
Беларуская літаратура 8 клас Перыядычны кантроль па тэме Літаратура нацыянальнага Адраджэння" (канец XIX - XX стагоддзе).doc
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ.doc

Беларуская мова новая рэдакцыя правапісу.doc
Беларуская мова - новая рэдакцыя правапісу.doc
Беларуская мова i лiтаратура Инструкция аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы.doc
БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ 20-х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ.DOC
БЕЛАРУСКАЯ ТРАДЫЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА Ў ЛЮСТЭРКУ МОВЫ.doc
БЕЛАРУСЬ У КАНТЭКСЦЕ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ.doc
Ведение документации в учреждениях образования Методические рекомендации - Брошюра.doc
ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання БЕЛЛИТ 11 штрих.doc
ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМАдля агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання БЕЛМова 11 штрих.doc
Вучэбны дапаможник для 9 класа па беларускай мове.pdf
ВЫВУЧАЕМ БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС.doc
ВЫКАЖЫСЯ, КАБ Я ЦЯБЕ ЎБАЧЫЎ!.doc
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ И РАССКАЗЫВАНИЕ.doc

ВЫРАЗНАЕ ЧЫТАННЕ І ПЕРАКАЗ.doc
ВЫРАЗНАЕ ЧЫТАННЕ и расказванне.doc
ВЫРАЗНАЕ ЧЫТАННЕ.doc
ВЫТОКІ ТЭАТРАЛЬНАГА МАСТАЦТВА.doc
Генеалогическое древо .doc
Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.doc
ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ.doc
Десятибальная шкала отметок на уроках бел. мовы i лiт-ры.doc
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ.doc
ДУХОЎНЫ СВЕТ БЕЛАРУСА.doc
Змены ў новай рэдакцыі "Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі".doc

ИМП Белорусский язык.doc
КАНЦЭПЦЫЯ вучэбнага прадмета Літаратурнае чытанне 1-ая ступень.doc
Канцэпцыя бел.літ.doc
Канцэпцыя бел.мова.doc
Канцэпцыя Беларуская мова.doc
КАНЦЭПЦЫЯ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА БЕЛАРУСКАЯ МОВА.doc
КАНЦЭПЦЫЯ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА.doc
Канцэпцыя Литаратурнае чытанне бел. мова навучання.doc
Концепция Литературное чтение бел яз обуч.doc
Крытэрыi якасцi навучання.doc
Крытэрыі ацэнкі дадатковага задання.docx
Культура маўленчых паводзін (8).doc
КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА .DOC
Курс або факультатыу АРФАГРАФIЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc

Курс КОМПЛЕКСНЫ АНАЛІЗ ТЭКСТУ.doc
Курс МОВА І КУЛЬТУРА.doc
Курс па выбару або факультатыу СКЛАДАНЫЯ ПЫТАННI БЕЛАРУСКАГА СIНТАКСIСУ I ПУНКТУАЦЫI.doc
Курс па выбару або факультатыу ЯГО ВЯЛIКАСЦЬ ДЗЕЯСЛОЎ.doc
Курс па выбару ЛЕКСIКА i ФРАЗЕАЛОГIЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
Курс па выбару Марфалогiя i культура маўлення_.doc
Курс па выбару ПАДРЫХТОЎКА ДА ЦЭНТРАЛIЗАВАНАГА ТЭСЦIРАВАННЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.doc
Курс па выбару ПРАКТЫКУМ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.doc
Курс па выбару СIНТАКСIС i ПУНКТУАЦЫЯ ПРОСТАГА СКАЗА - 9 клас.doc
Курс па выбару Складаныя пытаннi марфалогii i правапiсу.doc
Курс по выбору Юный исследователь.doc
Курс СТЫЛІСТЫКА ТЭКСТУ.doc
Курс УВОДЗІНЫ Ў ЖУРНАЛІСТЫКУ.doc
ЛІРЫЧНАЯ ПРОЗА ЯК ФЕНАМЕНАЛЬНАЯ З'ЯВА .doc

МIФЫ, ЛЕГЕНДЫ I ПАДАННI БЕЛАРУСКАГА НАРОДА.doc
МАРАЛЬНЫ СВЕТ ЧАЛАВЕКА Ў АДЛЮСТРАВАННІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ.doc
МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА І ГІСТОРЫЯ.doc
МАТЭРЫЯЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСАЎ.doc
Метадычныя рэкамендацыi 5-9 клас ВЫВУЧАЕМ БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС.doc
НАРОДНАЯ ПРОЗА І ТЭАТР БЕЛАРУСАЎ.doc
НАРОДНЫЯ ПЕСНІ І АБРАДЫ БЕЛАРУСАЎ.doc
Новая рэдакцыя Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў практыцы школы.doc

Новая рэдакцыя ПРАВІЛ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ.doc
Нормы Оценки Общие положения.doc
Нормы оценки результатов учебной деятельности по учебным предметам на I ступени общего среднего образования.doc
Образ мира и человека в белорусской художественной культуре.doc
Орфографический режим работы школы.doc
Падручник 9кл_с1_30.pdf
ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА.doc

Патрабаваннi да правядзення пiсьмовых работ i праверкi сшыткаў.doc
ПАЭТЫКА ЦВЁРДЫХ ВЕРШАВАНЫХ ФОРМАЎ.doc
ПЕЙЗАЖНЫ СВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ.doc
Правілы фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах.doc
Праверка і аналіз пiсьмовых работ па беларускай мове i лiтаратуры.doc
Правилы беларускай арфаграфии и пунктуацыи.doc
Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" - 2013.doc
Праграма БЕЛ.МОВА 5-11 клас.pdf
Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 5 клас.doc
Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 6 клас.doc

Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 8 клас.doc
Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 9-10.doc
Праграма вучэбнага курса Развіццё творчых здольнасцей.doc
Праграма испытау па беларускай литаратуры вучняу якия паступаюць у ВНУ.pdf
Праграма испытау па беларускай мове вучняу якия паступаюць у ВНУ.pdf
Праграма курса на выбар для XI класа Уводзіны ў журналістыку ( 11).doc
Праграма курса на выбар для XII класа Майстэрства пераказу (12).doc
Праграма курса на выбар для XII класа Мова і культура (12).doc
Праграма курса на выбар для XI-XII класаўСтылістыка тэксту (11 - 12).doc
Праграма курса на выбар для ІХ класа Старажытная беларуская літаратура (9).doc
Праграма курса на выбар для ІХ - Х класаў Паэтыка цвёрдых вершаваных форм (9 - 10).doc
Праграма курса на выбар для ХІІ класа Мастацкая літаратура і гісторыя (12).doc
Праграма курса на выбар для ХІІ класа Пейзажны свет беларускай паэзіі ( 12).doc
Праграма курса па выбару БЕЛАРУСКІ МАДЭРНІЗМ І ЛІТАРАТУРА ПАЧАТКУ ХХ СТ..doc
Праграма курса па выбару Беларуская антрапаніміка.doc

Праграма курса па выбару БЕЛАРУСКАЯ ТАПАНІМІКА І МІКРАТАПАНІМІКА.doc
Праграма курса па выбару ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫЯ ПОШУКІ СУЧАСНАЙ ПРОЗЫ.doc
Праграма курса па выбару Комплексны аналіз тэксту (11).doc
Праграма курса па выбару ЛІРЫЧНАЯ ПРОЗА ЯК ФЕНАМЕНАЛЬНАЯ З'ЯВА.doc
Праграма курса па выбару МАЙСТЭРСТВА ПЕРАКАЗУ.doc
Праграма курса па выбару МАЙСТЭРСТВА ПЕРАКЛАДУ.doc
ПРАГРАМА курса па выбару Пішам сачыненні ( 9 - 10).doc
Праграма курса па выбару ПІШАМ САЧЫНЕННІ.doc
Праграма курса па выбару Цяжкія пытанні сінтаксісу .doc
Праграма па выбару КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА.doc
Праграма фак-ва АСНОВЫ КУЛЬТУРЫ МАЎЛЕННЯ І СТЫЛІСТЫКІ.doc

Праграма факультатива АСНОВЫ ЖУРНАЛІСТЫКІ.doc
Праграма факультатива АСНОВЫ ТЭАТРАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ.doc
Праграма факультатива СЛОВА Ў ТЭКСЦЕ.doc
Праграма факультативов Беларуская лiтаратура - 10 клас.doc
Праграма факультативов Беларуская лiтаратура - 11 клас.doc
Праграма факультативов Беларуская лiтаратура - 5 клас.doc
Праграма факультативов Беларуская лiтаратура - 6 клас.doc
Праграма факультативов Беларуская лiтаратура - 7 клас.doc

Праграма факультативов Беларуская лiтаратура - 8 клас.doc
Праграма факультатыўных заняткаў Маўленчы этыкет (7).doc
Праграма факультатыўных заняткаў Мой родны кут ( краязнаўства) (5).doc
Праграма факультатыўных заняткаў для VI - VIII класаўСлова ў тэксце (6 - 8).doc
Праграма факультатыўных заняткаў для V-VI класаў Развіццё маўлення (5 - 6).doc
Праграма факультатыўных заняткаў Юны карэспандэнт (8).doc
Праграма факультатыва 5 клас Займальная лiнгвiстыка.doc
Праграма факультатыва БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР.doc
Праграма факультатыва МАЎЛЕНЧЫ ЭТЫКЕТ.doc
Праграма факультатыва Мой родны кут....doc
Праграма факультатыва РАЗВІЦЦЁ МАЎЛЕННЯ .doc

Праграма факультатыва РАЗВІЦЦЁ МАЎЛЕННЯ.doc
Праграмаваны кантроль на ўроках лiтаратуры.doc
Праграмма курса Старадарожчына - мая Айчына.doc
Праграмма спецкурса спецкурса па кветаводству.doc
ПРАКТЫКУМ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.doc
ПРАКТЫКУМ ПА АРФАГРАФІІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
Програма 10-11 клас ПРАКТЫКУМ ПА АРФАГРАФІІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
Программа Беларуская литература 5-11 классы с беларускай и русским языком обучения.pdf
Программа Белорусская литература.doc
Программа Белорусский язык.doc
Программа курса Беларусская литература 20 века.pdf

Программа курса Лексика и фразеология бел.мовы.pdf
Программа курса на выбар для X класа Цяжкія пытанні сінтаксісу (10).doc
Программа куса по белмове Школа алімпійскага рэзерву.doc
Программа факультатива Беларускае красамоуства.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 10-11 клас.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 11 клас.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 5 мова.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 5-9 клас.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 6 клас.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 7 клас.doc

Программы факультативов Беларуская мова - 8 клас.doc
Программы факультативов Беларуская мова - 9 клас.doc
Прорамма курса по выбору Беларуская паэзія 20-х гадоў ХХ ст. Жанры. Стылі.doc
Пры арганiзацыi навучальна-выхаваўчага працэсу па беларускай мове i лiтаратуры НАРМАТЫУНЫЯ дакументы.doc
ПЫТАННІ ТЭОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ.doc
РОМАНТИЗМ В КОНТЕКСТЕ РУССКО-БЕЛОРУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ.doc
Рыхтуемся да алімпіяды водгук, вуснае выказванне .doc
РЫХТУЕМСЯ ДА АЛІМПІЯДЫ Лингвистычны конкурс.doc
РЭКАМЕНДАЦЫI ПА АФАРМЛЕННЮ ПРАГРАМ ФАКУЛЬТАТЫВАЎ i КУРСАЎ НА ВЫБАР.doc
СЛОВА - РАДАСЦЬ, СЛОВА - ЧАРЫ…".doc
Слоуник....doc
СПАДЧЫНА.rtf
Стандарт, бел. мова.doc
Стандарт, бел.літ.doc

СТАРАЖЫТНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА.doc
Тетради Из Инструкции о порядке формирования культуры устной и письменной речи в УО РБ.doc
Тлумачайная записка АСНОВЫ МОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ.doc
Тлумачальная запіска АСНОВЫ МОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ.doc
Факультатив ГРАНІ СЛОВА.doc
Факультатив КУЛЬТУРА МАЎЛЕНЧЫХ ПАВОДЗІН.doc

Факультатив СЛОВА Ў ТЭКСЦЕ.doc
Факультатыу 3 крынiц спрадвечных.doc
Факультатыу Дзеяслоў i яго формы.doc
Факультатыу ПАЧАТКI РОДНАЕ МОВЫ.doc
Факультатыу У краiне Мовазнавii.doc
Факультатыу У краине мовазнавии.doc

10-бальная с-ма ацэнкі ведаў школьнікаў як сродак гуманізацыі літаратурнай адукацыі.doc
10-бальная сiстэма ацэнкi ведаў i дасягненняў школьнiкаў З опыта работы.doc
IНСТРУКЦЫЯ аб парадку фармiравання культуры вуснага i пiсьмовага.doc
ІНФАРМАЦЫЯ АБ - ПРАВІЛАХ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ.doc
Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку вывучэння беларускай i (або) рускай моў вучнямi.doc
Аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах.doc
Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.doc
Адзiны моўны рэжым Патрабаванне да пiсьмовых работ.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com