Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Беларуская мова i лiтаратура.

Беларуская мова

ТЭМА: "Прыметнік. Замацаванне"


МЭТЫ УРОКА:

  • замацаваць, абагуліць веды вучняў па тэме "Прыметнік";
  • развіваць звязную вусную і пісьмовую мову, памяць і мысленне;
  • выхоўваць любоў і пашану да роднай мовы.


ФОРМА ЎРОКА: урок-замацаванне з выкарыстаннем інтэрактыўных метадаў навучання, працы ў групах, рознаўзроўневых заданняў, інфармацыйных тэхналогій.

АБСТАЛЯВАННЕ: падручнік па беларускай мове для 6 класа; бланкі рознаўзроўневых заданняў.

Урок беларускай мовы Асабливасци скланений назоуникау.pdf
Урок Вывучэнне апавядання "У ціхім тумане".doc
Урок Дзеяслоў, яго агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.doc
Урок Имя существительное - эксперименты, поиски, открытия.pdf
Урок Лады дзеяслова. Абвесны лад дзеяслова.docx
Урок М.Танк Шчасце. С.Грахоўскі Чалавеку патрэбна не слава.doc
Урок Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме.docx
Урок па паэме Адама Міцкевіча Гражына.doc
Урок па тэме Дзеяслоў. 6 кл.doc
Урок Прырода на дзіва праўдзіва.. Лірыка Пімена Панчанкі.doc
Урок Трыванне дзеясловаў.doc
Урок Філасофскі сэнс апавяданняў Ядвігіна Ш Бярозка Дачэсныя.doc
Урок + презентація Майстэрня паводле аповесці Кузьмы Чорнага "Насцечка"
Урок + презентация по теме Алегарычны змест і патрыятычны пафас казкі

Урок + презентация Адасобленыя акалічнасці.doc
Урок + презентация СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЕДАЎ ПА ТЭМЕ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ
Урок + Прэзентацыя + Тэхналагічная карта ўрока па тэме "Сінонімы"
УРОК - ЛІНГВІСТЫЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ Азначэнне.doc
Урок - Cачыненне Быкау Законы прауды и жыцця.doc
Урок - Займеннік як часціна мовы.doc
Урок - конкурс "У паэтычным садзе Максіма Багдановіча".doc
Урок - Лады дзеясловаў. Абвесны лад дзеясловаў.doc
Урок - Модуль Няпэўна-асабовыя сказы. Абагульнена-асабовыя сказы.doc

УРОК - ПЕДАГАГІЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ Сымон-Музыка Я.Колас.doc
Урок - праект па ЗЛЖ Праблема Ахова і фармаванне здароўя вучняў.doc
Урок - практыкум Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот.doc
Урок - Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.doc
Урок. Вывучэнне апавядання "У ціхім тумане".doc
Урок 1-3 ВЫВУЧЭННЕ ТВОРЧАСЦІ ВІНЦЭНТА ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА Ў 9 КЛАСЕ.doc
Урок 10 клас Глыбокі маральна-этычны сэнс тэмы "ўкрадзенага дзяцінства" ў рамане Кузьмы Чорнага "Пошукі будучыні.doc
Урок 10 клас Лічэбнік - агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.doc
Урок 11 клас Усё жыццё ў народзе і з народам. Янка Брыль. Апавяданне " Галя".doc
Урок 5 клас Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзелу Фанетыка і арфаэпія, Графіка і арфаграфія.doc
Урок 5 клас Лірычная споведзь С. Грахоўскага ў вершы "Мама" (5 кл).doc
Урок 6 клас Генадзь Бураўкін. Песня пра маці.doc
Урок 6 клас Максім Багдановіч. Вадзянік.doc
Урок 6 клас Пімен Панчанка. Сармацкае кадзіла.doc
Урок 6 класс Генадзь Бураўкін. Песня пра маці.doc
Урок 7 клас Бацькі і дзеці - праблемы маральнасці, гуманнасці. Душэўная трагедыя Тэклі.doc
Урок 7 клас Данута Бічэль-Загнетава. Роднае слова.doc
Урок 7 клас М. Танк "Шчасце".doc
Урок 7 клас Ніл Гілевіч. Край мой беларускі.doc
Урок 7 клас Характарыстыка галоўных герояў апавядання З.Бядулі "На Каляды к сыну".doc
Урок 8 клас беларуская мова Аднасастаўныя сказы.doc
Урок 8 клас Літаратура нацыянальнага Адраджэння (канец XIX - XX стагоддзе).doc

Урок 9 клас Выкрыццё чыноўніцтва ў п'есе. Вобраз Кручкова.doc
Урок "Дзядзька-кухар" (урывак з паэмы "Новая зямля" Якуба Коласа).doc
Урок "ЖЫЦЦЁ ДАЕЦЦА, КАБ ЖЫЦЦЁ ТВАРЫЦЬ..".doc
Урок "З дзеясловам па жыццi".doc
Урок "Зрэбная каралева" у рамане I.Мележа "Людз i на балоце ".doc
Урок "Мелодыю мовы славянскаі я чую..". да 130-годдзя з дня нараджзння Янкі Купалы і Якуба Коласа.docx
Урок "НА ГЭТУ ВУДАЧКУ КАХАННЯ ПАПАЎ МАШЭКА.." СЮЖЭТ ПАЭМЫ ЯНКІ КУПАЛЫ "МАГІЛА ЛЬВА.doc
Урок І. Шамякін "Непаўторная вясна" (аналіз 3-4ч.).doc
Урок І. Шамякін "Непаўторная вясна" (аналіз І-ІІ ч.).doc
Урок Іван Навуменка. "Жуль Верн".doc
Урок Інтанаванне складанага сказа з рознымі відамі сувязі.doc
Урок А. Грачанікаў. "Дрымотна ціснуцца кусты".doc
Урок Аб мінулым дзеля будучыні па кнізе А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка "Я з вогненнай вёскі.doc
Урок Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзелу Фанетыка і арфаэпія, графіка і арфаграфія.doc
Урок Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзелу Фанетыка и арфаэпия.doc
Урок Абагульненне i cicтэматызацыя вывучанага пра дзеепрыслоўе.doc
Урок Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме "Дзеяслоў".rtf
Урок Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме"Дзеяслоў".doc
Урок Абагульненне як метад развіцця цікавасці да вывучэння літаратурных творау па Дунину-Марцынкевичу.doc
Урок АБАГУЛЬНЯЛЬНАЕ СЛОВА ПРЫ АДНАРОДНЫХ ЧЛЕНАХ СКАЗА.doc
Урок Абагульняльны ўрок па тэме "Вусная народная творчасць".doc
Урок абагульняльны ўрок "Агульная характарыстыка прыроды Беларусi".doc
Урок Абагульняльны урок па тэме "Складаназлучаны сказ".doc
Урок Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа.doc
Урок Абагульняючы ўрок па тэме Дзеяслоў.doc
Урок Абагульняючы ўрок па тэме " Дзеяслоў".doc
Урок Абагульняючы урок па тэме Дзеяслоў.doc
Урок Абагульняючы урок па тэме Дзеяслоў.doc
Урок Абагульняючыя заняткі па аповесці І. Шамякіна "Непаўторная вясна". Падрыхтоўка да сачынення.doc
Урок Абмеркаванне аповесці Уладзіміра Караткевіча Ладдзя Роспачы.doc
Урок абмеркавання самастойна прачытаных твораў Увесь да дна трэба выпіць свой келих жыцця.doc

Урок Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ.doc
Урок Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назваў (практычна).doc
Урок Адасобленыя акалічнасці.doc
Урок Адзін ці некалькі галасоў маналог, дыялог.docx
Урок Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слова.doc
Урок Аднародныя і неаднародныя азначэнні.doc
Урок Аднародныя члены сказа Арганізацыйна-тэхнічная карта па беларускай мове ( 8 клас ).doc
Урок Аднародныя члены сказа. Арганізацыйна-тэхнічная карта па беларускай мове ( 8 клас ).doc
Урок аднародныя члены сказа.doc
Урок Азначэнне.doc
Урок АЛЕ НЕ СКРЫЦІ АД НІКОГА НАМ КРЫЎДЫ ЦЭЛАЙ ГРАМАДЫ". ІДЭЯ ПАЭМЫ "МАГІЛА ЛЬВА.doc
Урок Алесь Cтавер. "Жураўлі на Палессе ляцяць".doc
Урок Алесь Cтавер. "Жураўлі на Палессе ляцяць".docx
Урок АЛЯКСЕЙ ДУДАРАЎ. "ВЕЧАР".doc
Урок Аналіз апавядання "Дзівак з Ганчарнай вуліцы".doc
Урок Аналіз кантрольнага дыктанта..doc
Урок АНАТОЛЬ ВЯРЦІНСКІ. "ЖЫЦЦЁ ДАЕЦЦА, КАБ ЖЫЦЦЁ ТВАРЫЦЬ.doc
Урок Анатоль Вярцінскі. "Рэквіем па кожным чацвёртым".doc
Урок Анатоль Вярцінскі. Рэквіем па кожным чацвёртым - напамін і запавет жывым.doc

Урок АНАТОЛЬ ГРАЧАНІКАЎ. "СВЯЦІ, КАХАННЯ ЧЫСТАЯ ЗАРА!.".doc
Урок АНДРЭ МАРУА. "МУРАШКІ".doc
Урок Андрэй Макаёнак. "Зацюканы апостал".doc
Урок Антонімы.doc
Урок Антуан дэ Сэнт-Экзюперы. "Маленькі прынц".doc
Урок Апавяданне I. Чыгрынава "ДЗІВАК 3 ГАНЧАРНАЙ ВУЛІЦЫ".doc
Урок апавяданне "Лазовы куст".docx
Урок Апавяданне З.Бядулі На каляды к сыну.doc
Урок Аповесць "Жураўліны крык" , Васіль Быкаў.doc
Урок АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ. "БЫВАЙ..".doc
Урок Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў.doc
Урок Асаблівасці будовы складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак.doc
Урок Асаблівасці будовы словазлучэнняў.Непадзельныя словазлучэнні.doc
Урок Асаблівасці кіравання ў беларускай мове.Дальтан-урок.doc

Урок Асаблівасці канструявання і рэалізацыі заняткаў па модульнай тэхналогіі.doc
Урок Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў І скланення.doc
Урок Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў ІІ скланення (у месным склоне адзіночнага ліку).doc
Урок Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў ІІ скланення.doc
Урок Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў ІІІ скланення (у творным склоне адзіночнага ліку).doc
Урок Асабовыя і безасабовыя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс.docx
Урок Асноўныя значэнні прыназоўнікаў Беларуская мова 7 клас.doc
Урок Асноўныя значэнні прыназоўнікаў.doc
Урок Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў.doc
Урок Асновы назоўніка.doc
Урок Астранамiчна-мiфалагiчныя вытокi гадавога кола свят беларусаў.doc
Урок Афармленне на пісьме простай мовы і дыялога.doc
Урок Біблія.Біблейскае казанне "Стварэнне свету".doc
Урок Біяграфія Івана Мележа ў 11 класе.docx
Урок Біяграфія Івана Мележа.doc

Урок Багацце язычніцкіх уяўленняў нашых продкаў. Міфалагізаванне з'яў прыроды ў легендах. Легенда (развіццё паняцця).doc
Урок Бацькі і дзеці - праблемы маральнасці, гуманнасці. Душэўная трагедыя Тэклі.doc
Урок бел. літ-ры Е.Полацкая Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую… 6 клас + прэзентацыя
Урок бел. лит-ры Песенны паэт Беларусі Бураукин.doc
Урок бел. литаратуры з прэзетацыяй Е.Полацкая.doc
Урок бел. литаратуры Тэма ўрока Агульная характарыстыка рэалізму як літаратурнага напрамку.doc
Урок бел. мовы у 7 класе ТЭМА ВУЧЫМСЯ В?ТАЦЦА.doc
Урок бел.лит-ры Реализм яго характарыстыка.doc
Урок беларускага На стенд ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ О,Ё.doc
Урок беларускага На стенд ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ Э,Е.doc
Урок беларускай "Усё жыццё ў народзе і з народам. Янка Брыль. Апавяданне " Галя"..doc
Урок беларускай 6 клас па вершах Я. Коласа ПАНЁС ЁН ЛЮДЗЯМ ПЕСЕНЬ ДАР.doc

Урок беларускай Звіні, мая светлая родная мова!".doc
Урок беларускай Змітрок Бядуля. "На каляды к сыну".doc
Урок беларускай ЗМЯКЧАЛЬНЫ МЯККІ ЗНАК ПІШАЦЦА.doc
Урок беларускай лiтаратуры Мая зямля.docx
Урок беларускай лiтаратуры у 10 класе Чалавек і зямля ў паэме Я.Коласа Новая зямля.doc
Урок беларускай літаратуры Песня пра зубра, 8 кл.doc
Урок беларускай літаратуры ў 10 класе Песня пра зубра.doc
Урок беларускай літаратуры ў 11 класе. Тэма "Такі народ перамагчы нельга" (па апавяданні Я. Брыля "Memento mori").doc
Урок беларускай літаратуры ў 5 класе Прыказкі і прымаўкі, афарызмы.doc
Урок беларускай літаратуры ў 6 класе "Алена Васілевіч. "Сябры".doc
Урок беларускай літаратуры ў 7 класе па тэхналогіі праблемнага навучання Я.Купала КУРГАН.doc
Урок беларускай літаратуры ў 7 класе па тэхналогіі праблемнага навучання.doc
Урок беларускай літаратуры ў 7 класе "Гімн вясне".doc

Урок беларускай літаратуры ў 8 класе Аляксей Дудараў. "Вечар". Выпрабаванне на чалавечнасць.doc
Урок беларускай літаратуры ў 8 класе Максім Багдановіч "Маёвая песня".doc
Урок беларускай літаратуры ў 8 класе. Песня пра зубра, 8 кл.doc
Урок беларускай літаратуры па тэхналогіі праблемнага навучання Н.Гилевич Родныя дзеци.doc
Урок беларускай лит-ры Анатоль Вярцінскі. "Рэквіем па кожным чацвёртым" - напамін і запавет жывым.doc
Урок беларускай лит-ры В. Быкаў "Незагойная рана".doc
Урок беларускай лит-ры У пошуках шчасця і будучын па раману Кузьмы Чорнага Пошукі будучыні.doc
Урок беларускай лит-ры ЯКУБ КОЛАС "ДАРЭКТАР" УРЫВАК З ПАЭМЫ НОВАЯ ЗЯМЛЯ
Урок беларускай лит. ІДЭЯ ПАЭМЫ "МАГІЛА ЛЬВА.doc
Урок беларускай литаратуры 8 клас Сэнсава-стылістычная роля дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў у тэкстах.doc
Урок беларускай литаратуры ВОБРАЗЫ ПЕРСАНАЖАЎ У ПАЭМЕ "МАГІЛА ЛЬВА.doc
Урок беларускай литаратуры И.Навуменка Жул Верн.doc
Урок беларускай литаратуры Праблема станаулення нацыянальнага характару у аповесці М.Гарэцкага "Ціхая плынь".doc
Урок беларускай литаратуры Стравы беларускай нацыянальнай кухні па Караткевичу.doc
Урок беларускай литаратуры СЮЖЭТ ПАЭМЫ ЯНКІ КУПАЛЫ "МАГІЛА ЛЬВА.doc
Урок беларускай литаратуры Трагічная танальнасць зместу апавяданняў Ядвігіна Ш. "Зарабляюць", "Гаротная".doc
Урок беларускай литаратуры Трагічны пафас верша А.Вярцінскага Рэквіем па кожным чацвёртым.doc
Урок беларускай литаратуры ТЭМА Майстэрня "Адзіная мая, любая мама"(па вершах беларускіх паэтаў)

Урок беларускай литаратуры Філасофскі сэнс апавяданняў Ядвігіна Ш. "Бярозка", "Дачэсныя".doc
Урок беларускай литаратуры Я.Купала Курган - 3 урока.doc
Урок Беларускай мiфалогii.doc
Урок беларускай мовы + презентация Сцэнарый урока па тэме "Сінонімы"

Урок беларускай мовы 5 клас Двайная роля літар е, ё, ю, я, і.doc
Урок беларускай мовы 5 клас Сітнаксіс і пунктуацыя. Паняцце пра словазлучэнне.doc
Урок беларускай мовы 6 клас абагульненне па тэме Лічэбнік.doc
Урок беларускай мовы 8 клас Ускладненыя сказы і знакі прыпынку ў іх.doc
Урок беларускай мовы 8 клас Успамін пра маю восень (падрыхтоўка да напісання сачынення-апісання з'яў прыроды).doc
Урок беларускай мовы 9 клас Выкрыццё чыноўніцтва ў п'есе. Вобраз Кручкова.doc
Урок беларускай мовы 9 клас Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах з некалькімі дадаными.doc
Урок беларускай мовы Gрыслоўе.doc
Урок беларускай мовы ў 11 класе Складаны сказ.doc
Урок беларускай мовы ў 6 класе Лічэбнік.docx
Урок беларускай мовы ў 8 класе Сказы з аднароднымі членамі.doc
Урок беларускай мовы ў 9 класе Дзейнік. Спосабы яго выражэння
Урок беларускай мовы ў 9 класе па тэме Дзейнiк. Спосабы выражэння дзейнiка
Урок беларускай мовы Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Прыслоўе".doc
Урок беларускай мовы АБАГУЛЬНЯЛЬНАЕ СЛОВА ПРЫ АДНАРОДНЫХ ЧЛЕНАХ СКАЗА.doc
Урок беларускай мовы Асаблівасці каіравання ў беларускай мове.doc

Урок беларускай мовы Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе.doc
Урок беларускай мовы Лінгвістычнае спаборніцтва Алімпійскія гульні па беларускай мове.doc
Урок беларускай мовы ЛІЧЭБНІК ЯК ЧАСЦІНА МОВЫ.doc
Урок беларускай мовы Нескланяльныя назоўнікі.doc
Урок беларускай мовы Няпэўна-асабовыя сказы. Абагульнена-асабовыя сказы.doc
Урок беларускай мовы Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме Аднасастаўныя сказы.doc
Урок беларускай мовы Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі (7 класс).doc
Урок беларускай мовы Прыдатак як від азначэння.doc
Урок беларускай мовы Прыдатак як від азначэння.doc
Урок беларускай мовы Прыдатак як від азначэння_9 клас.doc
Урок беларускай мовы Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс.doc
Урок беларускай мовы Прыслоўе як самастойная часціна мовы.doc
Урок беларускай мовы Сістэматызацыя і абагульненне ведаў па тэме Дзеяслоў.doc
Урок беларускай мовы Сказы з параўнальным зваротам.doc
Урок беларускай мовы Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння звароткаў.doc
Урок беларускай мовы Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі.doc
Урок беларускай мовы Сладаны сказ. Праблемны ўрок у 5 "Д " класе.doc

Урок беларускай мовы СТЫЛІСТЫЧНЫ ПАДЗЕЛ ЛЕКСІКІ.doc
Урок беларускай мовы Суфікс - словаўтваральная і формаўтваральная марфема.doc
Урок беларускай мовы Табліца Аднародныя і неаднародныя азначэнні.doc
Урок беларускай мовы Тыпы скланення. Тыпы асноў.doc
Урок беларускай мовы Тэма "Аднародныя і неаднародныя азначэнні".doc
Урок беларускай мовы Тэма. Аднародныя члены сказа.doc
Урок беларускай мовы у 5 класе Правапіс галосных о, э, а.doc
Урок беларускай мовы у 6 класе Правапіс канчаткаў назоўнікаў 2 скланення адзіночнага ліку Р. склону.doc
Урок беларускай мовы У дапамогу настаунику Правапіс галосных.doc
Урок беларускай мовы Фанетычная сістэма беларускай мовы. Фанетычныя законы беларускай мовы.doc
Урок беларускай На стенд НОВЫЯ ПРАВІЛЫ ПЕРАНОСУ.doc
Урок беларускай На стенд Раздзяляльны мяккі знак.doc
Урок беларускай на Стэнд ПАДОЎЖАНЫЯ І ПАДВОЕНЫЯ ЗЫЧНЫЯ.doc
Урок беларускай НАРОДНЫЯ ПЕСНІ.doc
Урок беларускай Паэма Адама Міцкевіча "Гражына".rtf
Урок беларускай Правапiс канчатка? назо?нiка? на -а (-я). Правапiс канчатка? назо?нiка? м. р. II скланення.doc
Урок беларускай Прырода і чалавек у апавяданні Г. Далідовіча " Губаты".doc
Урок беларускай рашэння задач мінімальнага і павышанага ўзроўняў.doc
Урок беларускай Сучасная беларуская патрыятычная лірыка. Творчасць Ларысы Гениюш.doc
Урок беларускай Тэма ўрока Разнавіднасці складаназалежных сказаў.doc
Урок беларускай Урокі настаўніка дзеда Рыгора.docx
Урок беларускай Я. Купала"Не шукай…".docx
Урок беларуская литаратуры Конкурс - гульня па творчасці Якуба Коласа і трылогіі "На ростаннях". Слабае звяно.doc
Урок Беларуская мова (навучанне пісьму) Пісьмо літары й.doc
Урок БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ КАЗКА АБО ЛЕГЕНДА (НА ВЫБАР НАСТАЎНІКА).doc

Урок беллитаратуры Жыццё і творчая дзейнасць Ф. Скарыны.doc
Урок белоруского языка Казка Кавалачак хлеба.doc
Урок белорусской литературы в 6 классе Сармацкае кадзіла.doc
Урок Боль страты ў вершы Рыгора Барадуліна Бацьку 5 клас.doc
Урок В. Быкаў "Незагойная рана". Жыццё і побыт жанчыны-маці. Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення. 7 кла.doc
Урок В. Быкаў. Жураўліны крык.doc
Урок Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні.doc
Урок ВІКТАР КАРАМАЗАЎ. "ДЗЯЛЬБА КАБАНЧЫКА".doc
Урок ВІТАЛЬ ВОЛЬСКІ. "Несцерка". ТЫПЫ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА ХАРАКТАРУ.doc
Урок ВІТАЛЬ ВОЛЬСКІ. "Несцерка".doc
Урок ВІТАЛЬ ВОЛЬСКІ. "НЕСЦЕРКА". НЕСЦЕРКА - ПРОСТЫ ЧАЛАВЕК 3 НАРОДА.doc
Урок Вас?ль Быка? "Сваяк?".doc
Урок Васіль Быкаў "Жураўліны крык". Героі аповесці. Выпрабаванне вайной.doc
Урок ВАСІЛЬ БЫКАЎ. "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК". ГІСТОРЫЯ ЖЫЦЦЯ ГЕРОЯЎ АПОВЕСЦ.doc
Урок ВАСІЛЬ БЫКАЎ. "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК". ПАГЛЫБЛЕНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ГЕРОЯЎ АПОВЕСЦ.doc
Урок ВАСІЛЬ БЫКАЎ. "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК". ПЕРШАЕ ЗНАЁМСТВА 3 ГЕРОЯМІ АПОВЕСЦ.doc
Урок ВАСІЛЬ БЫКАЎ. "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК". ПРАБЛЕМА МАРАЛЬНАГА ВЫБАРУ на вайне.doc
Урок ВАСІЛЬ БЫКАЎ. "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК".doc
Урок Васіль Быкаў. "Незагойная рана".doc
Урок ВАСІЛЬ ЗУЁНАК. "НАД ЗЯМЛЁЮ ШУГАЕ ВЕРАСЕНЬ..".doc

Урок Василь Быкау Бияграфия.doc
Урок ведау Беларусь краина маёй будучыни.doc
Урок ведау Мой родны кут, як ты мне милы.doc
Урок Верш Пімена Панчанкі "Сармацкае кадзіла".doc
Урок Вершы Петруся Броўкі "Калі ласка" і Яўгеніі Янішчыц "Мова" - параўнальны аналіз.doc
Урок Вобраз Насцечкі з аповесці К. Чорнага "Насцечка".docx
Урок ВОБРАЗЫ ГАННЫ, МУЛЬЦІКА, ГАСТРЫТА, ІХ ЧАЛАВЕЧАЯ ДРАМА. (П'еса Аляксея Дударава "Вечар).doc
Урок Вобразы дзяцей ва ўрыўку з паэмы "Новая зямля " Я.Коласа "Дарэктар".doc
Урок Вывучэнне аповесці Барыса Сачанкі Пакуль не развіднела.doc
Урок Вывучэнне балады Аркадзя Куляшова "Маці".doc
Урок Вывучэнне верша Аркадзя Куляшова "Бывай…".doc
Урок Вывучэнне творчасці ІВАНА ЧЫГРЫНАВА 3 урока.doc
Урок Вывучэнне творчасці ІВАНА ЧЫГРЫНАВА.doc
Урок вывучэння новага матэрыялу Лексіка-семантычныя групы назоўнікаў.doc
Урок Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я.docx
Урок Вымаўленне і правапіс спалучэнняў іё (ыё), ія (ыя), іе (ые), іо (іа), ео (еа), эо (эа).docx
Урок Выпрабаванне вайной па творчасци В.Быкава.doc
Урок Вяртински ЖЫЦЦЁ ДАЕЦЦА, КАБ ЖЫЦЦЁ ТВАРЫЦЬ..".doc
Урок Вячаслаў Адамчык "Салодкія яблыкі". Аналіз апавядання.doc
Урок Г. Далідовіч "Губаты". "Без чалавечнасці не будзе і вечнасці".doc
Урок Г. Далідовіч "Губаты". Трагічны фінал - праява хцівасці і жорсткасці людзей.doc

Урок ГЕНРЫХ ДАЛІДОВІЧ. ГУБАТЫ.doc
Урок ГЕНРЫХ ДАЛІДОВІЧ. "ГУБАТЫ".doc
Урок Гераiзм i здрада ? творах Васiля Быкава.doc
Урок Глыбокае адчуванне невыразнага Леанід Галубовіч "Паэзія".doc
Урок ГРАМАДЗЯНСКАЯ ЛІРЫКА. ЯНКА КУПАЛА. "СПАДЧЫНА".doc
Урок Гукі [х], [х']. Літары Х, х. Пісьмо малой літары х.doc
Урок да Дня Ведау Кандрат Крапіва.doc
Урок Даданая частка ў складаназалежным сказе - што дадаецца..docx
Урок Дадатковыя сродкі сувязі граматычных частак. 9 кл. Тэхналогія ўзроўневай дыферэнцыяцыі.doc
Урок Дадатковыя сродкі сувязі граматычных частак..doc
Урок Дальтон Андрэй Макаёнак. "Зацюканы апостал".doc
Урок Дальтон заданне Дзеепрыметнік (абагульняючы ўрок) 7клас.doc
Урок Данута Бічэль-Загнетава. "Роднае слова".doc
Урок ДАНУТА БІЧЭЛЬ. "ТРЫЯЛЕТ".doc
Урок ДАПАЎНЕННЕ, СПОСАБЫ ЯГО ВЫРАЖЭННЯ І ВІДЫ Дальтон.doc
Урок ДАПАЎНЕННЕ, СПОСАБЫ ЯГО ВЫРАЖЭННЯ І ВІДЫ.doc
Урок Дапаўненне, яго спосабы выражэння і віды. ДАЛЬТАН-ЗАДАННЕ па беларускай мове ў 8 класе.doc

Урок Дапаўненне, яго спосабы выражэння і віды.doc
Урок даследаванне "ЛІЧЭБНІК ЯК ЧАСЦІНА МОВЫ ".doc
Урок Двукроп'е ў бяззлучнікавым складаным сказе (2) 9 класс.docx
Урок двукроп'е ў бяззлучнікавым складаным сказе.docx
Урок Дзеепрыметнік (абагульняючы ўрок) 7клас. Дальтон-заданне.doc
Урок Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот.doc
Урок Дзеепрыслоуе.doc
Урок Дзеканне, цеканне.doc
Урок Дзеяслоў як часціна мовы агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.doc
Урок Дзеяслоў як часціна мовы.doc
Урок Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова, часы дзеяслова.doc
Урок дослед М.Танк "Шчасце". С.Грахоўскі "Чалавеку патрэбна не слава".doc
Урок другі. Аналіз апавядання "Дзівак з Ганчарнай вуліцы".doc
Урок душэўная драма маці (па творы з. бядулі на каляды к сыну).docx
Урок Жураулины крык.docx
Урок Жыццё і творчасць Івана Шамякіна.doc

Урок Жыццё і творчасць К. Чорнага. Раман "Пошукі будучыні". Гісторыя стварэння. Пафас. Праблематык.doc
Урок Жыццёвы і творчы шлях Івана Чыгрынава.doc
Урок Жыццёвы і творчы шлях В. Быкава. Асаблівасці кампазіцыі аповесці "Знак бяды.doc
Урок Жыццёвы і творчы шлях Ф. Багушэвіча.doc
Урок Жыццёвыя філасофіі герояў п'есы "Вечар" Аляксея Дударава.doc
Урок з выкарыстаннем інфарм.тэхналогій па бел.мове ў 9 класе Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ.doc
Урок з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ.doc
Урок Загадны лад дзеясловаў.doc
Урок Займеннiк абагульненне тэмы.doc
Урок Займеннік як часціна мовы - агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.doc

Урок Займеннік як часціна мовы.doc
Урок ЗАКЛЮЧНЫ УРОК ПА П'ЕСЕ "ВЕЧАР" АЛЯКСЕЯ ДУДАРАВА.doc

Урок Прыметнік (падагульненне).doc
Урок Замацаванне раздзела "Лексiка" на аснове мастацкiх твораў.doc
Урок Замацаванне тэмы часы дзеяслова.doc
Урок Замацаванне тэмы "Часы дзеяслова".doc
Урок замацавання і паглыблення ведаў Лексіка - семантычныя групы назоўнікаў (2-гі ўрок).doc
Урок Зваротак Сінтаксіс і камп'ютэрныя тэхналогіі.doc
Урок Зваротак.doc
Урок Зваротныя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс.docx
Урок Зваротныя дзеясловы.docx
Урок Звесткі аб жыцці і творчасці Г. Бёля. Раман "Дом без гаспадара".doc
Урок Звесткі аб жыцці і творчасці Я. Янішчыц. Тэматычная палітра паэзіі паэтэсы.doc
Урок Звонкія і глухія, шыпячыя і свісцячыя зычныя гукі.doc
Урок Здароўя шмат аддаў я гэтавй працы…" (жыццёвы і творчы шлях Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча.doc
Урок Злучнiк Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7 клас.doc
Урок Змітрок Бядуля "На Каляды к сыну".doc
Урок Змітрок Бядуля. "На каляды к сыну".doc
Урок Змяненне дзеясловаў І і ІІ спражэнняў.docx

Урок Змяненне дзеясловаў І і ІІ спражэнняў_.docx
Урок Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў..doc
Урок Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў.doc
Урок Змяненне назоўнікаў.doc
Урок Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых сказах. Двукроп'е.doc
Урок Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах з адной даданай часткай.doc
Урок Знакі прыпынку ў складаных бяззучнікавых сказах.doc
Урок Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.doc
Урок Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.docx
Урок Казка "Музыка - чарадзей" і твор Максіма Багдановіча "Музыка".doc
Урок Камедыя В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта" - твор паслярэформеннага перыяду.doc
Урок Камунікатыўныя схемы. Вызначэнне кампазіцыйных частак тэксту.doc
Урок КАНДРАТ КРАПІВА. "ГАНАРЫСТЫ ПАРСЮК".doc
Урок Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, перабудова іх у іншыя граматычныя структуры.doc
Урок Кастусь Каліноўскі - нацыянальны герой.doc
Урок Книгоград Литературно-библиографыческая игра.docx
Урок Князёўна з трыма імёнамі.doc
Урок Конкурс - гульня па творчасці Якуба Коласа і трылогіі.doc

Урок Лiтаратурная песня.doc
Урок Лірычная споведзь С. Грахоўскага ў вершы "Мама" (5 кл).doc
Урок літаратурнага чытання па тэме " Вялікае жаданне і намаганне - здзяйсненне пастаўленай мэты ".doc
Урок літаратуры 9 клас Урок-роздум Раскіданае гняздо.doc
Урок літаратуры Мастак і мастацтва ў паэме М.Танка Люцыян Таполя.doc
Урок Лады дзеяслова. Абвесны лад, яго значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.docx
Урок Лады дзеяслова. Абвесны лад дзеяслова.docx
Урок Лады дзеясловаў. Абвесны лад дзеясловаў.doc
Урок Леанід Галубовіч. "Паэзія".doc
Урок Леанід Дайнека "Меч князя Вячкі".doc
Урок Лесвіца Жыцця і Галгофа Сотнікава.doc
Урок литаратуры М. Танк Шчасце.doc
Урок литаратуры Тэма Душэўная драма маці па З.Бядули На Каляды к сыну.doc
Урок литаратуры у 5 класе Памяць пра шматлiкiя ахвяры вайны у вершы Барадулина Бацьку.doc
Урок М.Лынькоў "Васількі". Урок 1.docx
Урок М.Лынькоў "Васількі". Урок - 1.docx
Урок М.Лынькоў "Васількі". Урок - 2.docx
Урок Мікола Лупсякоў. "Мэры Кэт" 2 урока.doc

Урок Міхась Лынькоў. Аповесць Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных.doc
Урок мадэль Аналіз апавядання (5-8 клас).doc
Урок мадэль Аналіз лірычнага твора (5-8 клас).doc
Урок мадэль Лірыка паэта-класіка або сучаснага паэта ( 9-11 клас ).doc
Урок Майстэрня Адзіная мая, любая мама па вершах беларускіх паэтаў.doc
Урок майстэрня бел.мова.doc
Урок майстэрня М. Гусоўскага "Песня пра зубра" .doc
Урок майстэрня па аповесци Шамякина Непаўторная вясна.doc
Урок Майстэрня паводле рамана А. Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя".doc
Урок МАКСІМ БАГДАНОВІЧ. "ЗАМЁРЗЛА НОЧЧУ ШПАРКАЯ КРЫНІЦА..".doc
Урок Максім Багдановіч. "Маёвая песня".doc
Урок МАКСІМ БАГДАНОВІЧ. "РАМАНС".doc
Урок Максім Танк. "Дрэвы паміраюць..".doc
Урок Максім Танк. Тэмы і вобразы танкаўскай паэзіі.doc

Урок Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме.docx
Урок Марфалагічны разбор прыслоўяў.doc
Урок Маці, матуля дарагая мая Ніл Гілевіч. "Маці".doc
Урок Месца паэта і паэзіі ў творчасці Францішка Багушэвіча.docx
Урок Моўныя сродкі стварэння вобразнасці ў паэзіі Р.Барадуліна.doc
Урок модульны Біяграфія Івана Мележа.doc
Урок модульны Няпэўна-асабовыя сказы. Абагульнена-асабовыя сказы.doc
Урок мужнасци гарант миру и спакою.doc

Урок Мы- беларусы.doc
Урок Мяккі знак перад суфіксамі -к, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк.doc
Урок Н.Гілевіч Родныя дзеці. Роздум аб вострых праблемах жыцця грамадства і краіны.doc
Урок Н.Гілевіч Родныя дзеці. Роздум аб вострых праблемах жыцця грамадства.doc
Урок Ніл Гілевіч. "Край мой беларускі".doc
Урок Ніл Гілевіч. Край мой беларускі, край!.doc
Урок Ніл Гілевіч. "Маці" (або Васіль Зуёнак "Я са шляхоў далёкіх.doc
Урок на Першага верасня Зямля бацькоў - зямля святая.doc
Урок Назоўнік як часціна мовы.docx
Урок Назоўнікі агульнага роду.doc
Урок Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя.doc
Урок Назоўнікі зборныя, рэчыўныя. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.doc

Урок Назоўнікі зборныя, рэчыўныя.doc
Урок Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя.doc
Урок Назоунік як часціна мовы.doc
Урок народнай МУДРАСЦI Фразеолагiзмы
Урок НАРОДНЫЯ ПЕСНІ.doc
Урок Неазначальная форма дзеяслова 2.doc
Урок Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля 2.doc
Урок Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля.doc
Урок Неазначальная форма дзеяслова.doc
Урок Нескланяльныя назоўнікі.doc
Урок Нескланяльныя назоўнікі_1.doc
Урок НЕСЦЕРКА - ПРОСТЫ ЧАЛАВЕК 3 НАРОДА.doc
Урок П'ЕСА ВІТАЛЯ ВОЛЬСКАГА "Несцерка".doc
Урок Пісьменства і друк Беларусі - крыніца культуры і духоўнасці народа.doc

Урок па апавяданню У. Караткевіча Кніганошы.doc
Урок па апавяданню У. Караткевіча " Кніганошы" " Наш хлеб - насіць кнігі".doc
Урок па аповесцi К. Чорнага "Насцечка ". Дружба - вялікая справа! (6 клас).doc
Урок па бел. лит. Васіль Быкаў "Жураўліны крык"..doc
Урок па беларускай мове ў 6 класе Скланенне і правапіс лічэбнікаў ад пяці да дваццаці і лічэбніка трыццаць.doc
Урок па беларускай мове Мая матуля.doc
Урок па беларускай мове "Мая матуля".doc
Урок па беларуская литаратуре Раман І. Мележа " Людзі на балоце".doc
Урок па Гiлевичу Дзецi.doc
Урок па кнізе А. Адамовіча, Я. Брыля, Ул. Калесніка "Я з вогненнай вёскі".doc
Урок па курсу Мая Радзіма - Беларусь Пад сценами старажытных замкау.doc
УРОК ПА ПАЭЗII П.ПАНЧАНКI ПедМайстэрня.doc
Урок па паэзии П.Панчанки БЕЗ ЧАЛАВЕЧНАСЦI НЕ БУДЗЕ ВЕЧНАСЦI тэхналогия педмайстэрни.doc
Урок па правапису Правапіс літары о.doc
Урок па п'есе К.Крапівы Хто смяецца апошнім.doc
Урок па раману Кузьмы Чорнага "Пошукі будучыні".doc
УРОК ПА ТВОРЧАСЦІ ПІМЕНА ПАНЧАНКІ.docx
Урок па творчасці ЦеткІ. У буры крэнне мой свабодны дух.doc

Урок па тэме Аднасастаўныя сказы.doc
Урок па Тэме верш М. Танка Шчасце з выкарыстаннем методыкі крытычнага мыслення.doc
Урок па тэме Двукроп'е ў бяззлучнікавых складаных сказах.doc
Урок па Я Брыль.doc
Урок Паўторна - абагульняючы ўрок па тэме Творчасць Кандрата Крапівы.doc
Урок Паводле апавядання Г.Далідовіча "Страта".doc
Урок Паглыбленне паняцця пра апісанне - спосабы апісанняў.docx
Урок Паглыбленне паняцця пра апісанне спосабы апісанняў..docx
Урок Паглыбленне паняцця пра апісанне спосабы апісанняў.docx
Урок ПАГЛЫБЛЕННЕ ПАНЯЦЦЯ ПРА РАЗВАЖАННЕ. НАПIСАННЕ НАТАТКI.doc
Урок Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме Назоўнік.doc
Урок Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле Дзеяслоў.docx
Урок Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме Лічэбнік.docx
Урок Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме Назоўнік.doc
Урок Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Прыметнік".doc
Урок паданне "Лазовы куст".docx
Урок Падарожжа ў мінулае.doc
Урок Падарожжа па роднай прыродзе (марфалагічны разбор назоўніка).docx

Урок Падарожжа па роднай прыродзе.docx
Урок падарожжа РАЗВІТАННЕ 3 КРАІНАЙ ПРЫМЕТНІЯЙ.doc
Урок Падоўжаныя зычныя, іх вымаўленне і правапіс.doc
Урок Падрыхтоўка да сачынення- апісання родных мясцін "Тут я жыву" ("Мая вёска", "Мой пасёлак").doc
Урок Падрыхтоўка да сачынення- апісання родных мясцин Тут я жыву.doc
Урок пазакласнага чытання ІВАН ШАМЯКІН І ЦЕРУХА.doc
Урок пазакласнага чытання ў 9 класе У вайны не жаночы твар па Дудараву Радавыя.doc
Урок пазакласнага чытання Віталь Вольскі. "Падарожжа па краіне беларусаў".doc
Урок пазакласнага чытання па кнізе В.Вольскага Падарожжа па краіне беларусаў.doc
Урок пазакласнага чытання СЛАУСЯ МАРЫЯ.doc
Урок пазакласнага чытання "У вайны не жаночы твар".doc
УРОК ПАЗАКЛАСНАГА ЧЫТАННЯ. МІХАСЬ СТРАЛЬЦОЎ. "АДЗІН ЛАПАЦЬ, АДЗІН ЧУНЬ.doc
Урок пазакласнага чытання. Тэхналогія калектыўнага асэнсавання. Абмеркаванне аповесці Уладзіміра Караткевіча Ладдзя Роспачы ў 9-ым класе.doc
Урок Пазакласнае чытанне Антуан дэ Сэнт-Экзюперы. "Маленькі прынц".doc
Урок пазакласны Для вучняў 7-8 класаў па вершы Н.Гілевіча Край мой, беларускі край.doc
Урок Паняцце пра ўскладнены сказ. Сказы з аднароднымі членамі.doc
Урок Паняцце пра ўскладнены сказ. Сказы з аднароднымі членамі.doc
Урок Паняцце пра бяззлучнікавы складаны сказ.docx
Урок Паняцце пра складаназлучаны сказ.doc
Урок Паслядоўнае сузалежнае падпарадкаванне ў складаназалежным сказе.doc

Урок Паэма Сымон-музыка у творчасц
i Якуба Коласа.doc
Урок Паэма Адама Міцкевіча "Гражына".rtf
Урок педмайстэрня М. Гусоўскага "Песня пра зубра" .doc
Урок Педмайстэрня па вершы М.Танка "Шчасце" у 7 класе.doc
Урок педмайстэрня Дзеці вайны. Міхась Лынькоў Васількі.doc
Урок Педмайстэрня па аповесці В.Быкава "Жураўліны крык".doc
Урок Педмайстэрня Пасляваенная творчасць А.Куляшова. Лірыка паэта 60-х гадоў.doc

Урок педмайстэрня Я. Маўр "Багіра".doc
Урок Перабудова складаных сказаў з рознымі відамі сувязі.doc
Урок Перадваенная трывога і цяжкія выпрабаванні (па аповесці І. Шамякіна "Непаўторная вясна").doc
Урок Пераказ тэксту апавядальнага тыпу.doc
Урок Першы ўрок у ІІІ чвэрці па тэме "Гукавая абалонка слова".doc
Урок першы. Жыццёвы і творчы шлях Івана Чыгрынава.doc
Урок по творчасци П.Панчанки Тэма "Беларусь - я твой воін і сын…".doc
Урок Поўная і кароткая формы якасных прыметнікаў.doc
Урок Праблема маральнага выбару Паводле твора З.Бядулі "На Каляды к сыну.doc
Урок Праблема чалавечага шчасця ў рамане І.Мележа "Людзі на балоце".doc
Урок Правапiс прыставак. Правапiс галосных у складаных словах.doc
Урок Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Творчае спісванне тэксту.docx
Урок Правапіс вялікай і малой літары
Урок Правапіс галосных о, э, а, е, я ў складаных словах.docx
Урок Правапіс галосных о, э, а.docx
Урок Правапіс галосных о, э, е, е, я.doc
Урок Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва (-іва-)-, -ва-, -оўва- (-ёўва-).docx
Урок Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным і давальным склонах).doc

Урок Правапіс канчаткаў прыметнікаў у мужчынскім і ніякім і жаночым родзе адзіночнага ліку.doc
Урок Правапіс літар і, ы, й.docx
Урок Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак, -ык, -ік, -ачк-, -ечк-. Мяккі знак перад суфіксамі -к, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк.doc
Урок Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.doc
Урок Правапіс не (ня) з прыметнікамі.doc
Урок Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.doc
Урок Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.doc
УРОК Правапіс не(ня) з прыметнікамі.doc
Урок Правапіс не(ня), ні з рознымі часцінамі мовы.doc

Урок Правапіс прыставак.doc
Урок Правапіс у і ў.doc
Урок Правапіс у, ў (другі ўрок).doc
Урок праверачная работа "Адасобленыя члены сказа" (8 клас) 1 i 2 варыянт.doc
Урок праверачная работа "Аднародныя члены сказа, зваротак, пабочныя канструкцыі" 8 клас. Расстаў знакі прыпынку.doc
Урок Праверачная работа "Простая мова. Знакі прыпынку." (8 кл.).doc
Урок практыкум Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот.doc
Урок практыкум Перабудова складаных сказаў з рознымі відамі сувязі.doc
Урок практыкум Прыметник Тэма ўрока Мова вобразная, вольная, пявучая.doc
Урок прамежкавага кантролю.doc
Урок Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.doc
Урок Простае шчасце людское..Праблема чалавечага шчасця ў апавяданні Я. Брыля Галя.doc
Урок Простая і ўскосная мова.Знакі прыпынку ў сказах з простай і ускоснай мовы.doc

Урок Прызначэнне і ўжыванне ў мове сінонімаў і антонімаў.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Урок Прыметнік як часціна мовы.doc
Урок Прыметнік (падагульненне).doc
Урок ПРЫМЕТНІК АГУЛЬНАЕ ЗНАЧЭННЕ, МАРФАЛАГІЧНЫЯ ПРЫМЕТЫ, СІНТАКСІЧНАЯ РОЛЯ.doc
Урок Прыметнік як часціна мовы агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.doc
Урок Прыметнік як часціна мовы агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы.doc
Урок Прыметнікі з суфіксам -ск-, іх вымаўленне і правапіс.docx
Урок Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс.doc

Урок Прыназоўнік Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7 клас.doc
Урок Прыназоунiк Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7 клас.doc
Урок Прырода і чалавек у апавяданні Г. Далідовіча " Губаты".doc
Урок Прыслоўе як самастойная часціна мовы.doc
Урок Прыслоўе як часціна мовы (7 клас).doc
Урок Публіцыстычны стыль маўлення.doc
Урок Пятрусь Броўка. "Калі ласка".doc
Урок Пяшчотная матуліна мова.doc
Урок развіцця мовы "У сына" (паводле заключнай сцэны апавядання Змітрака Бядулі "На каляды к сыну.doc
Урок развіцця мовы Замацаванне і паўтарэнне ведаў па тэме "Паэзія".doc
Урок развіцця мовы "Чарадзейная сіла мастацтва".doc
Урок развіцця мовы. Апавяданне.doc
УРОК РАЗВІЦЦЯ МОВЫ. САЧЫНЕННЕ ПА АПОВЕСЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК.doc

Урок развицця мовы СВАІМІ СЛОВАМІ ПРА ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ.doc
Урок Разработка конструкции и изготовление декоративного ночного светильника.docx
Урок Род назоўнікаў.doc
Урок роздум Я.Купала твор Раскіданае гняздо.doc
Урок Рознаскланяльныя назоўнікі.docx
Урок Рознаспрагальныя дзеясловы.docx
Урок РОЛЯ ПРЫМЕТНІКАЎ У МАСТАЦКІХ АПІСАННЯХ.doc
Урок Рыгор Барадулін. "Мы - беларусы",.doc
Урок РЫГОР БАРАДУЛІН. "ТРЭБА ДОМА БЫВАЦЬ ЧАСЦЕЙ".doc
Урок Рэальна-жыццевая аснова апавядання Г.Далідовіча "Страта".doc
Урок Рэкамендацыі да правядзення ўрока-заліку па Янке Купале.doc
Урок Рэкамендацыі да правядзення ўрока-заліку па трылогіі Якуба Коласа На ростанях.doc
Урок Сінтаксічны разбор двухсастаўнага неразвітага сказа.doc
Урок Сінтаксічны разбор сказаў з рознымі відамі сувязі.doc

Урок Сінтаксічныя прадметы складаназалежных сказаў. Французская педмайстэрня. 9 клас.doc
Урок Сінтаксічныя прыметы і будова складаных бяззлучнікавых сказаў.doc
Урок СІНТАКСІЧНЫЯ ПРЫМЕТЫ ПРОСТЫХ УСКЛАДНЕНЫХ СКАЗАЎ, ПАСТАНОЎКА ЗНАКАЎ ПРЫПЫНКУ.doc
Урок Сінтаксічныя прыметы складанага сказа.doc
Урок Сістэматызацыя ведаў па тэме " Злучнік" з выкарыстаннем навучальнага комплекса Школьны настаўнік.doc
Урок Самастойныя і службовыя часціны мовы. Правапіс не(ня), ні з рознымі часцінамі мовы.doc
Урок Самастойныя і службовыя часціны мовы.doc
Урок Сачыненне-апавяданне ў мастацкім стылі з апісаннем прымет рэчаў, жывёл або памяшкання.docx
Урок Сачыненне-апавяданне ў мастацкім стылі з апісаннем прымет рэчаў.docx
Урок Сачыненне-апавяданне ў мастацкім стылі па апорных словах.doc
Урок Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Да Юбилея Купалы.doc
Урок Сказы з аднароднымі членамі. Спосабы выражэння аднародных членаў. Інтанаванне сказаў з аднароднымі членамі.doc
Урок Сказы з аднароднымі членамі. Спосабы выражэння аднародных членаў.doc

Урок Сказы з параўнальным зваротам.doc
Урок Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку.doc
Урок Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння звароткаў. Стылістычная функцыя звароткаў.doc
Урок Складаназалежныя сказы з даданай дапаўняльнай часткай сродкі сувязі, знакі прыпынку.doc
Урок Складаназалежныя сказы з сузалежным, паслядоўным і змешаным падпарадкаваннем.doc
Урок Складаназлучаныя сказы з рознымі сэнсавымі адносінамі паміж часткамі.doc
Урок Складаназлучаныя сказы. Цяжкія выпадкі пастаноўкі знакаў прыпынку ў складаназлучаных сказах.doc
Урок Складаназлучаныя сказы. Цяжкія выпадкі пастаноўкі знакаў прыпынку.doc
Урок Складанаскарочаныя словы (абрэв_ятуры).doc
Урок СКЛАДАННЕ ВІДЭАРОЛІКА НА АДНУ 3 КАРЦІН П'ЕСЫ ВІТАЛЯ ВОЛЬСКАГА "Несцерка".doc
Урок Складаныя назоўнікі, спосабы ўтварэння, скланенне, ужыванне, правапіс.do
c

Урок Складаныя сказы з рознымi вiдамi сувязi.doc
Урок Скланенне і правапіс лічэбнікаў ад пяці да дваццаці і лічэбніка трыццаць.doc
Урок Скланенне назоўнікаў, якія абазначаюць імёны, прозвішчы і назвы населеных пунктаў на -оў, -ёў, -аў, -ын, -ін.doc
Урок Скланенне прыметнікаў у множным ліку.doc
Урок Скланенне якасных і адносных прыметнікаў. Правапіс канчаткаў прыметнікаў.doc
Урок Скланенне якасных і адносных прыметнікаў.doc
Урок СЛАВУТАЯ ДАЧКА ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ.doc
Урок слова ў сказе. Сказы, якія апавядаюць, з дапамогай якіх пытаюцца і пабуджаюць да дзеяння.doc
Урок Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Граматычнае значнне словазлучэння.docx
Урок Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.docx
Урок Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні.doc
Урок Словазлучэнне.docx
Урок смутку па кнізе Святланы Алексіевіч "Чарнобыльская малітва".doc

Урок Спосабы ўтварэння назоўнікаў.doc
Урок Спосабы выражэння аднародных членаў.doc
Урок Спосабы выражэння выказніка.doc
Урок Спражэнне дзеясловаў.docx
Урок Сродкі сувязі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі..doc
Урок Станаўленне мастацкай асобы ў вобразе Сымонки.doc
Урок Стану песняй я ў народзе.. Жыццёвы і творчы шлях Цёткі 10 клас.doc
Урок Стравы беларускай нацыянальнай кухні (па матэрыялах нарыса У.Караткевіча "Зямля пад белымі крыламі.doc
Урок Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне.doc
Урок Сувязь аднародных членаў пры дапамозе злучнікаў і без злучнікаў.doc
Урок Супярэчлівасць вобразу Вольгі Ляновіч у аповесці І. Шамякіна Гандлярка i паэт.doc
Урок Сучасная беларуская лірыка. Творчасць Ларысы Геніюш.doc
Урок Сучасная беларуская патрыятычная лірыка.doc
Урок Сцяпан Гаўрусёў. "Хлеб-соль".doc
Урок Сям'я - апора чалавека ў пошуках будучыні.doc
Урок Т у р н і р Знаўцы роднай мовы.doc
Урок Творчая асоба Ніны Мацяш. Лірыка кахання. Верш - Я Вас люблю.doc
Урок Трагічны пафас верша А.Вярцінскага "Рэквіем па кожным чацвёртым".doc
Урок Трагедыя сейбіта (вобраз Хведара Роўбы ў аповесці В.Быкава АБЛАВА.doc

Урок Трагедыя Х.Роўбы (В.Быкаў. Аблава).doc
Урок Трыванне дзеясловаў. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання.doc
Урок Трыванне дзеясловаў.doc
Урок трэці. Вывучэнне апавядання "У ціхім тумане".doc
Урок Тыпы аднасастауных сказау.doc
Урок Тыпы сказаў па мэце выказвання.doc
Урок Тыпы сказаў па мэце выказвання.doc
Урок Тыпы скланення. Тыпы асноў.doc
Урок ТЫПЫ СЛОВАЗЛУЧЭННЯЎ.doc
Урок Тэма І. Шамякін Непаўторная вясна.doc
Урок Тэма Апавяданне I. Чыгрынава "ДЗІВАК 3 ГАНЧАРНАЙ ВУЛІЦЫ".doc
Урок Тэма Літаратурная песня.doc
Урок Тэма Правапіс змякчальнага мяккага знака.doc
Урок Тэма урока. Трагедыя Хведара Роўбы(В.Быкаў. Аблава).doc

Урок Тэма "Аднародныя і неаднародныя азначэнні".doc
Урок Тэма. Аднародныя члены сказа.doc
Урок Тэма. Фразеалагiчнае багацце беларускай мовы.doc
Урок Тэмы і вобразы ў вершах П.Броўкі пасляваеннай пары.docx
Урок Тэхналогія дзелавой гульні.doc
Урок Тэхналогія калектыўнага асэнсавання Ладдзя Роспачы.doc
Урок Тэхналогія педагагічных майстэрняў Каратквич Сивая легенда.doc
Урок Тэхналогія праектнага навучання. Абарона любімай кнігі ў 6-8 класах.doc
Урок у 10 класе Жыццё і творчы шлях Францішка Багушэвіча. Разважанне паэта.doc

Урок у 10 класе Прыметнік - агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы.doc
Урок у 5 класе Што такое сапраўднае сяброўства.doc
Урок у 5 Прызначэнне літар Е, Ё, Ю, Я, І.doc
Урок у 6 класе Рознаскланяльныя назоўнікі.doc
Урок у 6 класе Утварэнне, скланенне і правапіс прыналежных прыметнікаў.doc
Урок у 7 класе М. Танк "Шчасце".doc
Урок У. Караткевіч "Паром на бурнай рацэ" (Характарыстыка літаратурных герояў).doc
Урок У. Караткевіч. "Бацькаўшчына".doc
Урок Ужыванне і правапіс складаных прыметнікаў.doc
Урок Ужыванне дзеепрыслоўяў і іх сэнсава-стылістычная роля.doc
Урок Уладзімір Бутрамееў Славутая дачка Полацкай зямлі.doc
Урок Уладзімір Караткевіч. "Балада пра Вячка, князя людзей простых".doc

Урок УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ. "БЕЛАРУСКАЯ ПЕСНЯ".doc
Урок Уладзімір Караткевіч. "Зямля пад белымі крыламі".doc
Урок УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ. "ПАРОМ НА БУРНАЙ РАЦЭ". ГУМАНІЗМ АПАВЯДАНН.doc
Урок УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ. "ПАРОМ НА БУРНАЙ РАЦЭ". ХАРАКТАРЫСТЫКА ГАЛОЎНЫХ ГЕРОЯ.doc
Урок Умоўны лад.doc
Урок Урок смутку па кнізе Святланы Алексіевіч "Чарнобыльская малітва.doc
Урок Усё жыццё ў народзе і з народам. Янка Брыль. Апавяданне " Галя"..doc
Урок Услаўленне гераізму і асуджэнне маладушнасці ў аповесці Васіля Быкава Жураўліны крык.doc
Урок Утварэнне складаных сказаў з рознымі спосабамі сувязі частак, уключэнне іх у тэксты вусных і пісьмовых паведамленняў.doc
Урок Утварэнне, скланенне і правапіс прыналежных прыметнікаў.doc
Урок Ф. Скарына "Біблія" (урывак з прадмовы ў паэтычным узнаўленні А.Разанава).doc
Урок Філасофская канцэпцыя Я.Коласа ў вызначэнни мастацкай асобы.doc
Урок Філасофская лірыка Верш М Танка Счастье.doc
Урок ФІЛАСОФСКАЯ ЛІРЫКА. М. ТАНК "ШЧАСЦЕ".doc
Урок ФІЛАСОФСКАЯ ЛІРЫКА. МАКСІМ ТАНК. "ШЧАСЦЕ".doc
Урок факультатыу Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ.doc

Урок Фанетыка.doc
Урок Фразеалагiчнае багацце беларускай мовы.doc
Урок Характарыстыка галоўных герояў апавядання З.Бядулі На Каляды к сыну.doc
Урок Цётка. "Шануйце роднае слова".doc
Урок Цяперашні і будучы час, іх утварэнне і ўжыванне.docx
Урок Чалавек і вайна Майстэрня паводле апавядання В.Быкава "Сваякі".doc
Урок Чаму разышліся шляхі Андрэя Лабановіча і тых дзяўчат,.doc
Урок Часцiца Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7кл.doc
Урок Часцiца Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7кл.doc
Урок Часы дзеясловаў. Утварэнне і ўжыванне прошлага часу дзеяслова.docx
Урок Часы дзеясловаў.docx
Урок Шляхам Я.Коласа.doc
Урок ШТО ЁСЦЬ НА СВЕЦЕ ГОРШ АД ПОМСТЫ" ВОБРАЗЫ ПЕРСАНАЖАЎ У ПАЭМЕ "МАГІЛА ЛЬВА.doc
Урок Этапы жыццёвага і творчага шляху Якуба Коласа.doc
Урок Я. Купала"Не шукай…".docx
Урок Я.Брыль "Memento mori", альбо У чым сэнс жыцця чалавека.doc
Урок Я.Купала Курган. Вобраз гусляра як выразніка народнага светапогляду.doc

Урок Я.Купалы Магила льва Што ёсць на свеце горш ад помсты. Вобразы Машэкі і Наталькі.doc
Урок Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні.doc
Урок ЯКУБ КОЛАС "ДАРЭКТАР".doc
Урок Якуб Колас. "Дзеравеншчына" 2 урока.doc
Урок Якуб Колас. "Думкі ў дарозе" (або Змітрок Бядуля. "Шчасце не ў золаце").doc
Урок Якуб Колас. Паэма "Новая зямля". Творчая гісторыя. Народны побыт і прырода ў творы.doc
Урок Янка Брыль. "Сірочы хлеб" 5 урокау.doc
Урок Янка Брыль. Аповесць Cірочы хлеб.doc
Урок Янка Кулала. "Курган".doc
Урок Янка Купала. Раскіданае гняздо.doc
Урок ЯНКА ЛУЧЫНА ПАЛЯЎНІЧЫЯ АКВАРЭЛЬКІ з ПАЛЕССЯ.doc
Урок Янка Лучына. "Паляўнічыя акварэлькі з Палесся".doc
Урок Янка Маўр. "Палескія рабінзоны" 5 урокау.doc
Урок ЯНКА СІПАКОЎ. "КАНТРАБАНДА".doc

Урок - Слова і багацце маўлення. Сінонімы.doc
Урок - КВЗ па тэме Прыметнік.doc
УРОК - МАЙСТЭРНЯ ПА ЛІТАРАТУРЫ ЯК АСНОВА РАЗВІЦЦЯ МЫСЛЕННЯ І МОВЫ ВУЧНЯЎ.doc
Урок - педмайстэрня па паэме М. Гусоўскага "Песня пра зубра" "Што робіць чалавека моцным ".doc
Урок - практыкум Займеннік як часціна мовы.doc
Урок "Memento mori", альбо У чым сэнс жыцця чалавека.doc
Урок "Алена Васілевіч. "Сябры".doc
Урок "Бядой апаленае слова", прысвечанае 20-годдзю Чарнобыльскай трагедыі.doc
Урок "В.Дунін-Марцінкевіч п'еса "Ідылія" (9клас).doc
Урок "Выкрыццё чыноўніцтва ў п'есе. Вобраз Кручкова".doc
Урок "Жыціе Еўфрасінні Полацкай".doc
Урок "Звіні, мая светлая родная мова!".doc
Урок "Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай".doc
Урок "Літаратура нацыянальнага Адраджэння" (канец XIX - XX стагоддзе).doc

Урок "Людзі на балоце".Ці кахау Васіль Ганну Ці кахала Ганна Васіля.doc
Урок "Прырода і чалавек у апавяданні Г. Далідовіча " Губаты".doc
Урок "Службовыя часціны мовы" "Злучнік".doc
Урок "Што такое сапраўднае сяброўства " (Паводле апавядання Г.Далідовіча "Страта").doc
Урок "Жыццё і творчая дзейнасць Ф. Скарыны".doc
Урок- абагульненне па тэме Простая мова.doc
Урок- педагагічная майстэрня па аповесці І.Шамякіна "Непаўторная вясна" ПРОСТАЕ ШЧАСЦЕ ЛЮДСКОЕ.doc
Урок- Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні.doc
Урок-біяграфія. Этапы жыцця і творчасці.doc
Урок-даследаванне па апавяданнях М. Зарэцкага "Кветка пажоўклая" і "Ворагі" (Х клас).doc
Урок-дослед 7 клас М.Танк "Шчасце". С.Грахоўскі "Чалавеку патрэбна не слава".doc
Урок-дослед па тэме " Адасобленыя акалічнасці".doc
Урок-залік па тэхналогіі рознаўзроўневага навучання ў 5 класе Прыметнік.doc
Урок-казка па тэме Даданыя члены сказа дапаўненне, азначэнне, акалічнасць.doc

Урок-казка па тэме Даданыя члены сказа.doc
Урок-конкурс У паэтычным садзе Максім Багдановіч.doc
Урок-лекцыя Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча.DOC
Урок-майстэрня В Хомчанка.doc
Урок-майстэрня М Танк.doc
Урок-мантаж "Радзіма мая дарагая".doc
Урок-мастэрня Паэзия дабрыни и пяшчоты Хомчанка Звон пад зямлей.doc
Урок-падарожжа Дудар беларускі Жыццёвы і творчы шлях В. І. Дуніна-Марцінкевіча.doc
Урок-практыкум Прыкметник "Мова "вобразная, вольная, пявучая".doc
Урок-роздум па нарысе Ул. Караткевіча Зямля пад белымі крыламі Які ён Беларус.doc

Урок-спаборніцтва "Хлеб-усяму галава".doc
Урок-экспедыцыя па рамане К.Чорнага "У пошуках будучыні".doc
Урокі беларускага правапісу
Урокі літаратурнага чытання ў 4 класе агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання (да падручніка Літаратурнае чытанне.doc
Урокі літаратуры ў старшых класах.doc
Урокі літаратуры Пошук i творчасць.doc
Урокі настаўніка дзеда Рыгора.docx
Урокі па беларускай мове і літаратуры ў 6 і 7 класах.doc

Уроки 1-2 І. Шамякін "Непаўторная вясна".doc
Уроки 1-5 Янка Брыль. "Сірочы хлеб".doc
Уроки 1-5 Янка Маўр. "Палескія рабінзоны".doc
Уроки Вывучэнне творчасці ІВАНА ЧЫГРЫНАВА.doc
Уроки нетрадиционной формы.doc
Уроки па Шамякину.doc
Уроки Янка Кулала. "Курган".doc
Урок беларускай М.Лынькоў "Васількі". Урок - 1.docx
Урок Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я.doc
Факультатыўны занятак ў 9 класе па курсе "Вывучаем беларускі правапіс".doc
Факультатыўныя заняткі па беларускай мове ў 6 класе Трыванне дзеясловаў.doc
Фанетычная сістэма беларускай мовы.doc
Фанетычны прынцып беларускага правапісу.doc
Фразеалагізмы. Прыказкі. Афарызмы.doc
Цётка Міхаська. Тэма і асноўная думка апавядання..doc
Частица Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7кл.doc

ЧЫСТАПIСАННЕ I ГУКАВАЯ РАЗМIНКА Ў 3 КЛАСЕ НА ЎРОКАХ.doc
Эпиграфы да ДА ЎРОКАЎ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.doc
Я.Купала Курган. Вобраз гусляра як выразніка народнага светапогляду.docx
ЯКУБ КОЛАС "ДАРЭКТАР" урок.doc
КОЖНЫ ЧАЛАВЕК - ГЭТА ЦЭЛЫ СВЕТ.ppt
Презентация урока Алегарычны змест і патрыятычны пафас казкі.pptx
Урок по теме Алегарычны змест і патрыятычны пафас казкі.doc
Презентация СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ.ppt
Урок СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЕДАЎ ПА ТЭМЕ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ.doc
Сінонімы.ppt
Сцэнарый урока па тэме "Сінонімы".doc
Тэхналагічная карта ўрока па тэме "Сінонімы".doc
Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую 6 клас.ppt
ЯКУБ КОЛАС "ДАРЭКТАР" ( УРЫВАК З ПАЭМЫ "НОВАЯ ЗЯМЛЯ").doc
Тэставае заданне па тэме Дзейнік. Спосабы яго выражэння.doc
Урок беларускай мовы ў 9 класе Дзейнік. Спосабы яго выражэння.doc

Урок народнай МУДРАСЦI Фразеолагiзмы.ppt
ІВАН ШАМЯКІН І ЦЕРУХА. ГІСТОРЫЯ КАХАННЯ, ЛЮБОВІ І ЖЫЦЦЯ.doc
Інсценіроука Янка Купала Паўлінка.doc
ІНТЭРАКТЫЎНАЕ НАВУЧАННЕ ЯК СРОДАК АКТЫВІЗАЦЫІ ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ.doc
Ўрок-гульня "Слабае звяно" па рамане І.Караткевіча "Нельга забыць.doc
Абагуліць і сістэматызаваць веды вучняў па тэме "Адасобленыя члены сказа. Знакі прыпынку пры адасабленні.doc
Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме Дзеяслоў.doc
Абагульненне вопыту настаунiцы беларускай мовы па тэхналогii Французкiя мсйстэрнi.doc
Абагульняльны ўрок па тэме Службовыя часціны мовы.doc
Абагульняльны урок па тэме "Складаназлучаны сказ".doc

Адкрыты урок Выкарыстанне методыкі разнаўзроўневай тэхналогіі на ўроку беларускай літаратуры ў 8 класе.doc
Адкрыты урок па бел. литаратуры у 6 класе Экалагічная тэма ў творах беларускіх пісьменнікаў.doc
Адкрыты урок Успамін пра маю восень (падрыхтоўка да напісання сачынення-апісання з'яў прыроды.doc
Аднародныя члены сказа карта урока па беларускай мове.doc
Аднародныя члены сказа, зваротак, пабочныя канструкцыі праверачная работа.doc
Адукацыйны праект Прыгожасць выратуе светсучасныя тэхналогіі ў выкладанні беларускай літаратуры.doc
Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літ. праз выкарыстанне інтэрактыўных метадаў.doc
Андрэй Макаёнак_Зацюканы апостал.doc
Аповесць "Жураўліны крык" , Васіль Быкаў.doc
Апорны канспект па тэме Аднасастаўныя сказы.doc
Апорныя схемы
Арфаграфічныя хвілінкі
Арфаграфічныя хвілінкі Заданн_.doc
БІБЛЕЙСКІЯ АСПЕКТЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ СЯРЭДНЯВЕЧЧА.doc

Балада як ліра-эпічны жанр.doc
Бел литаратура Гасцинная ТЫ - БОЛЬ, ПАЭЗІЯ. ТЫ - БЫЛЬ.doc
Бел.мова, факультатыў "Складаны сказ без складанасці".docx
Беларускае літаратурнае чытанне Выразнае чытанне верша А. Дзеружынскага. Верасень.doc
Беларуская графіка.doc
БЕЛАРУСКАЯ ЛЕКСІКА ПАВОДЛЕ ПАХОДЖАННЯ урок беларускай мовы.doc
БЕЛАРУСКАЯ МОВА 7 КЛАС, Тэма урока Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме Дзеяслоў.doc
Беларуская мова 5 клас Суфікс - словаўтваральная і формаўтваральная марфема.doc
Беларуская мова. 7 клас (абагульняючы ўрок) Ужыванне дзеепрыслоўяў і іх сэнсава-стылістычная роля.

Белорусская литература Гэта святое слова мама….doc
В.Быкау 90 годы ХХ стагодзя.doc
Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім".doc

ВЫКАРЫСТАННЕ ІНТЭРАКТЫЎНЫХ МЕТАДАЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДАЎ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ ІНСЕРТ, ВОЛЬНАЕ ПІСЬМО ПАНЁС ЁН ЛЮДЗЯМ ПЕСЕНЬ ДАР.doc
Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я.doc
Да ўрока беларускай мовы. Памятка па інтанаванні складаных бяззлучнікавых сказаў.doc
Да урока Галоўныя члены сказа.doc
Да урока Уладзімір Караткевіч...doc
ДАДАЙЦЕ ДА СЛОЎ ПРЫСТАЎКІ І ЗАПІШЫЦЕ НОВЫЯ СЛОВЫ.doc
Дадатак да урока Дзеепрыслоуе.doc
Дадатковыя сродкі сувязі граматычных частак.doc
Дальтан-урок беларускай літаратуры ў 9 класе Паэма Якуба Коласа "Новая зямля".doc

Дапауненне яго спосабы выражэння и виды ДАЛЬТАН-ЗАДАННЕ па беларускай мове ў 8 класе.doc
Даследчая работа па беларускай мове Антрапанімічныя назвы.doc
Дзеепрыслоўе як асобая нязменная форма дзеяслова (падагульненне).doc
Дзеяслоў як часціна мовы агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.doc
З вопыту работы РАЗВІЦЦЁ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ ВУЧНЯЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ.doc
З гісторыі станаўлення і развіцця сучаснай...doc
За что Урок-отповедь Семену Давыдову по роману В.Быкова Облава.doc
Заданні па новаму правапису.doc
Заданні па тэме "Дзеепрыслоўе".doc
Замацаванне матэрыялу па тэме Дзейнік і выказнік.doc
Злучник Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7 клас.doc

Змены ў новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.doc
ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКАЗАХ З ПРОСТАЙ МОВАЙ.doc
Знакі прыпынку пры дзеепрыслоўях.doc
Интегрированный урок Истории и Беларускай мовы Мы БЕЛАРУСЫ.doc
Интегрированный урок русского и белорусского языков на тему ДАДАНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА.doc
Интэгрыраваны урок па бел. мове Складаназалежныя сказы.doc
К уроку Галоўныя члены сказа.doc
К уроку Граматычная аснова сказа.doc
К уроку Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў.doc
К уроку Самастойныя і службовыя часціны мовы.doc
К уроку СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ.doc
К уроку Службовыя часціны мовы.doc
К уроку Фразеалагізмы. Прыказкі. Афарызмы.doc
Канспект урока па тэме "Жыціе Еўфрасінні Полацкай".doc
Кантрольны ўрок па аповесцi "Дзікае паляванне караля Стаха".doc

Кантрольны ўрок па аповесцi "Сотнікаў" Васiля Быкава.doc
Кантрольны ўрок па раману І. Мележа "Людзі на балоце".doc
Кантрольны ўрок па творчасцi Мiхася Зарэцкага.doc
Кантрольны ўрок па творчасці Міхася Зарэцкага.doc
Кантрольны урок Дзікае паляванне караля Стаха".doc
Карта урока Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, перабудова іх у іншыя граматычныя структуры.doc
Карта урока Літаратура др. п. ХХ ст. Творчасць Уладзіміра Караткевіча.doc
Краткая характеристика технологий учебно-воспитательного процесса.doc
Літаратурнае знаёмства Цудоўная краіна Васіля Жуковіча.doc
Літаратурная гасцёўня Да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча.doc
Міхась Лынькоў. Аповесць Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных яго таварышау.doc
МАРАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ СПАДЧЫНЫ МІКОЛЫ ГУСОЎСКАГА.doc

Марфалагічны прынцып беларускага правапісу.doc
Марфалогія як раздзел граматыкі.doc
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па падрыхтоўцы заданняў для школьнай алімпіяды па беларускай мове (9-11 класы).doc
Метадычныя рэкамендацыі для правядзення факультатыўных заняткаў ВЫВУЧАЕМ БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС.doc
Метадычныя рэкамендацыі па ўключэнні рэгіянальнага кампанента ў структуру моўнай і літаратурнай адукацыі ў школе.doc
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па арганізацыі і правядзенні школьнай алімпіяды па беларускай мове.doc
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці вучняў.doc
Методыка выкладання беларускай мовы Каб вучыцца было цікава.doc
Моўныя сродкі стварэння вобразнасці ў паэзіі Р.Барадуліна.doc
Модульная праграма вывучэння тэмы Правапіс літар і, ы, й пасля прыставак.doc
Модульная праграма вывучэння тэмы Складаназалежны сказ з даданай акалічнаснай часткай месца, часу, умовы.doc
Модульны ўрок Т э м а Назоўнік.doc
Модульны ўрок Т э м а Скланенне прыметнікаў у множным ліку.doc
Моцная і слабая пазіцыі галосных і зычных гукаў.doc
Мультымедыа - ўрок-падарожжа Шляхам Якуба Коласа.doc
Напісанне рэцэнзіі на кінафільм (спектакль) паводлемастацких творау вывучанных на уроках литаратуры.doc
Не (ня) з дзеепрыметнікаміn'cn на вывучэння узроуня навучаемасти.doc
Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.doc
ПАДАГУЛЬНЯЛЬНЫ ЎРОК ПА ТЭМЕ "ЛІЧЭБНІК".doc
Падзяліце тэкст на сказы і расстаўце знакі прыпынку.doc
ПАНЁС ЁН ЛЮДЗЯМ ПЕСЕНЬ ДАР.doc
Педагагічная майстэрня па творы С. Алексіевіч "Чарнобыльская малітва".doc

Педмайстэрня па апавяданні В.Быкава Сваякі.doc
Педмайстэрня па аповесці В.Быкава Жураўлiны крык.doc
Педмайстэрня па аповесці В.Быкава Аблава.doc
Педмайстэрня па творчасцi Пасляваенная творчасць А.Куляшова. Лірыка паэта 60-х гадоў.doc
Перакладзiце на расейскую мову.doc
Першы ўрок у ІІІ чвэрці па тэме "Гукавая абалонка слова" 10 клас.doc
План урока Праблема станаулення нацыянальнага характару у аповесці М.Гарэцкага Ціхая плынь.doc
План-канспект урока па беларускай літаратуры Алегарычны змест і патрыятычны пафас казкі.doc
План-канспект урока па беларускай літаратуры Я.Купала Курган.doc
План-канспект + презентация урока ў 9-ым класе па тэме "Адасобленыя акалічнасці"
План-канспект ўрока па празаічных творах Кудравец. Цітаўкі.doc
План-канспект ўрока па празаічных творах у V-VI класах Апавяданне Цітаўкі 2 гадзіны.doc
План-канспект па беларускай літаратуры; урок-літаратурная гасцёўна Тэма В.Дунін-Марцінкевіч п'еса Ідылія (9клас).doc
План-канспект урока беларускай мовы ў 8 кл. Інтанаванне сказаў з аднароднымі членамі.doc

План-канспект урока беларускай мовы ў 8 кл. Сказы з аднароднымі членамі.doc
План-канспект урока беларускай мовы ў 8 кл. Спосабы выражэння аднародных членаў.doc
План-канспект урока беларускай мовы ў 8 кл. Спосабы выражэння выказніка.doc
План-канспект урока беларускай мовы ў 9 кл. Паняцце пра складана злучны сказ.doc
План-канспект урока па беларускай литаратуры у 7 класе Нязгаснае святло кахання па Багдановичу.doc
ПЛАН-КАНСПЕКТ УРОКА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ У 8 КЛАСЕ КАГО МОЖНА НАЗВАЦЬ САПРАУДНЫМ СЯБРАМ.doc
План-канспект урока па тэме "Падоўжаныя і падвоеныя зычныя, іх напісанне".docx

Праблема чалавечага шчасця ў апавяданні Я. Брыля Галя.doc
Правапіс мяккага знака і апострафа.doc
Правапіс малой і вялікай літары.doc
ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ РАЗАМ Памятка.doc
Правапіс суфіксаў прыметнікаў.doc
Праверачная работа па раздзеле "Лексіка. Фразеалогія".doc
Праверачная работа Адасобленыя члены сказа.doc
ПРАВЕРАЧНАЯ РАБОТА НА ТЭМУ "Аднародныя члены сказа, зваротак, пабочныя канструкцыі" (8 клас) - 2 варыянта.doc
Праверачная работа па тэме "Адасобленыя члены сказа" (8 клас) 2 варыянты.doc
Праверачная работа "Простая мова. Знакі прыпынку." (8 кл.).doc
Праграмаваны кантроль на ўроках літаратуры.doc

Праект Вобраз народнага мастака ў паэмах "Курган" Янкі Купалы і "сымон-музыка" Якуба Коласа.doc
Праект ВЫКАРЫСТАННЕ ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЫ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ, ГЕАГРАФІІ, ГІСТОРЫІ ЯК СРОДКУ ПАТРЫЯТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ ВУЧНЯЎ.doc
ПРАКТЫКУМ ПА АРФАГРАФІІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
ПРАЦЯЖНІК У НЯПОЎНЫМ СКАЗЕ. ПРАЦЯЖНІК ПАМІЖ ДЗЕЙНІКАМ І ВЫКАЗНІКАМ.doc
Презентация урока беларускай мовы Даданыя члены сказа_
Примерное календарно-тематическое планирование по белорусской литературе на II четверть.doc
Примерное календарно-тематическое планирование по белорусскому языку на II четверть.doc
Прырода і чалавек у апавяданні Г. Далідовіча " Губаты".doc
Развiцце мовы у 5 класе.doc
Раман Уладзiмiра Караткевiча Каласы пад сярпом тваiм, яго асноуныя праблемы.doc
Рекомендации по созданию учебной презентации.doc
РОЗНАЎЗРОЎНЕВЫЯ ЗАДАННІ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ НА ТЭМУ ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ.doc
РОЛЕВАЯ ГУЛЬНЯ НА ЎРОКУ.doc

Сістэма ўрокаў па вывучэнні аповесці І. Шамякіна "Непаўторная вясна".doc
Сістэма ўрокаў па вывучэнні аповесці Янкі Маўра Палеския Рабинзоны.doc
Сістэма ўрокаў па вывучэнні твора Івана Сяркова Мы з Санькай у тыле ворага.doc
Сістэма ўрокаў па вывучэнні твора Івана Сяркова.doc
Сістэматызацыя ведаў па тэме " Злучнік" з выкарыстаннем навучальнага комплекса Школьны настаўнік.doc
Самааналіз урока па тэме "Сказы са звароткамі".doc
Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Гасцинцам Купалы да 125 - годзя з дня нараджэння.doc
Сказы з устаўнымі канструкцыямі.doc
Слоўнікавае багацце беларускай мовы.doc
Словаутварэнне Тэарэтычныя асновы, узоры разбору, тэсты, кантрольная работа.doc
Сочинение Трагiчнае мiнулае ў аповесцi Аблава.doc
Стылістычныя сродкі фанетыкі.doc

Сучасны ўрок беларускай мовы - патрабаванні, падыходы, праблемы.doc
Сучасны беларускі алфавіт.doc
Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства па беларускай мове ў 5 класе "Любі, шануй, ведай роднае слова!".doc
СЫМОН- МУЗЫКА ЯКУБА КОЛАСА.doc
Т э м а ў р о к а. Дзеепрыслоўны зварот.doc
Табліца "Аднародныя і неаднародныя азначэнні ".doc
Табліцы-памяткі.doc
Тема войны в творчестве А.Адамовича Каратели.doc
ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.doc
Тыповыя сінтаксічныя функцыі часцін мовы.doc

Тэатралізаваны ўрок у X класе. Кастусь Каліноўскі - нацыянальны герой..doc
Тэма ўрока А.Куляшоў. БЫВАЙ, АБУДЖАНАЯ СЭРЦАМ, ДАРАГАЯ….doc
Тэма Слова і багацце маўлення. Сінонімы.doc
Тэма ўрока "Мова "вобразная, вольная, пявучая".doc
Тэма Пiсьменства i друк Беларусi.doc
Тэма Прыметнік. Ступені параўнання прыметнікаў.doc
Тэма урока Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слова.doc
Тэма урока Ф. Скарына "Біблія" (урывак з прадмовы ў паэтычным узнаўленні А.Разанава).doc
Тэма урока. Трагедыя Хведара Роўбы (па аповесці В.Быкава "Аблава").doc
Тэма Філасофская лірыка.Верш М.Танка "Шчасце" (з выкарыстаннем методыкі крытычнага.doc
Тэма "Лады дзеяслова. Абвесны лад".doc

Тэма. Урок - абагульненне па тэме "Фанетыка i арфаэпiя. Графiка i арфаграфiя". 5 клас.doc
ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА ЎРОКА Жыццёвы і творчы шлях Уладзіміра Караткевіча.doc
Тэхналагічная карта ўрока па беларускай мове.doc
Тэхналогія рознаўзроўневых заданняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры.doc
Ужыванне вялікай літары.doc
Урок М. Гусоўскага "Песня пра зубра" .doc
Урок бел.мовы Дзеканне і цеканне. Арфаграма д-дз, т-ц в 4 классе тэхналогія КСН.doc
УРОК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў 6 КЛАСЕ ПА ТЭХНАЛОГІІ ПОЎНАГА ЗАСВАЕННЯ
.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com