Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Разработки открытых уроков по математике, блок В.

Математика > 1.Уроки

Рашэнне сістэм лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі


Дэвіз урока: "Цярпенне і праца дапамогуць табе дабіцца жаданых поспехаў".
Л.М.Талстой

Тып урока: праверка ведаў і ўменняў.
Мэты урока:
1) Адукацыйныя: праверка вучняў самастойна прымяняць веды, уменні і навыкі пры рашэнні сістэм лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі, паўтарэнне і замацаванне пройдзенага матэрыяла;
2) Развіваючая: садзейнічаць развіццю лагічнага мышлення, умення выконваць параўнальны аналіз аналітычнага і графічнага метадаў рашэння сістэм лінейных ураўненняў;
3) Выхаваўчая: выхаванне пазнавальнай актыўнасці, пачуцця адказнасці, упэўненнасці ў сабе, самастойнасці. Пабуджаць вучняў да самакантролю, узаемакантролю, самааналізу сваёй дзейнасці.

Абсталяванне: дошка, крэйда, магнітная дошка, карткі для вусных заданняў, тэставыя заданні, ацэначныя лісты, праверачныя лісты-адказы тэстаў, карткі з заданнямі на дом.

Формы работы: франтальная, калектыўная, індывідуальная.

Метады навучання: метад праверкі і ацэнкі ведаў (вуснае апытанне, вуснае лічэнне, тэсціраванне, самаправерка).

Віды работы: вуснае лічэнне, вуснае апытанне, праца ў дошкі, самастойная работа (выкананне тэставых заданняў).

План урока.

І. Арганізацыйны момант.
ІІ. Актуалізацыя ведаў.
1) Праверка дамашняга задання.
2) Кантрольныя пытанні.
3) Вуснае лічэнне.
4) Вуснае рашэнне.
ІІІ. Фізкультхвілінка.
ІV. Рашэнне тэставых заданняў (самастойна).
V. Работа ў дошкі.
VІ. Дамашняе заданне.
VІІ. Рэфлексія. Падвядзенне вынікаў урока.

Урок Геометрическая прогрессия.doc
Урок Геометрия - Метод координат.doc
Урок График гармонического колебания.doc
Урок Графики вокруг нас.doc
Урок Графики.doc
Урок ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ.doc
Урок Десятичные дроби. (урок-игра),6 класс.doc

Урок Дзяленне натуральных лікаў.doc
Урок Дифференцирование показательной и логарифмической функций.doc
Урок длина окружности 6 класс.doc
Урок Еще несколько важных графиков.doc
Урок Заключительный урок по теме "Функции".doc
Урок закрепления по теме Процент.doc
Урок Игра-путешествие в страну Дроби.doc
Урок Интеграл. Площади криволинейных фигур.doc

Урок интегрированный алгебра+информатика Показательная функция. Решение задач в электронных таблицах.doc
Урок интегрированный математики и курса "Человек и мир" Периметр Насекомые.doc
Урок интегрированный Составление дифференциальных уравнений.doc
Урок Интегрированный урок по теме Основные понятия геометрии.doc
Урок информатики Операции над фрагментом текста..doc
Урок Итоговое обобщающее повторение за курс алгебры и начала анализа.doc
Урок Итоговое повторение Тригометрические функции их графики + контрольная работа.doc
Урок казка Лікавыя выразы з дзесятковымі дробамі
Урок Как построить график функции_____, если известен график функции_____.doc
Урок Квадрат. Свойства квадрата.doc
Урок КВН "Удивительный мир чисел" .doc

Урок КВН Арифметическая прогрессия 9 класс.doc
Урок Комбинированные уравнения..doc
Урок Конкурс решения задач.doc
Урок контроля знаний по темам Комбинаторика. Комплексные числа. Уравнения с параметрами.doc
Урок Контроля знаний по темам Уравнения с параметрами. Комплексные числа. Комбинаторика.doc
Урок Контроля знаний по теме Решение тригонометрических уравнений.doc
Урок Корни уравнения..doc
Урок Лагарыфмічная фун_кцыя ва ўраўненнях і няроўнасцях.doc

Урок Лагарыфмічныя няроўнасці.doc
Урок лекция Методы решения тригонометрических уравнений.doc
Урок Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию.doc
Урок Логарифмические неравенства.doc
Урок Логарифмы и их свойства.doc
Урок Любите геометрию.doc
Урок математики - конспект Нахождение числа по его дроби.doc
Урок математики "Введение в алгебру".docx
Урок математики "Отношения и пропорции".docx
Урок математики "Решение показательных уравнений".doc
Урок математики "ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ".doc

Урок математики "Уравнения".docx
Урок математики (алгебры) в 9-м классе по теме Решение задач с помощью систем уравнений и систем .doc
Урок математики + презентация в 4 классе Решение задач на встречное движение
Урок математики + презентация 5 класс Натуральные числа
Урок математики + тесты Восхождение на пик производной.doc
Урок математики 1 Дроби. Действия с дробями.doc
Урок математики №3..doc
Урок математики 5 класс Распределительный закон умножения.doc

Урок математики 5 класс Тема урока "Деление натуральных чисел. Свойства деления".doc
Урок математики 5 класс Умножение и деление натуральных чисел
Урок математики 6 класс "Длина окружности. Площадь круга".doc
Урок математики 6 класс "Рациональные числа".doc
Урок математики 6 класс Зачет по теме "Решение уравнений".doc
Урок математики 6 класс Решение задач на нахождение дроби от числа. .rtf
Урок математики 6 класс Степень с натуральным показателем..doc

Урок математики " ПРОИЗВОДНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ"..doc
Урок математики "Длина окружности".doc
Урок математики "ДРОБИ И ПРОЦЕНТЫ".docx
Урок математики "Координаты и графики".docx
Урок математики "Многочлены".docx

Урок математики "Модуль числа".docx
Урок математики "Разложение многочлена на множители", "Частота и вероятность".docx
Урок математики "СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ".docx
Урок математики "Язык и логика"..doc
Урок математики АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА ЧИСЛА (МОДУЛЬ).doc
Урок математики Арифметические действия над рациональными числами.doc

Урок математики Блочно моульное обучение на уроках математики Иррациональные уравнения.doc
Урок математики в 10-м классе по теме Исследование функций с помощью производной.doc
Урок математики в 11 Общие методы решения уравнений.doc
Урок математики в 11-м классе по теме Иррациональные уравнения.doc
Урок математики в 4 классе Арифметические действия.doc
Урок математики в 4 классе по системе А.В. Занкова по теме Уточнение определения - решить уравнен.doc
Урок математики в 4 классе по теме Диагональ. Площадь прямоугольного треугольника.doc
Урок математики в 5 кл. Тема урока "Наибольший общий делитель".doc

Урок математики в 5 классе "Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями или числителями".doc
Урок математики в 5 классе Основное свойство дроби.doc
Урок математики в 5 классе Решение задач на движение.docx
Урок математики в 5 классе Тема "Задачи на части".doc
Урок математики в 5 классе УМНОЖЕНИЕ СМЕШАННЫХ ДРОБЕЙ.doc
Урок математики в 5 классе УРАВНЕНИЕ.doc

Урок математики в 5-м классе по теме Действия с натуральными числами.doc
Урок математики в 5-м классе по теме Знакомство с натуральными числами.doc
Урок математики в 5-м классе по теме Как обозначают и сравнивают углы.doc
Урок математики в 5-м классе по теме Пирамида.doc
Урок математики в 5-м классе по теме Углы и их виды(обобщающий урок).doc
Урок математики в 5-м классе. Тема Признаки делимости на 2, на 5, на 10.doc

Урок математики в 6 классе СВОЙСТВА ДЕЙСТВИЙ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ.doc
Урок математики в 6-м классе по теме Действия с обыкновенными дробями.doc
Урок математики в 6-м классе по теме Нахождение дроби от числа с использованием методов профилакт.doc
Урок математики в 6-м классе по теме Признаки делимости на 2, на 5, на 10.doc
Урок математики в 6-м классе по теме Сложение, вычитание и умножение обыкновенных дробей.doc
Урок математики в 6-м классе по теме Смежные углы.doc

Урок математики в 6-м классе по теме Умножение и деление обыкновенных дробей.doc
Урок математики в 6-м классе по теме Умножение отрицательных чисел.doc
Урок математики в 7 классе Проценты.doc
Урок математики в 7 клвссе "Формулы".doc
Урок математики в 7-м классе по теме Линейные уравнения с двумя переменными и их графики(Урок-игр.doc
Урок математики в 7-м классе по теме Произведение суммы и разности двух многочленов.doc
Урок математики в 8-м классе Решение неполных квадратных уравнений.doc

Урок математики в 9 классе Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.doc
Урок математики в 9 классе. Тема Уравнения и системы уравнений. Тема урока Графический способ реш.doc
Урок математики в классе КРО Путешествие в сказку Колобок. (Действие с дробями. Нахождение дроби
Урок математики В мире симметрии.doc
Урок математики Ввести понятие тождественного преобразования выражения.doc
Урок математики Великая Победа.doc

Урок математики ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ .doc
Урок математики Внеклассная План проведения открытого мероприятия к неделе математики и информатики.doc
Урок математики Внеклассная Практическая конференция Математика в жизни.doc
Урок Математики Внеклассное мероприятие по математике.doc
Урок математики ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И СТЕПЕНИ .doc
Урок математики Вынясенне агульнага множніка за дужкі.doc

Урок математики Вырабатывать навыки построения графиков функций.doc
Урок математики Выработать навыки действий со степенями с натуральными показателями.doc
Урок математики ВЫРАЖЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМИ .doc
Урок математики ГРАФИК ФУНКЦИИ.doc
Урок математики Графиков прямой пропорциональности и линейной функции.doc
Урок математики Деление в отношении. - 2 урока.doc

Урок математики Деление многозначных чисел на однозначное Сложение и вычитание смешанных чисел.doc
Урок математики Деление с остатком.doc
Урок математики Делимость натуральных чисел.doc
Урок математики Десятичные дроби. (урок-игра),6 класс.doc
Урок математики Дифуравнения по условиям прикладных задач.doc
Урок математики для 5-го класса по теме Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Урок математики для 6 класса по теме Нахождение дроби от числа..rtf
Урок математики для учеников 6-го класса по теме Решение уравнений, содержащих абсолютную величин.doc
Урок математики Доказать свойство возведения степени в степень.doc
Урок математики Дроби. Действия с дробями.doc
Урок математики Задания на движение.doc
Урок математики Задания с условием - Скорость косвенно выражена через время.doc
Урок математики Закрепить в ходе упражнений понятие степени.doc

Урок математики Закрепить знание правила умножения степеней с одинаковыми основаниями.doc
Урок математики Закрпления мз. материала Степень.doc
Урок математики Занятие по подготовке детей к олимпиадам.doc
Урок математики Зачет по теме "Решение уравнений".doc
Урок математики Знание правил действий над рациональными числами.doc
Урок математики Использование квадратных уравнений при решении задач. .docx
Урок математики Координатная плоскость.doc

Урок математики Координатная плоскость.docx
Урок математики ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК .doc
Урок математики ЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ .doc
Урок математики Логарифмическая функция в уравнениях и неравенствах.doc
Урок математики МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВН ДЛЯ 11 КЛАССОВ.doc
Урок Математики Многочлены.doc
Урок математики Модульный урок Иррациональные уравнения.doc

Урок математики Модульный урок Умножение обыкновенных дробей.rtf
Урок математики на тем Пропорциядля 6-го класса.doc
Урок математики Натуральные числа. Решение задач.doc
Урок математики Научить находить значения функции, заданной формулой.doc
Урок математики Научить строить графики линейной функции.doc

Урок математики Научить читать и записывать двойные неравенства.doc
Урок математики Обобщение и повторение некоторых методов решения показательных уравнений и неравенств.doc
Урок математики Обучение обобщению и конкретизации при изучении геометрических понятий.doc
Урок математики Обыкновенные и десятичные дроби-3..doc
Урок математики Обыкновенные и десятичные дроби..doc
Урок математики ОДНОЧЛЕН И ЕГО СТАНДАРТНЫЙ ВИД.doc

Урок математики Определение первообразной-0..doc
Урок математики Определение первообразной..doc
Урок математики ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.doc
Урок математики Основное свойство первообразной..doc
Урок математики по системе Э. Давыдова на тему Определение подсказки в делении многозначных чисел.doc
Урок математики по теме "Нахождение дроби от числа".doc
Урок математики по теме Квадрат и куб числа.doc
Урок математики по теме Нахождение дроби от числа, 6-й класс.doc

Урок математики по теме Подобные треугольники.doc
Урок математики по теме Сложение и вычитание десятичных дробей.doc
Урок математики по теме Умножение дробей, 6-й класс.doc
Урок математики Повторение. Тригонометрические уравнения.doc
Урок математики Повторение. Умножение и деление чисел на 10 и 100.doc
Урок математики Повторить правила действий с обыкновенными и десятичными дробями .doc
Урок математики Построение графиков линейной функции.doc
Урок математики Построение графиков функций, содержащих модуль.doc
Урок математики Построение графиков функций.doc

Урок математики Построении графиков линейной функции и прямой пропорциональности.doc
Урок математики Преобразование квадратных корней.doc
Урок математики Признаки делимости на 2, на 5 и на 10.doc
Урок математики Применение тестовых технологий в обучении математики.doc
Урок математики Производная и интеграл в решении физических задач.doc
Урок математики Производная. Правила вычисления производных .doc
Урок математики Пропорции. - 2 урока.doc
Урок математики Пропорция. Решение задач с помощью пропорции.doc
Урок математики Противоположные числа.6 класс.doc
Урок математики Проценты и ЗОЖ.doc

Урок математики Прямая и обратная пропорциональности..doc
Урок математики ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ .doc
Урок математики Прямоугольный параллелепипед.doc
Урок математики Равновероятные возможности..doc
Урок математики Разноуровневый контроль на уроках алгебры и начал анализа в 10.doc
Урок математики Рассмотреть правило возведения одночлена в степень.doc
Урок математики Решение неравенств методом интервалов.doc
Урок математики Решение задач на проценты..doc

Урок математики Решение задач на прямую и обратную пропорциональности с помощью пропорций..doc
Урок математики Решение задач с помощью дробно рациональных уравнений.doc
Урок математики Решение задач с помощью систем уравнений и систем неравенств.doc
Урок математики РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ .doc
Урок математики Решение систем линейных уравнений методом подстановки.doc
Урок математики Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля.doc
Урок математики с использованием технологии А.В. Хуторского Индивидуальная образовательная траект.doc
Урок математики СВОЙСТВА ДЕЙСТВИЙ НАД ЧИСЛАМИ .doc

Урок математики Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса..doc
Урок математики Свойства Трехугольника Геометрия.doc
Урок математики Системы неравенств с одной переменной класс 8 .doc
Урок математики Сложение и вычитание десятичных дробей.doc
Урок математики Смежные и вертикальные углы.doc
Урок математики СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ВЫРАЖЕНИЙ .doc
Урок математики Степень с натуральным показателем-0.doc
Урок математики Степень с натуральным показателем.doc

Урок математики Степень, его свойства, контрольная работа + внекл. мероприятие на закрепление.doc
Урок математики Сумма первых n членов арифметической прогрессии..doc
Урок математики Текстовые задачи..doc
Урок математики Тема "Масштаб".doc
Урок математики Тема Координатная плоскость.docx
Урок математики Тема Повторение. Умножение и деление чисел на 10 и 100. 6 класс.doc
Урок математики Тема урок Производная в физике и технике..doc

Урок математики Тема урока Круговые диаграммы..doc
Урок математики Технология модульного обобщающего урока Решение примеров и задач на множестве натуральных чисел.doc
Урок математики ТОЖДЕСТВА. ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ .doc
Урок математики Три правила нахождения первообразных-0..doc
Урок математики Три правила нахождения первообразных..doc
Урок математики Тринадцать примеров и тринадцать различных методов их решения.doc
Урок Математики Турнир-викторина.doc
Урок математики Углы, вписанные в окружность 9 класс.doc

Урок математики Умножение дробей 6-й класс.doc
Урок математики Умножение и деление обыкновенных дробей.doc
Урок математики УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ .doc
Урок математики УМНОЖЕНИЕ ОДНОЧЛЕНОВ. ВОЗВЕДЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА В СТЕПЕНЬ.doc
Урок математики Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень.doc
Урок математики Упражнять учащихся в вычислении значений функции по формуле.doc

Урок математики Упражнять учащихся в решении задач и уравнений, закрепить свойства уравнений.doc
Урок математики Упражнять учащихся в решении линейных уравнений.doc
Урок математики Упражнять учащихся в решении уравнений, вырабатывать навыки составления уравнения .doc
Урок математики УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ .doc
Урок математики Уравнения с одной переменной.doc

Урок математики Учить строить графики функций и находить по графику значения функции .doc
Урок математики Учить учащихся рациональному вычислению.doc
Урок математики Формулы корней квадратного уравнения.doc
Урок математики ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ.doc
Урок математики Что такое отношение..doc
Урок математики ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИЯ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ ПО .doc
Урок математики Эта замечательная окружность!.doc

Урок математики. Тема Ось симметрии.doc
Урок Математические софизмы и их роль в развитии математики.doc
Урок Математический конкурс.doc
Урок матэматыкi Прагрэсii.docx
Урок матэматыкі ў 10 класе Вугал як мера павароту.doc
Урок матэматыкі ў 5 класе Складанне і адніманне дробаў з аднолькавымі назоўнікамі.doc
Урок матэматыкі ў 6 класе Дзеянні з рацыянальнымі неадмоўнымі лікамі..doc
Урок Методика решени стереометрических задач.doc

Урок Методы построения сечений многогранников.doc
Урок Многоугольники свойства и признаки четырехугольников.doc
Урок Множанне і дзяленне дзесятковага дробу на разрадную адзінку.doc
Урок Множества точек на координатной плоскости.doc
Урок Множества точек на координатной прямой..doc
Урок Модульная технология Приведение дроби к новому знаменателю, сокращение дробей..doc
Урок Модульные технологии на уроке математики по теме Биквадроатные уравнения.doc
Урок модульный по математике Произведение одночлена на многочлен.doc
Урок модульный Умножение обыкновенных дробей.rtf

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта


Под-меню:

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com