Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Нормативное обеспечение преподавания математики в школе

Математика

АДУКАЦЫЙНЫ СТАНДАРТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
"МАТЭМАТЫКА" (I-XI класы)


1. МЭТЫ ВЫВУЧЭННЯ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
Навучанне матэматыкі скіравана на засваенне не толькі ведаў і спосабаў дзейнасці, неабходных для паўсядзённых патрэб чалавека, але і на інтэлектуальнае і інфармацыйнае развіццё вучняў. Вывучэнне вучэбнага прадмета "Матэматыка" прадугледжвае рэалізацыю наступных асноўных мэт:

  • сфарміраваць у вучняў сістэму матэматычных ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных у штодзённым жыцці, будучай прафесійнай дзейнасці і для працягу адукацыi;
  • развіць агульныя інтэлектуальныя ўменні (параўнання, абагульнення, класіфікацыі, аналізу, сінтэзу, сістэматызацыі, абстрагавання, фармалізацыі, канкрэтызацыі, структуравання, мадэлявання), пазнавальныя і агульныя вучэбныя ўменні (ставіць пытанне, фармуляваць праблему, выказваць і правяраць гіпотэзу, рабіць вывад, вылучаць галоўнае, планаваць, ставіць мэты; строга, ясна, дакладна выражаць свае думкі);
  • развіць спецыяльныя матэматычныя ўменні, інтуіцыю, прасторавыя ўяўленні, навыкі абгрунтавальнай і даказальнай дзейнасці і ўменні выкарыстоўваць іх для рашэння задач матэматыкі, задач іншых вучэбных прадметаў, практычных задач;
  • развіць у вучняў інтарэс да матэматыкі, сфарміраваць уяўленні пра яе месца ў сістэме навук, пра яе метадалагічнае значэнне і ролю ў фарміраванні агульнай культуры, усведамленне таго, што сродкамі матэматыкі апісваюцца і даследуюцца з'явы і працэсы рэальнасці;
  • фарміраваць у працэсе навучання матэматыцы такія якасці асобы, як самастойнасць, крытычнасць, настойлівасць, сумленнасць, прынцыповасць, дапытлівасць, мэтанакіраванасць, уменне пераадольваць цяжкасці, рабіць адказны выбар.

ІНФАРМАЦЫЯ АБ - ПРАВІЛАХ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ.doc
Аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах.doc
Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.doc
Нормы Оценки Математика.doc
Нормы Оценки Общие положения.doc
НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ.doc
Образовательный стандарт Математика.doc

АДУКАЦЫЙНЫ СТАНДАРТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА МАТЭМАТЫКА 1-11 класс.doc
Алгебра учит рассуждать - 10 класс.doc
Алгебра учит рассуждать - 11 класс.doc
Алгебра учит рассуждать - 7 класс.doc
Алгебра учит рассуждать - 8 класс.doc
Алгебра учит рассуждать - 9 класс.doc
Обобщающий факультативный курс по математике 9-11 классы.doc
Решение задач повышенной сложности. XI-XI классы.doc

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ.doc
Банк данных программ элективных курсов Математика.doc
Ведение документации в учреждениях образования Методические рекомендации - Брошюра.doc
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ на плоскости.doc
Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.doc
Готовимся к олимпиадам по математике 10-11 классы.doc

Готовимся к олимпиадам по математике 5-6 классы.doc
Готовимся к олимпиадам по математике 7-9 классы.doc
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.doc
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ .doc
Избранные темы школьного курса математики

Избранные темы школьного курса математики 10-11 классы.doc
Избранные темы школьного курса математики 5-6 классы.doc
Избранные темы школьного курса математики 7-9 классы.doc
ИМП Математика.doc
Интегрированный элективный курс по математике и информатике Математика с компьютером.doc
Итоговое повторение школьного курса математики.doc
Итоговое повторнение шк. курса математики.doc

ИТОГОВОЕ ФАКУЛЬТАТИВНОЕ занятие в 6 классе Презентация математ. знаний.doc
Концепция УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА".doc
Курс ЗАДАЧИ НА ГРАФАХ.doc
Курс по выбору Математика в решении физических проблем.doc
Курс по выбору Методы решения стандартных и нестандартных задач, содержащих.doc
Курс по выбору Построение сечений геометрических.doc
Курс по выбору Прикладные приложения популярных разделов математики.doc
Курс по выбору Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Задачи с параметром.doc
Курс по выбору Решение задач повышенной сложности.doc

Курс по выбору СИСТЕМА ТИПИЧНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ .doc
Курс по выбору Теория и практика решения алгебраических нестандартных задач.doc
Курс по выбору УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КОМБИНАТОРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СОБЫТИЙ .doc
Курс по выбору Формирование основ культуры занятий математикой.doc
Курс по выбору ШКОЛЬНЫЙ КУРС ГЕОМЕТРИИ И ЭСТЕТИКА.doc
Курс по выбору Элементы теории графов в моделировании реальных процессов.doc
Курс по выбору Юный исследователь.doc
Куурс по выбору МАТЕМАТИКА В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГРАХ.doc
Лексика и фразеология русского языка 6 класс.doc

Математика в познавательных и развлекательных играх",VIII класс..doc
Математика в решении физических задач.doc
Математика в решении физических проблем. IX-X классы.doc
Математика в решении физических проблем.doc
Математика и экономика.doc

Математика после уроков 5-7 классы.doc
МАТЕМАТИКА ПОСЛЕ УРОКОВ программа факультатива 5-7 классов.doc
Математика после уроков..doc
МАТЕМАТИКА ПОСЛЕ УРОКОВ.doc
МАТЕМАТИКА решения.doc
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ, СОДЕРЖАЩИХ ЗНАК МОДУЛЯ.doc
МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ.doc

Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование учебного кабинета.doc
Начала математического .doc
Памятка по подготовке предметного кабинета к началу учебного года.doc
Паспорт уч.кабинета, требования.doc
Планирование факультатива по математике.doc
Планирование факультатива по математике-11Б.doc
Планирование факультатива по математике-9.doc

Планирование факультатива по математике-9Б.doc
Построение сечений геометрических фигур с использованием программного обеспечения Факультатив .doc
Праграма Матэматыка 5-11 клас.doc
Прикладные задачи по алгебре.doc
Прикладные приложения популярных разделов математики.doc
Программа курса по выбору Построение сечений геометрических фигур с использованием программного обеспечения.doc
Программа 10 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc

Программа 11 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа 5 класс ТРОПИНКАМИ МАТЕМАТИКИ.doc
Программа 5-8 классы РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.doc
Программа 6 класс ПУТЕШЕСТВИЯ С МАТЕМАТИКОЙ .doc

Программа 7 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа 8 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа 9 класс УГАДАЙ И ДОКАЖИ.doc
Программа 9 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа Advanced Grapher на уроках алгебры.doc
Программа "Решим любую задачу".doc
Программа и КТП факультатива Повторяем математику.doc
Программа Итоговое повторение школьного курса математики.doc
Программа курса "Решим любую задачу".doc

Программа курса Математическое моделирование. Моделирование в ИКТ. Моделирование физических проце.doc
Программа курса НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ Геометрических задач.doc
Программа курса по выбору "Рациональные уравнения и неравенства".doc
Программа курса по выбору ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.doc
Программа курса по выбору ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ.doc

Программа курса по выбору ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.doc
Программа курса по выбору ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР.doc
Программа курса по выбору Итоговое повторение школьного курса математики.doc
Программа курса по выбору МАТЕМАТИКА В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГРАХ.doc
Программа курса по выбору Математика в решении физических проблем.doc
Программа курса по выбору Математика и экономика.doc
Программа курса по выбору МАТЕМАТИКА ПОСЛЕ УРОКОВ.doc
Программа курса по выбору МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ.doc
Программа курса по выбору Начала математического моделирования.doc
Программа курса по выбору Планиметрическая задача.doc

Программа курса по выбору по математике Решение квадратных уравнений различными способами.doc
Программа курса по выбору Прикладные приложения популярных разделов математики
Программа курса по выбору Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Задачи с параметром.doc
Программа курса по выбору Решение задач повышенной сложности.doc
Программа курса по выбору РЕШЕТКИ И МНОГОУГОЛЬНИКИ НА ПЛОСКОСТИ.doc

Программа курса по выбору СИСТЕМА ТИПИЧНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ.doc
Программа курса по выбору Теория и практика решения нестандартных задач по алгебре.doc
Программа курса по выбору Теория и практика решения нестандартных заддач по алгебре.doc
Программа курса по выбору ШКОЛЬНЫЙ КУРС ГЕОМЕТРИИ И ЭСТЕТИКА.doc
Программа курса повыбоу Формирование основ культуры занятий математикой.doc
Программа Математика 5-11 классы с белорусским языком обучения.pdf

Программа Математика 5-11 классы с русским языком обучения.pdf
Программа Математика и экономика.doc
Программа по математике 5-11 классы.pdf
Программа по математике курса по выбору для 11-12 классов.doc

Программа по математике Практикум по решению задач.doc
Программа по факультативному курсу Элементы математической логики.doc
Программа специального курса Развивающая логика.rtf
Программа Теория вероятностей. Математическая статистика в школе.doc
Программа фак-ва АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ.doc
Программа факультатива 10 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа факультатива 11 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа факультатива 5 класс ТРОПИНКАМИ МАТЕМАТИКИ.doc

Программа факультатива 5- 7 классы РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ.doc
Программа факультатива 5-8 классы РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.doc
Программа факультатива 6 класс ПУТЕШЕСТВИЯ С МАТЕМАТИКОЙ .doc
Программа факультатива 7 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа факультатива 8 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа факультатива 8-9 классы Прикладные задачи по алгебре 8-9 классы.doc
Программа факультатива 9 класс УГАДАЙ И ДОКАЖИ.doc

Программа факультатива 9 класс ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - МНОГООБРАЗИЕ .doc
Программа факультатива Алгебра учит рассуждать 10 класс.doc
Программа факультатива Алгебра учит рассуждать 11 класс.doc
Программа факультатива Алгебра учит рассуждать 8 класс.doc
Программа факультатива Алгебра учит рассуждать 9 класс.doc
Программа факультатива Алгебра учит рассуждать 7 класс.doc
Программа факультатива АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ.doc
Программа факультатива ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.doc
Программа факультатива Занимательные математические задачи 5 класс.doc

Программа факультатива Избранные темы школьного курса математики 10-11 классы.doc
Программа факультатива Избранные темы школьного курса математики 5-6 классы.doc
Программа факультатива Избранные темы школьного курса математики 7-9 классы.doc
Программа факультатива МАТЕМАТИКА В ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЯХ.doc
Программа факультатива МАТЕМАТИКА в практико ориентированных занимательных задачах.doc
Программа факультатива МАТЕМАТИКА ПОСЛЕ УРОКОВ.doc

Программа факультатива Математика - метод познания окружающего мира 9 класс.doc
Программа факультатива Математическая мозаика 7 класс.doc
Программа факультатива по Истории Математики
Программа факультатива Развитие интеллектуальных способностей.doc
Программа факультатива РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.doc

Программа факультатива РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ.doc
Программа факультатива РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ текстовых задач.doc
Программа факультатива Решение текстовых задач 8 класс.doc
Программа факультатива Элементы теории графов .doc
Программа факультативных занятий Путешествие в страну Занимательной математики_3_5 классы.doc
Программа элективного курса по математике в 9-х классах по теме Функции и графики. Разработки зан.doc
Программа элективного курса по математике.doc

Программа элективного курса Теория решения изобретательских задач.doc
Путешествие в страну Занимательной математики_3_5 классы.doc
Рациональные уравнения, неравенства и их системы.doc
Решаем без ошибок.doc

Решение задач пов. сложности.doc
РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.doc
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ НА ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ Программа факультативных занятий для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений .doc
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ .doc
РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ ПОВЫШЕННОЙ.doc

РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ.doc
РЕШЕТКИ И МНОГОУГОЛЬНИКИ НА ПЛОСКОСТИ.doc
ТАБЛИЦА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА.doc
Требования к кабинету математики.doc
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КОМБИНАТОРИКА .doc

Учебная программа Математика 5-11кл.doc
Учебная программа Математика 5-11кл.pdf
Учебная программа факультативных занятий 9-10 класс Повторяем математику.doc
Учебная программа факультативных занятий Повторяем математику.doc
Факультатив 7 класс Рашэнне задач павышанай цяжкасці.doc
Факультатив МАТЕМАТИКА ПОСЛЕ УРОКОВ.doc
Факультатив по алгебре Решение уравнений и неравенств с модулями и параметрами.doc
Факультатив по математике "Решим любую задачу".doc
Факультатив по математике Алгебра учит рассуждать

Формирование основ культуры занятий математикой..doc
Экспериментальная программа для классов коррекционно-развивающего обучения.doc
Экспериментальная программа интегрированного курса Математика - Информатика.doc
Экспериментальная программа Математика в решении физических проблем.doc
Элективные курсы по математике "Способы решения текстовых задач".doc

Элективные курсы по матем.1.doc
Элективные курсы по матем.2.doc
Элективный курс Математика и цветоводство.doc
Элективный курс Математическая статистика и теория вероятностей.doc
Элективный курс Решение уравнений и систем уравнений с параметром и модулем.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com