Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Методика преподавания в начальных классах

Начальные классы

"У самой сваёй аснове педагагічная праца - сапраўдная творчая праца - стаіць бліжэй да навуковага даследавання. Гэта блізкасць заключаецца перш за ўсё ў аналізе фактаў і неабходнасці прадбачыць. Настаўнік, які ўмее ў думках пранікаць у прычынна-выніковыя сувязі паміж імі, прадухіляе многія цяжкасці і няўдачы".
В. А. Сухамлінскі.

Аналіз урока, на думку В. Шацкага, - гэта перш за ўсё школа педагагічнага майстэрства настаўніка. Відавочна, што ў аснове творчай працы настаўніка ляжыць уменне аналізаваць сваю педагагічную дзейнасць на ўроку.

  • Аналіз урока намеснікам дырэктара, калегамі, самааналіз урока фарміруе ў настаўніка педагагічную самасвядомасць, удасканальвае ўменне планаваць і арганізоўваць, кантраляваць і прагназаваць сваю дзейнасць.
  • Для правядзення псіхолага-педагагічнага аналізу ўрока неабходна: разгледзець яго праз прызму адзінства, узаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці чатырох кампанентаў - мэты, зместу, метаду, выніку; вызначыць, ці рэалізаваны адукацыйная, выхаваўчая і развіццёвая функцыі ўрока; ацаніць урок з пункту гледжання псіхалагічных, агульнадыдактычных і прыватнадыдактычных асноў навучання.

Праграма аналізу ўрока
1. Вызначэнне правільнасці фармулёўкі ў планах: дыдактычнай, выхаваўчай і развіццёвай мэт урока.
2. Вызначэнне тыпу ўрока і яго структуры.
3. Рэалізацыя навучальна-адукацыйнай функцыі ўрока.
4. Рэалізацыя выхаваўчай функцыі ўрока.
5. Рэалізацыя развіццёвай функцыі ўрока.
6. Выкананне асноўных прынцыпаў і правіл дыдактыкі
7. Выкарыстанне традыцыйных і праблемных метадаў у навучанні.
8. Віды дзейнасці настаўніка на ўроку.


Самоанализ урока


I. Замысел урока:
1) Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока?

  • Каково место данного урока в теме, разделе, курсе.
  • Как он связан с предыдущими, на что опирается.
  • Как урок работает на последующие уроки, темы, разделы и другие предметы.
  • Как были учтены при подготовке к уроку программные требования.
  • В чем видится специфика, уникальность этого урока, его особое предназначение.
  • Как и почему были выбраны форма занятия, тип.

2) Какие особенности учащихся были учтены при подготовке к уроку?
3) Какие главные задачи решались на уроке и почему?
4) Чем обосновывается выбор структуры и темы проведения урока?
5) Чем обосновывается конкретный ход урока. Почему было избрано именно такое содержание, методы, средства, формы обучения?
6) Какие условия (социально-психологические или учебно-материальные или эстетические) были созданы для проведения урока и почему?

10-бальная система в начальной школе.doc
12 советов родителям будущих первокласников.doc
8 причин школьной тревожности первоклассника.doc
9 "золотых" правил урока по Занкову.doc
Самообразование учителя начальной школы.doc
"Шаг за шагом", её роль в развитии познавательных интересов, инициативы, творческих способностей.doc
Автореферат Преемственность в системе начального образования.DOC
Авторская программа Уроки эстетики в начальных классах.doc
Адаптационные траектории в вопросе преемственности обучения между начальной и средней ступенями обучения.doc
Адаптационные траектории в вопросе преемственности обучения.doc
Адаптация к 1 кл.doc
Администрирование К первому классу БУДЬ ГОТОВ.doc
Администрирование Контроль заместителем директора по УВР работы учителя начальных классов через к.doc
Администрирование Программа помощи в адаптации ученикам первого класса.doc
Администрирование Рекомендации по планированию работы начальной школы.doc
Администрирование Система качества начальной школы.doc
Администрирование Система методической работы в начальной школе.doc
Администрирования Рекомендации по начальной школе.doc
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ деятельности уч-ся на уроках математики.doc
Активизация учебно-познавательной деятельности младших школьников посредством межпредметных связей.doc
Активные методы обучения, используемые при обучении учащихся начальных классов.doc
Активные формы и методы проведения уроков в начальной школе.doc
Активные формы и методы проведения уроков.doc
Актуальныя праблемы ўдасканальвання сістэмы кантроля і ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў.doc
Аналіз тыдня беларускай мовы і літаратуры.doc
Анализ качества знаний в начальных классах.doc
Анализ и самаанализ уроков в начальной школе.doc
Анализ использования часов школьного компонента для развития способностей и склонностей младших школьников.doc
Анализ МО учителей начальной школы.doc
Анализ состояния преподавания математики начальных классах, начальной школы.doc
Анализ урока Адаптация первоклассников к условиям обучения в школе.doc
Анализ урока в системе Л.В. Занкова.doc
Анализ урока с позиций здоровьесбережения в начальной школе.doc
Анализ урока Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства.doc
Анкета для родителей 1-ое родительское собрание.doc
Анкета для родителей в начшколу.doc
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ-0.doc
Анкета для родителей первоклассников.doc
Анкета по изучению запросов учителей начальных классов.doc
Анкета Уровень музыкальности ребенка дошкольного возраста.doc
Арганізацыя работы ў першым класе па фарміраванню здаровага ладу жыцця.doc
Асаблівасці арганізацыі пазнавальнага інтарэсу малодшых школьнікаў у выхаваўчай дзейнасці.doc
Асаблівасці арганізацыі пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў у выхаваўчай дзейнасці.doc
Асновы здаровага ладу жыцця і радыяцыйнай бяспекі у пачатковай школе.doc
АСНОВЫ МОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ у пачатковай школе.doc
Атмосфера эмоционального комфорта.doc
Банк идей для проведения исследований младшими школьниками.doc
Бацькоўскі сход для вучняў 4 класа Роля сям'і і школы ў фарміраванні інтарэсу да навучання.doc
Безотметочное обучение (ИЗО)
Безотметочное обучение (труд).doc
Безотметочное обучение (физвоспитание)
Безотметочное обучение начальная школа (физвоспитание)
Безотметочное обучение по учебному предмету "Изобразительное искусство" (ИЗО)
Безотметочное оценивание знаний учащихся в начальной школе.doc
Брошюра Дифференцированный подход к обучению.doc
Вариант перспективно-календарного плана воспитателя ДУ в первом классе.doc
Вариативное образование в начальной школе.doc
Веселый урок здоровья начклассы.doc
Взаимодействие школы и семьи в современных условиях начшкола.doc
Взаимодействие школы и семьи в современных условиях.doc
Виды пересказов, их роль в развитии речи и творческого воображения учащихся.doc
Виды пересказов, их роль в развитии речи и творческого воображения учащихся.doc
Виды пересказов, их роль в развитии речи и творческого воображения учащихся.docx
Виды работы над текстом на уроках чтения. в начальной школе.doc
ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ .doc
ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ на уроках русского языка.doc
Влияние индивидуального подхода на развитие физических качеств младших школьников.doc
Влияние литературы на личность учащихся начальных классов и дошкольников.doc
Внедрение тематического планирования в учебно-воспитательный процесс Шаг за шагом.doc
Внеклассное чтение (методические рекомендации для учителей начальных классов).doc
Внеклассное чтение методические рекомендации для учителей начальных классов.doc
Внеурочная работа с младшими школьниками в условиях внедрения информационных технологий.doc
Внутришкольный контроль деятельности групп продленного дня ГПД.doc
Внутришкольный контроль по математике в начальной школе.doc
Внутришкольный контроль по математике.doc
Внутришкольный контроль по русскому языку в начальной школе.doc
Внутришкольный контроль по русскому языку.doc
Внутришкольный контроль преподавания предмета "Человек и мир".doc
Внутришкольный контроль преподавания предмета "Человек и мир".doc
Внутришкольный контроль преподавания предмета Человек и Мир.doc
Внутришкольный контроль преподавания Человек и Мир.doc
Возможности информационных технологий в обеспечении качества образования в начальной школе.doc
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПОЛОГИИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.doc
Возможности компьютерной графики для развития творческих способностей младших школьников при работе в графическом редакторе.doc
Возрастные особенности памяти младших школьников .doc
Волевая готовность ребенка к школе.doc
Воспитание патриотических чувств у детей младшего возраста.doc
ВОСПИТАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ.doc
ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗВЕСТНЫХ МАТЕМАТИКОВ.doc
Воспитательная работа в начальной школе через организацию деятельности детской общественной орган.doc
Воспитательные задачи в работе с октябрятами.doc
Выкарыстанне элементаў гульні на ўроках навучання пісьму у пачатковых класах.doc
Выкарыстанне элементаў гульні на ўроках навучання пісьму.doc
Выступление на МО Обеспечение преемственности на уроках математики между начальной и основной школой как условие успешности обучения.doc
Выступление на родительском собрании для будущих первоклассников. Система РО академика Л.В.Занкова.doc
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ младших школьников.docx
Гигиенические требования к организации обучения детей 6-летнего возраста.doc
Гигиенические требования к организации обучения детей 6-летнего возрастa.doc
Гигиенические требования к организации обучения детей 6-летнего возраста.doc
Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим.doc
Гимнастика до учебных занятий представляет собой ежедневное выполнение перед первым уроком под музыку.doc
Гимнастика до учебных занятий.doc
Готовим к школе Родителей.doc
Готовность младших школьников к обучению в средней школе .doc
Готовность младших школьников к обучению в среднем звене школы.doc
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся младшего школьного возрастa.doc
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧАЩИХСЯ ПО КЛАССУ.doc
График проведения недельных предмет.docx
График проведения предметных недель в начальной школе.docx
Групповая работа уч-ся на уроке в начальной школе.doc
Гульня ў развіцці пазнавальнай актыўнасці малодшых школьнікаў.doc
Да выкарыстання беларускіх прыказак і прымавак у пачатковай школе.doc
Даклад - Развіцця вучняў праз матэматыку пачатковая школа.doc
Даклад развицце праз матэматыку у пачатковай школе.doc
Двухчасовая авторская программа Воспитание музыкой.doc
День открытых дверей в школе (для родителей первоклассников).docx
День Первый Тема Знакомство детей со школой, учителем, между собой.doc
Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали.rtf
Дзённик назиранняу распрацавала настаўніца пачатковых класаў.doc
Диагностика затруднений и потребностей учителей начальных классов (2005-2006 учебный год).doc
Диагностика затруднений и потребностей учителей начальных классов.doc
ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.rtf
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ШКОЛЕ.doc
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО.doc
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ.doc
Дидактические игры на уроках в первом классе.doc
Дидактические игры на уроках в первом классе.doc
Дидактические требования к современному уроку в начальной школе.doc
Дидактические требования к современному уроку.doc
ДИПЛОМ об окончании начальной школы.doc
Дистанционное методическое объединение педагогов начальных классов.doc
Дневник МО - 7 стр.doc
Дневник МО.doc
Дневник руководителя МО в школе.doc
Дневник самоооценки учащихся по ФКиЗ 3 класс 1 четверть.doc
Дневник самоооценки учащихся по ФКиЗ 3 класс 2 четверть.doc
Дневник самоооценки учащихся по ФКиЗ 3 класс 3 четверть.doc
Дневник самоооценки учащихся по ФКиЗ 3 класс 4 четверть.doc
Доклад к педсовету нач. школа ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ.doc
Доклад на педсовете СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в начальной школе.doc
Доклад на тему начшкола Здоровьесбережение детей на уроке как педагогическая проблема.doc
Доклад Народные подвижные игры с дидактической направленностью, как средство педагогики оздоровления.doc
Доклад Обучение учащихся по системе развивающего обучения Л.В.Занкова..doc
Доклад Педагогика здоровья учащихся.doc
Документация и отчётность МО.doc
ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.doc
Документация по методической работе.doc
Документация школьных МО.doc
Духовно-нравственное воспитание младших школьников.doc
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ГПД.doc
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС.doc
ЕСЛИ У ВАС ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК (младший школьник).doc
Журнал для учителя ФК для 3-х классов вторая четвертьdoc.doc
Журнал для учителя ФК для 3-х классов третья четвертьdoc.doc
Журнал для учителя ФК для 3-х классов четвертая четвертьdoc.doc
Журнал для учителя ФК для 3-х классов.первая четвертьdoc.doc
Журнал ИЗО безотметочное 4 класс.doc
Журнал ИЗО безотметочное.doc
Журнал результатов учебной деятельности по учебному предмету "Трудовое обучение" в 4 классе.doc
Завуч Заседание методического объединения учителей начальных классов с использованием активных ме.doc
Завуч Система научно-методической работы в начальной школе.doc
Задачи начальной школы гимназии на новый уч.год.doc
Залог успешной учебы.doc
Занятие 2. Подготовка к изучению математики.doc
Занятие 3. (Подготовка к письму)..doc
Заповеди для родителей.doc
Заседание методического объединения учителей начальных классов с использованием активных методов .doc
Заседание методического объединения учителей начальных классов. по теме Организация учителем системы мер по созданию психологического комфорта младших школьни
ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.doc
Заседание МО учителей начальных классов Активизация познавательного интереса и мыслительной деятельности у учащихся начальных классов.doc
Заседание МО учителей начальных классов с использованием.doc
Здоровый ребёнок - здоровая страна.doc
Здоровым во взрослую жизнь.doc
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ в учебно образовательном процессе начальной школы.doc
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ уч. начальных классов.doc
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.doc
ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦКУРСА "ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ" ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.doc
ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦКУРСА "ФОРМИРОВАНИЕ математической речи младших школьников для орган. уч. деятельности педагогами нач. школы.doc
ЗОЖ во 2 классе Если хочешь быть здоров-игра.doc
ЗОЖ Сыч Г.И..doc
И З У Ч Е Н И Е социально-психологической готовности будущего первоклассника к школе.doc
Игра как средство интерактивного обучения.doc
Игра - средство повышения интереса ученика к учению.doc
Игровые ситуации в начальной школе как фактор повышающий мотивацию учения.doc
Игры-тренинги для самореализации младших школьников.doc
Из опыта работы Тренинг здорового образа жизни.doc
Из опыта работы учителей начальных классов.doc
Из опыта работы учителя начальной школы.doc
Из опыта работы учителя начальных классов по ЗОЖ.doc
Из опыта работы Экологическое образование и воспитание младших школьников.doc
Изучение уровня воспитанности учащихся начальной школы.doc
Иллюстрирование как форма организации.doc
Инд.план учителя по самообразованию.doc
Интеграция познавательной и двигательной деятельности на уроках русского языка в начальной школе.pdf
Интегрированная проверочная работа для 2 класса (конец года).doc
Интегрированная проверочная работа на конец первого полугодия 2 класс.doc
Интегрированные уроки как способ формирования целостного восприятия мира.doc
Интеллектуальная готовность к школьному обучению.doc
Интерактивные методы обучения как средство учебно-познавательной деятельности учащихся.doc
Интерактивные методы обучения. Классификация интерактивных методов обучения.doc
Интернет-ресурсы начальная школа.doc
Информ-дайджест Формирование навыков устного счета.docx
Использование технологии уровневой дифференциации на уроках русского языка и математики в начальной школе.doc
Использование активных форм и методов работы в обучении уча-щихся здоровому образу жизни.doc
Использование возможностей интерактивного учебного оборудования.doc
Использование дидактических игр на уроках математики в первом классе.doc
Использование игровой деятельности в воспитательной работе с младшими школьниками.doc
Использование игровой деятельности в воспитательной работе.doc
Использование игры как метода быстрого освоения навыка чтения и письма по методикам Н.doc
Использование изонити в предметно-развивающей среде в учебно-образовательных учреждениях.doc
Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроках в начальной школе.doc
Использование интерактивной доски в образовательном процессе на 1 ступени среднего образования.rtf
Использование информационных технологий на уроках в начальной школу.doc
Использование личностно-ориентированного подхода в организации профилактики раннего выявления неблагополучия младших школьников.doc
Использование личностно-ориентированного подхода в организации профилактики раннего выявленнеблагополучия младших школьников.doc
Использование презентаций на уроках в начальной школе.doc
Использование технологии развития критического мышления в практике начальной школы.doc
Использование элементов ТРИЗ на занятиях с детьми младшего школьного возраста.doc
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПОЛОГИИ В курсе математики начальной школы.doc
Исследовательская деятельность учащихся начальных классов как образовательная технология.doc
Исследовательская практика учащихся начальных классов.doc
Исследовательская работа в начальных классах.doc
К вопросу о воспитании младших школьников.doc
КАК НЕ НАДО ДАВАТЬ ОТКРЫТЫЙ УРОК.doc
Как организовать совместную деятельность учащихся начальной школы и их родителей.doc
Как подготовить ребёнка к школе.docx
Какова цель собеседования с будущим первоклассником и его родителями при записи в гимназию.doc
Канцэпцыя моўнай адукацыі малодшых школьнікаў.doc
Карта наблюдения за процессом адаптации 1-х классов.doc
Квалификационный экзамен учителей начальных классов.doc
КЛАССИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 1-2 класс.doc
КЛАССИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ.doc
Клуб учителей начальных классов и воспитателей групп продленного дня.doc
Комплекс упражнений по предупреждению перегрузки и утомляемости младших школьников.doc
Комплекс упражнений по предупреждению перегрузки и утомляемости младших школьников.doc
Комплекс упражнений по предупреждению перегрузки и утомляемости младших школьников.doc
Комплексно-целевая программа гимназии №5 г. Минска "Первоклассник".doc
Комплексно-целевая программа гимназии №5 г. Минска ПЕРВОКЛАССНИК.doc
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ проблем адаптации учащихся.doc
Конкурс Учитель года УРОК учитель начальных классов.doc
Конспект родительского собрания во 2 классе "Поведение детей с незнакомыми людьми.doc
Конструирование учебного процесса по предмету с использованием образовательных технологий.doc
Контроль и оценка результатов учебной деятельности.doc
Контрольная работа для выпускников начальной школы.doc
Контрольно-оценочная деятельность учителя при безотметочном обучении.doc
Контрольно-оценочная деятельность учителя при безотметочном обучении.doc
Коррекция нарушения чтения у младших школьников.doc
ЛІНЕЙКА,ПРЫСВЕЧАНАЯ АДКРЫЦЦЮ ТЫДНЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Летние задания для одаренных детей начальных классов.doc
Лингвокультурологический метод на уроках русского языка в начальных классах .doc
Линейка, посвящённая закрытию Недели русского языка и литературного чтения.docx
Линейка, посвящённая закрытию Недели словесности, русского языка и литературы.docx
Литературное образование младших школьников из опыта работы учителя начальной школы.DOC
Личностная готовность к школьному обучению.doc
Личностные факторы в становлении одаренности младших школьников и подростков.doc
М. воспитанности.doc
М. психологический.doc
М. учебной деятельности.doc
М.социолог..doc
Мастер-класс Формирование навыков чтения у младших школьников.docx
МАТЕРИАЛ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ "ЗЯМЛЯ БАЦЬКОЎ - МАЯ ЗЯМЛЯ".doc
Материалы к квалификационному экзамену по теории и методике начального обучения.doc
МАТЕРИАЛЫ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ .doc
Мероприятия по реализации программы "ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ в начальной школе.doc
Метадычныя рэкамендацыі па планаванні вучэбнага матэрыялу па прадмеце Беларуская мова для 4 класа.doc
Метод проблемного обучения в математике.doc
Метод. рекомендации по организации воспитательной работы с учащимися 1-го класса.doc
Методбюллютень Методическое объединение учителей nach klassov.pub
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ физкультминуток на уроках.doc
Методика обобщения передового педагогического опыта..doc
Методика применения проблемных ситуаций на уроках математики при изучении темы Нумерация чисел.doc
Методика проведения контрольного диктанта в начальной школе.doc
Методика проведения контрольного списывания в начальной школе.doc
Методика проведения контрольных и проверочных работ изложений и сочинений, их анализ.doc
Методика проведения контрольных и проверочных работ, изложений и сочинений, их анализ.doc
Методика проведения контрольных и проверочных работ, изложений и сочинени, их анализ.doc
Методика проведения подвижных игр..doc
Методика проведения урока написания сочинения в начальной школе.doc
Методика проведения уроков внеклассного чтения в начальной школе.doc
Методика проведения уроков внеклассного чтения в начальной школу.doc
Методика работы над обучающими диктантами в начальной школе.doc
Методика работы над обучающими диктантами в начальной школу.doc
Методика работы над сочинением в 1-ом классе.doc
Методика работы над сочинением в начальной школе.doc
Методика работы над сочинением метод рекомендации педагогам начальной школы.doc
МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СОЧИНЕНИЕМ РАЗНЫХ ВИДОВ.doc
Методика работы над сочинением.doc
Методика работы над сочинениями в 3-м и 4-м классах.doc
Методика работы над сочинениями во 2-м классе.doc
Методика разработки и составление компьютерной презентации.doc
Методика ТЕКСТ В ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ АСПЕКТЕ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ.doc
Методическая модель изучения сказки.doc
Методическая модель изучения стихотворений-описаний.doc
Методическая система гражданско-патриотического воспитания.doc
Методические рекомендации по обучению написанию цифр в I классе.doc
Методические рекомендации по организации и проведению внеклассных воспитательных мероприятий в группе продленного дня.doc
Методические рекомендации по организации и проверке домашнего задания.doc
Методические рекомендации по организации преемственности между 1-ой и 2-ой ступенями обучения.doc
Методические рекомендации по организации работы над ошибками.doc
Методические рекомендации по организации работы с произведениями различных жанров .doc
Методические рекомендации по организации урока "Человек и мир" в 4 классе.doc
Методические рекомендации по организации уроков внеклассного чтения .doc
Методические рекомендации по организации уроков внеклассного чтения.doc
Методические рекомендации по организации уроков русского языка.doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных классах .doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных классах.doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных классах .doc
Методические рекомендации по совершенствованию качества образования на новый учебный год.doc
Методические рекомендации по совершенствованию качества образования .doc
Методические рекомендации для администрации учреждений образования по осуществлению ВШК на первой ступени общего среднего образования.doc
Методические рекомендации для администрации учреждений образования по осуществлению ВШК .doc
Методические рекомендации для администрации учреждений образования по осуществлению ВШК на первой ступени общего среднего образования .doc
Методические рекомендации для администрации учреждений образованияпо осуществлению ВШК на первой ступени общего среднего образования.doc
Методические рекомендации по обучению написанию цифр в I классе.doc
Методические рекомендации по обучению письму в I классе.doc
Методические рекомендации по организации безотметочного обуч.doc
Методические рекомендации по организации воспитательной работы с учащимися 2-го класса.doc
Методические рекомендации по организации воспитательной работы с учащимися 3-го класса.doc
Методические рекомендации по организации воспитательной работы с учащимися 4-го класса.doc
Методические рекомендации по организации и проведению внеклассных воспитательных мероприятий в группе продленного дня ГПД.doc
Методические рекомендации по организации и проведению внеклассных воспитательных мероприятий в группе продленного дня.doc
Методические рекомендации по организации и проверке домашнего задания 2-4 классы.doc
Методические рекомендации по организации и проверке домашнего задания.doc
Методические рекомендации по организации обучения детей каллиграфическому письму.doc
Методические рекомендации по организации работы над ошибками.doc
Методические рекомендации по организации работы с произведениями различных жанров .doc
Методические рекомендации по организации работы с произведениями различных жанров.doc
Методические рекомендации по организации урока "Человек и мир" в 4 классе.doc
Методические рекомендации по организации уроков внеклассного чтения.doc
Методические рекомендации по организации уроков русского языка-0.doc
Методические рекомендации по организации уроков русского языка..doc
Методические рекомендации по организации уроков русского языка.doc
Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах.doc
Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в группе продленного дня.doc
Методические рекомендации по планированию работы воспитателя группы продленного дня.doc
Методические рекомендации по преемственности преподавания русского языка 4-5 классы.doc
Методические рекомендации по проведению дня здоровья по программе.pdf
Методические рекомендации по проведению Недели психологии в начальной школе.doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных классах .doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных классах.doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных .doc
Методические рекомендации по проведению основных видов орфографических упражнений в начальных.doc
Методические рекомендации учителям по организации самостоятельной работы на уроках..doc
Методические рекомендации учителям по организации самостоятельной работы учащихся на уроке.doc
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ.doc
Методическое объединение учителей начальной школы и ГПД
Методрекомендации ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ мл.школьника.doc
Методыка выкладання у пачатковай школе НАВУЧАННЕ РАЗВАЖАННЯМ.doc
МО методического объединения учителей начальных классов.doc
МО начальные классы.doc
МО начальных классов на 2007 - 2008 учебный год.doc
МО учителей нач. школы План работы.doc
МО учителей начальных классов (полное).doc
Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах.doc
МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.doc
Модель методической работы малокомплектной школы.doc
Модель МР в малокомплектной сельской школе.doc
Модель работы с одаренными детьми в начальной школе.doc
Мотивация учебной деятельности (младшие школьники)..doc
Мэты распрацоўкі праекта МАЯ РАДЗIМА БЕЛАРУСЬ і прымянення яго ў вучэбным працэсе.doc
Навучыць граматна пісаць па-беларуску і захаваць цікавасць да прадмета.doc
Навучыць граматна пісаць па-беларуску і захаваць цікавасць да прадмета.doc
Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование учебного кабинета.doc
Нач Автореферат Доклад на тему Здоровьесбереджение.doc
Начальная школа КАНЦЭПЦЫЯ вучэбнага прадмета "Навучанне грамаце".doc
Начальная школа КОНЦЕПЦИЯ учебного предмета Литературное чтение.doc
Начальная школа КОНЦЕПЦИЯ учебного предмета "Литературное чтение".doc
Начальная школа КОНЦЕПЦИЯ учебного предмета "Русский язык".doc
Начальная школа КОНЦЕПЦИЯ учебного предмета "Трудовое обучение".doc
Начальная школа Математика Действия Сложения и Вычитания с многозначными числами.pdf
Начальная школа матетматика ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.DOC
Начальная школа Роль устных упражнний науроках математики.pdf
Не хочу учиться.doc
Неделя математики.doc
Неделя "Человек и мир".doc
Неделя "Человек и мир".docx
Неделя математики в начальной школе полная разработка.doc
Неделя математики в начальной школе.doc
Неделя математики Внеклассное мероприятие "Считай! Смекай! Отгадывай!".doc
Неделя по предмету человек и мир для учащихся начальных классов.doc
Неделя русского и беларусского языка в начальной школе.doc
Неделя русского и белорусского языка и литературного чтения в начальной школе.doc
Неделя русского и белорусского языка в начальной школе.doc
Неделя русского языка и литературного чтения в начальных классах.docx
Неделя русского языка в начальной школе.doc
Неделя русского языка и литературного чтения для учащихся начальных классов.doc
Неделя русского языка и литературного чтения.doc
Неделя русского языка и литературного чтения.docx
Неделя русского языка и литературного чтения_.docx
Неделя русского языка и литературы в 1-4 классах.doc
Неделя русского языка и литературы в начальных классах.doc
Нетрадиционный урок как одно из средств активизации познавательной деятельности учащихся..doc
Нетрадиционный урок.doc
НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ.doc
Нормы Оценок начальная школа.doc
О ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.rtf
О предупреждении учебной перегрузки учащихся начальных классов.doc
О преподавании учебного предмета "Физическая культура и здоровье".doc
О рефлексии на уроке.doc
Об обеспечении успешной адаптации.doc
Об организации внеурочной деятельности в 1-х классах.doc
Обновление содержания образования в начальной сельской школе.doc
Обобщающий урок в начальной школе.doc
Обобщение опыта работы по теме Социально-бытовая адаптация младших школьников в процессе игровой деятельности.doc
Образец Электронного портфолио ученика в начальной школе
Образовательная модель "Шаг за шагом", её роль в развитии познавательных интересов, инициативы, творческих способностей.doc
Образовательная модель "Шаг за шагом".doc
Образовательная модель Проект "Здравствуй, сказка!".doc
Образовательная модель Проект "Зима".doc
Образовательная модель Проект "Мир животных. Кошки".doc
Образовательная модель Проект "Подводный мир"..doc
Образовательная модель Проект "Сказки".doc
Образовательная модель Проект "Театр открывает занавес".doc
Образовательная модель Семейная спортивная спартакиада.doc
Образовательная модель Семейный праздник "Два капитана".doc
Образовательная модель Семейный праздник "Моя дорогая и единственная".doc
Образовательная модель Шаг за шагом, её роль в развитии познавательных интересов, инициативы.doc
Образовательная модель ШАГ ЗА ШАГОМ.doc
Образовательный проект ШАГ ЗА ШАГОМ.doc
Образовательный стандарт изо 1-4 класс.doc
Образовательный стандарт МУЗЫКА 1-4 классы.doc
Обучение по технологии "Шаг за шагом" определяет следующие цели.doc
Обучение дошкольников языку чувств.doc
Обучение рассказыванию по картине с использованием элементов ТРИЗа.doc
Обучение учащихся по системе развивающего обучения Л.В.Занкова.doc
Общая характеристика формирования вычислительных приёмов и навыков у младших школьников.doc
Общеучебные умения младших школьников.doc
Общеучебные умения учащихся 1-4 классов.doc
Общие положения по осуществлению контроля и оценки результатов деятельности в период безотметочного обучения на 1 ступени общего среднего образования.doc
Объявления к неделе русского и беларуского.doc
Одаренность в младшем школьном возрасте.DOC
Одаренные
Описание дидактических игр, на уроках в начальной школе (из опыта работы).doc
Описание опыта Развитие орфографической зоркости учащихся на уроках русского языка.doc
Опросник учащихся 1 и 2.doc
Опыт внедрения метода проектов в начальной школе.doc
Опыт работы по предметным неделям в начальной школе
Опыт работы учителя начальных классов ОТП.doc
Организации самостоятельной деятельности на уроках русского языка в начальной школе.docx
Организации самостоятельной деятельности на уроках русской литературы в начальной школе.docx
Организация адаптивного пространства в начальной школе для учащихся первых классов.doc
Организация и оценка современного урока в начальной школе.doc
Организация коллективного способа обучения на уроках в начальных классаx.doc
Организация коллективного способа обучения на уроках в начальных классах.doc
Организация коллективного способа обучения на уроках в начальных классах_.doc
Организация контроля и оценки результатов учебной деятельности младших школьников в условиях безотметочного обучения.doc
Организация контроля и оценки результатов учебной деятельности младших школьников в условиях безотметочного обучения..doc
Организация контроля и оценки результатов учебной деятельности младших школьников в условиях безотметочного обучения.doc
Организация контроля и оценки результатолв учебной деятельности младших школьников в условиях безотметочного обучения.doc
Организация методической работы в начальной школе.doc
Организация методической работы в начальной школе.doc
Организация методической работы в начальной школе_.doc
Организация методической работы в начальной школе__.doc
Организация парной и групповой работы с использованием интерактивных методов.doc
Организация работы с одарёнными учащимися в начальных классах.doc
Организация работы по профориентации в начальной школе.doc
Организация работы с одарёнными детьми в начальной школе.doc
Организация работы с одарёнными учащимися в начальной школе.doc
Организация работы с одаренными детьми в начальной школе.doc
Организация работы с родителями по вопросам здоровьесбережения.doc
Организация работы с родителями по вопросам здоровьясбережения.doc
Организация работы учебного кабинета.doc
Организация самостоятельной работы учащихся на уроке, внедрение способа само- и взаимопроверки.doc
Организация самостоятельной работы учащихся на разных этапах урока.doc
Организация уроков внеклассного чтения методические рекомендации.doc
Организация уроков внеклассного чтения методические рекомендации .doc
Организация уроков внеклассного чтения методические рекомендации.doc
Организация учебной деятельности при работе с книгой.doc
Организация эффективной работы по обучению учащихся оптимальному чтению-0.doc
Организация эффективной работы по обучению учащихся оптимальному чтению.doc
Орфографический режим в начальной школе.doc
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ начальной школы и дошкольного учреждения.doc
Основные задачи литературного чтения - методические рекомендации для учителей начальных классов.doc
Основные задачи литературного чтения.doc
Основные направления деятельности методической службы общеобразовательного учреждения.doc
Основные направления деятельности педагогического коллектива по улучшению состояния здоровья и жизнедеятельности учащихся.doc
Основные подходы к планированию образовательного процесса по программе дошкольного образования "Пралеска" в новой редакции.doc
Основные причины неподготовленности детей к школьному обучению.doc
Основные требования к каллиграфическому письму.doc
Основные требования к уроку русского языка.doc
Основные цели общего начального образования.doc
Основы индивидуального подхода в обучении младших школьников.doc
Основы преемственности в преподавании русского языка и литературного чтения между 1 и 2 ступенями .doc
Основы преемственности в преподавании русского языка и литературного чтения между 1 и 2 ступенями общего среднего образования.doc
Основы преемственности в преподавании русского языка и литературного чтения между 1 и 2 ступенями общего среднего образования.doc
Особенности взаимодействия школы и семьи.doc
Особенности организации учебно-воспитательного процесса в первом классе.doc
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ.doc
Особенности организации организации учебно-воспитательного процесса в первом классе.doc
Особенности организации учебно-воспитательного процесса в первом классе.doc
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ начальные классы ГПД.doc
Особенности проведения занятий по курсу "Введение в школьную жизнь.doc
Особенности проведения занятий по курсу Введение в школьную жизнь.doc
Особенности работы по развитию связной речи учащихся в начальной школе.doc
Особенности работы с одаренными детьми в начальной школе.doc
Особенности развития детей от трех до пяти лет.doc
Особенности развития интеллектуальных способностей школьников на уроках.doc
Особености изучения басни на уроках чтения.doc
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.doc
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.doc
Открытие недели русского языка и литературы.docx
Отслеживание результативности обучения учащихся 1-х классов в условиях безотметочного обучения.doc
Отчет о проверке техники чтения.doc
Отчет о проделанной работе по программе Здоровый ребенок.doc
Охрана жизни и здоровья младших школьников в образовательном процессе.doc
Оцените себя с помощью следующей шкалы оценок Ведущий канал восриятия.doc
Оценка деятельности школьных методических объединений учителей-предметников.doc
Оценка методической работы-анкетирование.doc
Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету Человек и мир.doc
Оценка уровня творческого потенциала личности.xls
Памятка КАК ВЕСТИ СЕБЯ С РЕБЕНКОМ.doc
Памятка молодому педагогу Как достичь дисциплины и порядка на уроке.doc
Памятка первокласснику.doc
Памятка по использованию информационных технологий для диагностики и коррекции знаний уч-ся.DOC
Памятка по использованию информационных технологий для диагностик коррекции знаний учащихся.doc
Памятка по обработке материалов наблюдений за погодой.doc
Памятка по организации учебной работы, направленной на развитие творческого начала школьнтков.doc
Памятка по подготовке предметного кабинета к началу учебного года.doc
Памятка по проверке классных журналов.doc
Памятка по работе над ошибками по русскому языку..doc
Памятка родителям Ваш малыш стал школьником!.doc
Памятка родителям первоклассников.doc
Памятка учителю-исследователю по работе с учащимися, имеющими повышенные учебные способности.doc
Памятка учителю-предметнику по работе с учащимися, имеющими повышенные учебные способности.doc
Памятки для родителей уч-ся начальной школы.doc
Паспорт уч.кабинета, требования.doc
Паспорт учебного кабинета начальных классов .doc
ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА.doc
Пачатковая школа КАНЦЭПЦЫЯ вучэбнага прадмета Літаратурнае чытанне.doc
Пачатковая школа КАНЦЭПЦЫЯ вучэбнага прадмета "Беларуская мова" .doc
Пачатковая школа КАНЦЭПЦЫЯ вучэбнага прадмета "Літаратурнае чытанне".doc
Пачатковая школа КОНЦЕПЦИЯ учебного предмета "Математика".doc
Пачатковая школа Навучыць граматна пісаць па-беларуску і захаваць цікавасць да прадмета.doc
Педагог. управление деятельностью младших школьников на уроке как условие его эффективности.doc
Педагогические требования к современному уроку на разных этапах в начальных классах.doc
Педагогические требования к современному уроку на разных этапах.doc
Педагогическое партнерство в работе учителя начальных классов и воспитателя группы продленного дня.doc
Педопыт учителя представленногок аттестации на высшую категорию.doc
Педтехнология "Развитие критического мышления через чтение и письмо.doc
Первоклассные дети.doc
Перечень медицинских показаний к отсрочке обучения детей 6-ти летнего возраста.doc
ПЕРЕЧЕНЬ педагогических работников, которым устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.doc
План проведения предметной математической недели.doc
План методического объединения воспитателей ГПД.doc
ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ ТЫДНЯ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ.doc
ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ ТЫДНЯ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ .doc
План правядзення прадметнага тыдня ў школе па матэматыцы пачатковая школа.doc
План проведения недели математики в начальных классах.doc
План проведения предметной Недели Человек и мир в начальной школе.doc
План школы молодого учителя начальных классов.doc
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ.doc
План мероприятий на шестой день недели начальной школы РБ.doc
План мероприятий по организации адаптационного периода первоклассников.doc
План методического объединения учителей 1-4-ых классов.doc
План методического объединения учителей 1-х классов.doc
План методического объединения учителей 2-х классов.doc
План методического объединения учителей 3-х классов.doc
План методического объединения учителей 4-х классов.doc
План методической недели в школе.doc
План правядзення тыдня матэматыкі ў пачатковых класах.doc
План правядзення прадметнага тыдня па беларускай мове і літаратурнаму чытанню.doc
План правядзення прадметнага тыдня па матэматыцы на 1-ай ступені агульнага сярэдняга навучання Яварскай сярэдняй школы.doc
План правядзення прадметнага тыдня па беларускай мове і літаратурнаму чытанню, рускай мове на 1-ай ступені агульнага сярэдняга навучання.doc
План правядзення тыдню Чалавек и свет для пачатковых класау.doc
План правядзення тыдня беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах 2.doc
План правядзення тыдня беларускай мовы і літаратуры.doc
План правядзення тыдня матэматыкі ў пачатковых класах.doc
План правядзення тыдня музыкі, працоўнага навучання, выяўленчага мастацтва ў пачатковых класах.doc
План правядзення тыдня прадметаў эстэтычнага цыклу.doc
План проведения недели по предмету по предмету Человек и мир.doc
План проведения Недели русского языка и литературы в начальных классах.doc
План проведения недели эстетического цикла.doc
План проведения предметной недели музыки, изобразительного искусства и трудового обучения.doc
План проведения предметной недели по курсу "Человек и мир".doc
План проведения предметной недели начальных классов.doc
План проведения предметной недели по курсу "Человек и мир" а начальной школе.docx
План проведения предметной недели по курсу "Человек и мир".doc
План проведения предметной недели по предмету "Человек и мир".doc
План проведения предметной недели Человек и Мир.docx
План проведения предметной недели.doc
План работы методического объединения воспитателей группы продлённого дня.doc
План работы методического объединения учителей Шаблон.doc
План работы методического объединения учителей нач. школы.doc
План работы методического объединения учителей начальных классов и воспитателей ГПД.doc
План работы методического объединения учителей начальных классов на 2006.doc
ПЛАН РАБОТЫ МО начальной школы и ГПД.doc
План работы МО учителей 1-ых классов.doc
План работы МО учителей начальных классов УО.doc
План работы МО учителей начальных классов школы.doc
План работы МО учителей начальных классов.doc
План работы предметного МО на год (разделы).doc
План работы районного методического объединения воспитателей групп продленного дня-0.doc
План работы районного методического объединения воспитателей групп продленного дня.doc
План работы с одарёнными учащимися на учебный год.doc
План работы с одаренными детьми в начальной школе.doc
План самообразования учителя начальных классов на новый учебный год.doc
План-сцэнарый бацькоўскага сходу Давайце пазнаёмімся.doc
Планирование подготовки к 1 классу Воскресная школа.doc
Планирование проведения предметных недель в начальной школе.docx
Планирование программы "Здоровый ребёнок".doc
Планирование управленческой деятельности завуча начальной школы.doc
Подарок первокласснику.doc
Подборка заданий и игр для развития психических особенностей дошкольников.doc
Подборка занятий по подготовке к письму в подготовительной к школе группе.doc
Подготовка детей 5-летнего возраста к обучению в школе.doc
Познавательный интерес как средство развития личности младшего школьника.doc
Познавательный час. 2-3 класс. в гости к ФОНЕТИКЕ.docx
Познание мира средствами оригами.doc
Положение о безотметочной системе оценивания учащихся 1-х кл. УО.doc
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ УО.doc
Положение о проведении конкурса Современный урок на I cтупени общего среднего образования с использованием информационных технологий.doc
ПОЛОЖЕНИЕ о районном конкурсе кабинетов начальных классов.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РБ.doc
Положение об МО в УО РБ.doc
Положение По ведению тетрадей по русскому языку начальная школа.DOC
Портфель достижений ученика начальной школы.doc
ПОРТФОЛИО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.doc
ПОРТФОЛИО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.doc
Портфолио ученика начальной школы
Порядок согласования программ факультативных занятий.doc
ПОСЛУШНЫЕ ШАРИКИИЛИ ЕЩЕ РАЗ О РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.DOC
ПРАВИЛА аттестации учащихся общеобразовательных учреждений.doc
Правила подготовки родительского собрания.doc
Правила проведения родительского собрания.doc
Праграма вучэбнага курса "Развіццё творчых здольнасцей.doc
Праграма курса "Мая Айчына".doc
Праграма Тыдня беларускай і рускай моваў пачатковых класаў .doc
Праграма тыдня беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах Гезгалаўскай гімназіі.doc
Праграма тыдня беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах.doc
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРИ РАБОТЕ СО СЛОВАРНЫМИ СЛОВАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.rtf
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПЕРВОМ КЛАССE.doc
Практические рекомендации для учителей и родителей.doc
Предметная неделя по русскому языку в начальных классах.doc
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБЩЕНИИ уроки риторики в начальной школе.doc
Приемы и формы работы над словарным словом.doc
ПРИЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.doc
ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ НЕПРОВЕРЯЕМЫХ ОРФОГРАММ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.rtf
Приемы работы по предупреждению у учащихся орфографических ошибок.doc
Применение информационных технологий и деогностики для коррекции знаний учащихся.DOC
Применение информационных технологий в начальной школе для обучения и коррекции знаний уч-ся.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках коррекции в нач. школе.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках литературного и внеклассного чтения в нач. школе.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках литературного и внеклассного чтения, курса " Человек и мир", Мая Радзіма - Беларусь.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках литературного и внеклассного чтения, курса " Человек и мир".doc
Применение коллективного способа обучения на уроках математики в нач. школе.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках математики в начальной школе.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках математики.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках русского языка в нач. школе.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках русского языка в начальной школе.doc
Применение коллективного способа обучения на уроках русского языка.doc
Применение на уроках чтения упражнений, совершенствующих технику чтения и развитие речи.doc
Примерная программа наблюдения уроков.doc
Примерное планирование воспитательных мероприятий в 1 классе.doc
Примерное планирование воспитательных мероприятий в 3 классе.doc
Примерное планирование воспитательных мероприятий в 4 классе.doc
Примерное планирование воспитательных мероприятий во 2 классе.doc
Примерное планирование работы школьного методического объединения учителей начальных классов.doc
Примерные разработки РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.doc
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ для 6-ти леток обучающихся в детском саду.doc
Примерный план работы районных методических формирований учителей русского языка и литературы.doc
Примерный план работы с родителями младших школьников.doc
Примерный содержательный анализ результатов обучения по математике в I классе за учебный год.doc
Принципы, средства и методы здоровьесберегающих технологий.doc
ПРОБЛЕМА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРE.doc
Проблема формирования вычислительных навыков младших школьников в современных условиях.doc
Проблема формирования речевой деятельности по использованию младшими школьниками математического языка.doc
Проблема формирования речевой деятельности по использованию младшими школьниками математического языка.doc
Проблемы адаптации к школе.doc
Проблемы адаптации при переходе из начальной школы в среднее звено.doc
Проблемы одаренности детей и пути их решения.doc
ПРОБЛЕМЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА в начальной школе.doc
Проверка скорости чтения.exe
Проверка тетрадей "___"____________2008 г. .doc
ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (дошкольное и начальное звено ).doc
Программа Здоровый ребёнок - здоровая страна.doc
Программа Недели начальной школы.doc
Программа Недели русского и белорусского языка и литературы.doc
Программа нравственного воспитания младших школьни.doc
Программа организации процесса адаптации первоклассников к школьному обучению..doc
Программа организации процесса адаптации первоклассников к школьному обучению.doc
Программа перехода уч-ся из нач.шк.в ср..doc
Программа по обеспечению внедрения здоровьесберегающих и здоровьевостанавливающих технологии в УВП начальной школы.doc
Программа помощи в адаптации ученикам 1-го класса.doc
Программа предметной недели по математике..docx
Программа предметной недели по математике.в начальных классах.docx
Программа преемственности нач.школа-ср.звено.doc
Программа проведения районного методического фестиваля учителей начальных классов.doc
Программа формирования "я - концепции" младшего школьника.doc
Программа "Недели русского и белорусского языка и литературы" в начальной школе.doc
Программа "Недели русского и белорусского языка и литературы".doc
Программы начальной школы РБ.doc
проект начальная школа Здоровыми во взрослую жизнь.doc
Проект образовательной технологии "Шаг за шагом"..doc
Проект Твой безопасный мир.doc
Проект Цвети наша школа.doc
Проект Чистый МИР.doc
Проект ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК.doc
Проектная деятельность в начальной школе из опыта работы.doc
Проектно-исследовательская деятельность младших школьников.doc
Проектно-исследовательская деятельность младших школьников_.doc
Проекты - набор - "Шаг за шагом"..doc
Прописи Первоклассные упражнения.doc
Простые правила адаптации к первому классу.doc
Простые правила адаптации, ПАМЯТКИ.doc
Простые правила адаптации.doc
ПРОТОКОЛЫ заседаний МО начальных классов.doc
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ.doc
Профориентационная работа в начальной школе.doc
Псих-пед. условия формирования свойств личности младшего школьника.doc
Психологические основы формирования навыка ЧТЕНИЯ.doc
Психологический мониторинг измерения личностных и образовательных достижений учащихся.doc
Психология детства. Шестилетки..doc
Психолого-педагогическая поддержка учащихся начальной школы.doc
Пути и средства активизации словаря младшего школьника.doc
Пути и средства активизации словаря младших школьников.doc
Р Е КО М Е Н Д А Ц И И П О П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т И.doc
РАБОТА НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ.doc
Работа с книгой в начальной школе.doc
Работа с научно-познавательной литературой методические рекомендации .doc
Работа с научно-познавательной литературой методические рекомендации начальная школа.doc
Работа с одарёнными учащимися в нач. классах (практические материалы).doc
Работа с одаренными учащимися в начальной школе.doc
Работа с учащимися низкого уровня обученности в начальной школе.doc
Работа учащихся по исправлению своих ошибок - важнейшее условие обеспечения их орфографической грамотности.doc
Рабочая программа курса "Мир профессий" нач. школа.doc
Развіццё асобы малодшых школьнікаў сродкамі тэатральнага мастацтва.doc
РАЗВІЦЦЁ ЛАГ ІЧНАГА МЫСЛЕННЯ праз матэматыку.doc
Развіццё лагічнага мыслення пры рашэнні задач.doc
Развіццё лагічнага мыслення пры рашанні задач.doc
Развіццё лагічнага мыслення пры рашэнні задач.doc
Развіццё пазнавальнага інтарэсу ў шасцігодак у працэсе навучання.doc
Развіццё пазнавальнага інтарэсу шасцігодак у працэсе навучання.doc
Развіццё цікавасці да матэматыкі ў вучняў пачатковых класаў.doc
Развивающая система Л.В.Занкова, нач.классы Конспект урока Народные Приметы погоды..doc
Развитие устной речи младших школьников .doc
Развитие творческих способностей младших школьников в урочной и внеурочной деятельности.doc
РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ школьников посредством подвижных игр.doc
Развитие интереса к математике как предпрофильное образование в нач. классах.doc
Развитие исследовательской активности мл. школьников в УВП.doc
Развитие личности ребенка в начальный период обучения. Пути выявления и диагностика одаренности младших школьников.doc
Развитие личности ребенка в начальный период обучения. Пути выявления и диагностика одаренности младших школьников6-8-07.doc
Развитие личности ребенка в начальный период обучения. Пути выявления и диагностика одаренности младших школьников_.doc
Развитие логического мышления младш. школьников.docx
Развитие мотивационной готовности и адаптации к школе.doc
Развитие музыкально-ритмических способностей младших школьников.doc
Развитие общих умений и навыков у школьников.doc
Развитие орфографической зоркости у младших школьников.doc
Развитие орфографической зоркости.doc
Развитие памяти в младшем школьном возрасте.doc
Развитие памяти младших школьников в процессе учебной деятельност.doc
Развитие памяти учащихся в процессе обучения на уроках русского языка и чтения.rtf
Развитие познавательной активности на уроках "Человек и мир".doc
Развитие познавательной активности на уроках "Человек и мир".doc
Развитие познавательной активности на уроках Человек и Мир.doc
Развитие потенциальных способностей младших школьников через литературное образование.DOC
Развитие потенциальных способностей младших школьников через литературное образованиt.doc
Развитие потенциальных способностей младших школьников через литературное образование .doc
Развитие потенциальных способностей младших школьников через литературное образование.doc
Развитие ребенка Подготовка к школе.doc
Развитие речи младших школьников на уроках русского языка.doc
Развитие творческих способностей младших школьников в урочной и внеурочной деятельности.doc
Развитие творческих способностей младших школьников.doc
Развитие творческих способностей младших школьников в процессе преподавания литературного чтения.doc
Развитие творческих способностей младших школьников в урочной и внеурочной деятельности.doc
Развитие творческих способностей младших школьников.doc
Развитие творческих способностей младших школьников_.doc
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ КУРС Учусь творчески мыслить.doc
Развитие творческих способностей учащихся младших классов через сочинительскую деятельность на уроках литературы.doc
Развитие творческих способностей учащихся через учебную деятельность.doc
Развитие умственных способностей на уроках математики в условиях личностно-ориентированного обучения.doc
Развиттё асобы малодшых школьникау.doc
Разработка проблемных ситуаций при изучении темы Нумерация чисе.doc
Разработки РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 1-4 классы.doc
Разработки родительских собраний в начальной школе Просвещение родителей на каждой возрастной ступени воспитания и обучения.doc
Разработки уроков литературного чтения с использованием модульной технологии.doc
Ранний возраст
Реализации программы "Здоровый образ жизни" в начальной школе.doc
Реализация дифференцированного подхода в обучении младших шкоьников.doc
Реализация концепции личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании младших школьнико.doc
Реализация преемственности между дошкольным и начальными.doc
Результаты исследования системы воспитания обучающихся родителями в 1 Б классе..doc
Рекомендации безотмет обучение по предмету Физическая культу.doc
Рекомендации для родителей первоклассников.doc
Рекомендации к оформлению паспорта учебного кабинета (кабинет начальных классов).doc
Рекомендации по ведению и оформлению протоколов методических объединений.doc
Рекомендации по итогам работы районной августовской секции учителей начальных классов и воспитателей групп продленного дня.doc
Рекомендации по организации системного анализа факультативного занятия.doc
Рекомендации по построению различных моделей "портфолио" учащихся основной школы.doc
Рекомендации по преемственности в преподавании математики 4-5 классы.doc
Рекомендации по содержанию и организации методической работы с учителями начальных классов-0.doc
Рекомендации по содержанию и организации методической работы с учителями начальных классов.doc
Рекомендации родителям будущих первоклассников.doc
Рекомендации родителям учащихся 1-4 классов.doc
Рефлексия на уроках в начальной школе.doc
Решение проблемы преемственности Дошкольные группы - начальная школа.doc
Решение текстовых задач на уроках математики в начальных классах.doc
Решение текстовых задач на уроках математики в начальных классах.doc
Решение текстовых задач на уроках математики в начальных классах.doc
Решение экологических задач.doc
Родительское собрание в системе учебно-воспитательной работы на начальной ступени обучения.doc
Родительское собрание в начальной школе 1-4 классы Телевидение друг или враг.doc
Родительское собрание Как помочь детям стать внимательными.doc
Родительское собрание Мы школьниками стали.1 класс
Родительское собрание Мы школьниками стали.1 класс.doc
Родительское собрание №0, 1 класс Первое родительское собрание в начальной школе.docx
Родительское собрание №1, 2 класс Физическое развитие младшего школьника в семье и в школе.doc
Родительское собрание №1, 3 класс Значение общения в развитии личностных качеств ребенка.doc
Родительское собрание №1, 4 класс Формирование личностных и познавательных качеств ребенка.doc
Родительское собрание №1. 1 класс ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ учеников - первоклассников.doc
Родительское собрание №2, 1 класс ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ первоклассников в школе..doc
Родительское собрание №2, 2 класс Причины детской агрессии.doc
Родительское собрание №2, 3 класс Трудовое участие ребенка в жизни семьи..doc
Родительское собрание №2, 4 класс УЧЕБНЫЕ СПОСОБНОСТИ РЕБЕНКА. ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.doc
Родительское собрание №3, 1 класс ТЕЛЕВИЗОР В ЖИЗНИ СЕМЬИ и первоклассника.doc
Родительское собрание №3, 2 класс Наказание и поощрение в семье.doc
Родительское собрание №3, 3 класс Воображение и его роль в жизни ребенка.doc
Родительское собрание №3, 4 класс Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников.doc
Родительское собрание №4, 1 класс ЭМОЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ и отрицательные.doc
Родительское собрание №4, 4 класс Итоги четырех лет обучения.doc
Родительское собрание №5, 1 класс Итоги прошедшего учебного года ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ.doc
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ.doc
Роль игры в развитии познавательных способностей шестилеток.rtf
Роль подвижных игр в развитии основных движений.rtf
Роль соц.-технолог. модели школьно-семейного воспитания в работе учителей нач. классов.doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир" в учебном процессе.doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир" в учебном процессе.doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир" в развитии духовности младших школьников.doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир" .doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир" в работе учителей начальных классов.doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир" в развитии духовности младших школьников.doc
Роль социально-технологической модели школьно-семейного воспитания "Ориентир".doc
Роля гульнявой дзейнасці ў развіцці пазнаваўчага інтарэсу малодшых школьнікаў.doc
Роля гульнявой дзейнасці ў развіцці пазнаваўчага інтарэсу малодшых школьнікау.doc
Роля гульнявой дзейнасці у развіццпазнаваўчага інтарэсу малодшых школьнікаў.doc
РОЛЯ ДЫДАКТЫЧНЫХ ГУЛЬНЯЎ У НАВУЧАННІ І ВЫХАВАННІ ДЗЯЦЕЙ ШАСЦІ ГАДОЎ.doc
Роля дыдактычных гульняў у навучанні і выхаванні дзяцей.doc
Роля дыдактычных гульняў ў навучанні і выхаванні шасцігодак.doc
Роля дыдактычных гульняў у навучанні і выхаванні дзяцей.doc
Роля дыдактычных гульняў у навучанни и выхаванни дзяцей.doc
Рудавская Т.В..doc
Русская традиционная культура в начальной школе.doc
Самоанализ внеклассного мероприятия "В царстве Берендея".doc
Самоанализ урока 3 класс "Наше питание. Органы пищеварения".doc
Самоанализ урока русского языка в 1 классе КЕМ БЫТЬ.doc
Самоанализ урока.уч. нач. школы.doc
Самообразование Организация исследовательской деятельности младших школьников.docx
Самообразование учителя начальных классов .doc
Самостоятельная работа, как средство организации управления сам. деят. младшего школьника.docx
Самостоятельная работа, как средство организации управления самостоятельной деятельностью младшего школьника.docx
Сводная ведомость успеваемости без расчета.xls
Семинар-практикум Сохранение психического здоровья учащихся при осуществлении контроля и оценки результатов учебной деятельности.doc
Система научно методической работы в начальной школе..doc
Система психолого педагогического сопровождения адаптации первоклассников к .doc
Система работы над развитием разговорно-обиходной речи учащихся в начальной школе.doc
Система работы по формированию умений учебной деятельности младших школьников.doc
Система работы по предупреждению орфографических ошибок в начальных классах.doc
Система работы по предупреждению орфографических ошибок.doc
Система работы по формированию каллиграфических навыков у учащихся начальных классов.doc
Система тренировочных упражнений по формированию навыка чтения целыми словами.doc
Система управления качества начальной школы гимназии.doc
Систематизация знаний учащихся по русскому языку, математике и чтению.doc
Сказка по теме Решение логических задач с помощью таблиц.doc
Скоро в школу В помощь уч. начальной школы.doc
Скоро в школу Очень скоро!.doc
Собеседование с первоклассниками.doc
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.doc
Совершенствование работы учителей начальной школы с одарёнными детьми.doc
Совершенствование способов практической деятельности младших школьников на уроках русского языка.doc
Совершенствование учителей начальной школы по работе с одаренными детьми.doc
Советы начинающим педагогам и не только им….doc
Современные личностно - ориентированные технологии и их использование в образовательном процессе.doc
Современные информационные технологии в начальной школе
Современные информационные технологии в начальной школе.doc
Современные личностно-ориентированные технологии и их использование в образовательном процессе.doc
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.doc
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ.doc
Современный урок на 1-ой ступени общего среднего образования пути интенсификации.doc
Современный урок на 1-ой ступени общего среднего образования пути интенсификации.doc
Современный урок в начальной школе.doc
Современный урок на 1-ой ступени общего среднего образования пути интенсификации.doc
Современный урок на 1-ой ступени общего среднего образования.doc
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ.doc
Содержание и организация МО учителей начальных классов.doc
Содержание Недели русского языка.doc
СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ-ПОРТФОЛИО УЧЕБНОГО КАБИНЕТА.doc
Содержание "Недели русского языка" в начальтных классах.doc
Содержание, методы и формы работы с одарёнными детьми.doc
Содержание, методы и формы работы с одарёнными.doc
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ из опыта работы.doc
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ.doc
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ младшими школьниками.doc
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ.doc
Создание ситуации успеха на уроке в начальных классах.doc
Создание ситуации успеха у детей на уроке.doc
Создание условий, способствующих саморазвитию личности.doc
Сохранение психического здоровья учащихся при осуществлении контроля и оценки результатов учебной деятельност.doc
Социально-технологическая модель школьнл - семейного воспитания ОРИЕНТИР.doc
Социально-технологическая модель школьно - семейного воспитания ОРИЕНТИР.doc
Социально-технологическая модель школьно - семейного воспитания "Ориентир".doc
Социологический мониторинг.doc
Сочинения на уроках математики в начальной школе.doc
Специализация учителя начальной школы на одном классе.doc
Специфика коллективных способов обучения в начальной школе.doc
Список принадлежностей необходимых уч-ку 1-го класса.doc
Стратегия качественного обновления системы семейного и дошкольного воспитания детей.doc
Структура районной методической сети учителей начальных классов.doc
Структура районной методической сети учителей начальных классов_.doc
Структура урока в подготовительный период обучения грамоте.doc
Структура, содержание и технология квалификационного экзамена на высшую категорию.doc
Структурный проект" как ориентир в определении содержания воспитывающей и обуч. деятельности.doc
Ступеньки творчества педагога начальной школы.doc
Ступеньки творчества учителя начальных классов.doc
Стымулюючыя заняткі 1 клас Кола загадак.doc
Схема анализа техники чтения.doc
Сценарий научно-практической конференции младших школьников-1.doc
Сценарий научно-практической конференции младших школьников-2.doc
Сценарий научно-практической конференции младших школьников-3.doc
Сценарий родительского собрания в 1 классе Скоро в первый класс.doc
Тадзень пачатковых класау.doc
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ начальная школа трудовое.doc
Творческая мастерская по развитию навыков скорочтения.doc
Творческие задания на уроках литературного чтения.doc
Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на урока.doc
Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языкa.doc
Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языка(Серехан)
Творческие работы на уроке литературного чтения.doc
Творческий отчёт о проделанной работе Неделя математики в начальной школе.doc
ТВОРЧЕСТВО КАК ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ младших школьников.doc
Тема методической работы.doc
Тема "Использование информационно - коммуникативных технологий в начальной школе".doc
Тема саообразования Применение здоровьесберегающих технологий через проведение физминуток на уроках.doc
Тематический контроль
Тематический контроль - беларуская мова для школ з бел мовай 1.doc
Тематический контроль - беларуская мова для школ з бел мовай 2.doc
Тематический контроль - беларуская мова для школ з рус мовай 1.doc
Тематический контроль - беларуская мова для школ з рус мовай 2.doc
Тематический контроль - літаратурнае чытанне для школ з бел мовай 1.doc
Тематический контроль - літаратурнае чытанне для школ з бел мовай 2.doc
Тематический контроль - літаратурнае чытанне для школ з рус мовай 1.doc
Тематический контроль - літаратурнае чытанне для школ з рус мовай 2.doc
Тематический контроль - литературное чтение для школ с бел яз 1.doc
Тематический контроль - литературное чтение для школ с бел яз 2.doc
Тематический контроль - литературное чтение для школ с рус яз 1.doc
Тематический контроль - литературное чтение для школ с рус яз 2.doc
Тематический контроль - математика 1.doc
Тематический контроль - математика 2.doc
Тематический контроль - русский язык для школ с бел яз 1.doc
Тематический контроль - русский язык для школ с бел яз 2.doc
Тематический контроль - русский язык для школ с рус яз 1.doc
Тематический контроль - русский язык для школ с рус яз 2.doc
Теоретическое обоснование проблемы развития орфографической зоркости.doc
Тест на выявление знаний ребенка о школе и школьном распорядке.docx
Тестирование как альтернативный способ контроля в начальной школе.doc
Тетради Из Инструкции о порядке формирования культуры устной и письменной речи в УО РБ.doc
Технологии оздоровления детей средствами и методами дополнительного образования.doc
Технология "Шаг за шагом".doc
Технология модульного обучения на уроках литературного чтения в начальной школе.doc
Технология мониторинга уровня воспитанности учащихся начальной школы.doc
Технология мониторинга учебной деятельности в начальной школе.doc
Технология организации урока в условиях здоровьесберегающей педагогики.doc
Технология проблемно-диалогического обучения на уроке математики в 4-м классе.doc
Технология Шаг за шагом.doc
Типы, методы и приемы создания ситуации успеха на уроке в начальной школе.doc
Требования к уроку русского языка в начальных классах.doc
Требования к уроку по курсу "Мая Радзіма - Беларусь в начальных классах.doc
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ .doc
Требования к оформлению классных журналов.doc
Требования к проведению замеров скорости письма.doc
Требования к проведению замеров скорости чтения.doc
Требования к проведению минуток чистописания на уроках русского языка в начальной школе.doc
Требования к проведению скорости вычислений.doc
Требования к современному уроку письма в I классе.doc
Требования к уроку математики в начальной школе.doc
Требования к уроку по курсу "Человек и мир" в начальных классах.doc
Требования к формированию навыков устных вычислений на уроках математики в начальных классах.doc
Требования как кабинету начальных классов как базы для успешного выполнения образовательной программы.doc
Требования по оформлению предметных кабинетов.doc
Тренинг здорового образа жизни.doc
Турнир юных математиков ( 4 класс).doc
Тыдзень беларускай мовы і літаратурнага чытання.doc
Тыдзень беларускай і рускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класаx.doc
Тыдзень беларускай і рускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах.doc
Тыдзень беларускай мовы i лiтаратурнага чытання пачатковая школа.doc
ТЫДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НА ПЕРШАЙ СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ.doc
ТЫДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НА ПЕРШАЙ СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ АДУКАЦЫI .doc
ТЫДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НА ПЕРШАЙ СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ.doc
Тыдзень матэматыкі у пачатковых класау.doc
Тыдзень Матэматыки.doc
ТЫДЗЕНЬ МУЗЫКІ , ВЫЯЎЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА І ПРАЦОЎНАГА НАВУЧАННЯ.doc
Тыдзень па беларускай мове и литаратурнаму чытанню, по русскому языку и литературному чтению.doc
ТЭХНАЛОГІЯ ПАДРЫХТОЎКІ ДА АЛІМПІЯДЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Уважай учителя.doc
Упражнения для развития творческих способностей младших школьников.doc
Урок Автореферат Выработка эмоциональной окрашенности речи первоклассников.doc
Урок Автореферат Начкласс русского языка Безотметочное обучение.doc
Урок Автореферат Начклассы пользование лексико-грамматических структур.doc
Урок Автореферат Начклассы Развитие творческих способностей учащихся на уроках математики.doc
Урок Автореферат Некоторые приемы обучения английскому языку на начальном этапе.doc
Урок Автореферат НК Задачная форма организации учебного процесса.doc
Урок Автореферат НК Изучение мотивации учения проективным методом.doc
Урок Автореферат Особенности развития интеллектуальных способностей младших школьников на уроках .doc
Урок Автореферат Роль игры в процессе обучения детей младшего школьного возраста.doc
Урок Автореферат Система научно-методической работы в начальной школе.doc
Урок Автореферат Совершенствование навыков чтения младших школьников.doc
Урок Автореферат Социальный образ ребенка как фактор его развития и самосовершенствования.doc
Урок Нач Автореферат Доклад на тему Здоровьесбереджение.doc
Урок Нач Автореферат Психолого-педагогические основы воспитания культуры здоровья на уроках.doc
Урок Нач Формирование здоровьесберегающей среды в системе начального образования.doc
Урок начальная школа Познавательный интерес как средство развития личности младшего школьника.doc
Урок начальная школа Формирование коммуникативной компетентности учителя начальных классов.doc
Урок начальные классы Развитие познавательных пособностей учеников начальных классов.doc
Урок Начкласс Роль школьного библиотекаря в формировании культуры чтения младших классов.doc
Урок Начкласс Автореферат Система научно методической работы в начальной школе.doc
Урок начкласс Автореферат Реализация концепции личностно ориентированного подхода в обучении и во.doc
Урок Начкласс Введение родителей в школьную жизнь.doc
Урок Начкласс Дидактические игры на уроках математики.doc
Урок Начкласс Здоровьесбережение разработка мероприятия.doc
Урок Начкласс Контроль и обобщение знаний по краеведению на уроках природоведения.doc
Урок Начкласс Программа Разговор о правильном питании.doc
Урок Начкласс Развитие эмоциональной сферы как одно из условий развития творческих способностей д.doc
Урок начкласс Рэалізацыя задач грамадскага выхавання у пачатковых класах.doc
Урок Начкласс Тестовая оценка знаний учащихся начальных классов.doc
Урок Начкласс Технология деятельности учителя по управлению образовательным процессом в начальной.doc
Урок Начклассы Использование тест контроля на уроках математики.doc
Урок Начклассы Работа со словарными словами как один из путей формирования орфографической зоркос.doc
Урок НК Исправление нарушения письма у школьников младших классов.doc
Урок НК Формирование общеучебных и специальных умений и навыков.doc
Уроки в начальной школе для одаренных детей.doc
Уроки-тренинги в начальных классах.doc
Устный счет как средства повышения интереса учащихся к урокам математики.doc
Устный счет как средство повышения ннтереса к уроку математики.doc
Устный счет, как средство повышения качества знаний на уроках математики в начальных классах.doc
Факторы, способствующие формированию грамотного письма.doc
Физкультминутка на уроке.doc
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ на уроках в начальной школе - Математика, Письмо, Чтение.doc
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ от А до Я.doc
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МИНУТКИ.doc
Форма и способы фиксации учебных достижений учащихся начальных классов.doc
Форма и способы фиксации учебных достижений учащихся.doc
Формирование действия проверки орфограмм слабых позиций гласных и согласных.doc
Формирование здорового образа жизни в школе и в семье.docx
Формирование индивидуального компонента учебной деятельности мдадшего школьника.doc
Формирование математического мышления младших школьников средствами инновационного содержания.doc
Формирование математической речи учащихся I класса.doc
Формирование навыка чтения - основа дальнейшего успешного обучения и воспитания младших школьников.doc
Формирование навыка чтения - основа дальнейшего успешного обучения и воспитания младших школьников.doc
Формирование навыка чтения - основа дальнейшего успешного обучения и воспитания младших школьников.doc
Формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников.doc
Формирование навыков здорового образа жизни у младшихшкольников.doc
Формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников из опыта работы .doc
Формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников.doc
Формирование навыков ЗОЖ у младших школьников.doc
Формирование навыков самооценки в период безотметочного обучения.doc
Формирование навыков усного счета.docx
Формирование навыков устного счета, начальная школа, методика.docx
Формирование навыков чтения у младших школьников.docx
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.doc
Формирование обобщенных способов сложения и вычитания многозначных чисел как условие повышения качества матем. знаний младших школьников.doc
Формирование орфографической зоркости у младших школьников (методические рекомендации для учителей начальных классов).doc
Формирование орфографической зоркости у младших школьников.doc
Формирование основ гражданского мировоззрения в начальной школе (из опыта работы учителей начальных классов).doc
Формирование основ гражданского мировоззрения в начальной школе.doc
Формирование позитивного отношения ребенка к учебе.doc
Формирование положительной мотивации младших школьников к изучению иностранного языка.docx
Формирование пространственного воображения на уроках изобразительного искусства в начальных класс.doc
Формирование социально-личностной компетенции школьника, как одно из условий современного образования.doc
Формирование социально-личностной компетенции школьника.doc
ФОРМИРОВАНИЕ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.doc
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ младших школьников.doc
Формирование учебной мотивации у младших школьников.doc
Формирование учебной мотивации учащихся в системе обучения по Занкову.doc
Формирование целостных знаний по математики с помощью технологии укрупнения дидактических единиц.doc
Формирование элементов творческого мышления на уроках русского языка.doc
Формы использования компьютера на уроках в начальной школе.doc
Формы организации познавательной деятельности учащихся.doc
Формы работы МО школы.doc
ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ.doc
Формы работы над формированием вычислительных навыков как средство развития познавательной активности учащихся
Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию.doc
Характеристика подходов С.Н.Лысенковой к сущности уч процесса.doc
Цели программы "Здоровый ребёнок".doc
ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ классов.doc
Через уроки чтения - к воспитанию и развитию.doc
Чтение и письмо для развития критического мышления в начальной школе.pdf
Что важно уметь и понимать ребенку при поступлении в школу.doc
Что такое самооценка и как она складывается в младшем школьном возрасте.doc
Шаблон карты контроля по выполнению педагогами требований к ведению школьной документации.doc
Шаблоны, формы отчетов Приложения к сборнику контрольных работ.doc
ШАГ за ШАГОМ образовательная модель.doc
Шаг за Шагом Тема "Повторение и закрепление темы "Двузначные числа"..doc
Шаг за шагом.doc
Школа раннего развития.doc
Школьная готовность. Встреча с родителями будущих первоклассников.doc
Школьное сочинение - творческая работа младщего школтьника.doc
Экзамен за курс начальной школы.doc
Экологическое воспитание в начальной школе.rtf
Экологическое воспитание младших школьников.doc
Экспериментальные исследования особенностей памяти и способности младш.школьника.doc
ЭЛЕМЕНТОВ ТОПОЛОГИИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.doc
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В УРОК КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ .doc
Эссе Мое педагогическое кредо.doc
Этапы работы над поэтическим произведением (Методические рекомендации для учителей начальных классов).doc
Этапы работы над поэтическим произведением, рекомендации учителям начальной школы.doc
Этапы работы над поэтическим произведением.doc
Этическая беседа как средство нравственного воспитания младших школьников.doc
Этнашкола адраджэнне беларускіх народных традыцый у пачатковай школе.doc
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ .doc
Эффективные методы и приемы, способствующие развитию беглого, осознанного выразительного чтения.doc
Эффективные формы воспитательной работы с младшими школьниками.doc
Я - первоклассник Авторский подход к решению проблемы ППС уч-ся в адаптационный период.doc
МО учителей начальных классов - комплект
ПОРТФОЛИО ученика 1 класса.doc

Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
Рассылка материала производиться
на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com